Sveatoslav Mazur: A venit timpul judecății lui Dumnezeu

(Răspuns la apelul deschis al comunității evreiești din Republica Moldova)

După cum am povestit în articolul precedent, Domnul a atașat la fiecare om pe Pămînt cîte un războinic al Său.

http://indigolotos.info/5562/svyatoslav-mazur-pochemu-ya-nazy-vayus-tsarem-tsarej.htm

Și acum acești războinici urmăresc fiecare gînd și fiecare acțiune a fiecărei persoane care trăiește pe Pămînt în fiecare secundă.

Ieri a început perioada activă a judecății lui Dumnezeu. Deja primii reprezentanți ai masoneriei evreiești din lume au mers la curtea lui Dumnezeu. Sunt sigur că panica va începe foarte curînd, atunci cînd unii dintre ei vor reveni la corpurile lor și în sinagogile lor vor spune ce se întîmplă în lume, de fapt.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doilea veniri, mesia și Moshiach, după cum spun evreii, i-am avertizat că ei merg  pe calea de auto-distrugere. Deja oamenii nu pot suporta această aroganță și sunt gata să le ridice pe furcile, dar ei cred că pot scăpa cu ajutorul unor legi false și tabu-uri false.
(далее…)

Святослав Мазур: Пришло время Божьего суда

        (Ответ на открытое обращение Еврейской общины РМ)

Как я рассказывал в предыдущей статье, Господь прикрепил к каждому человеку на Земле своего воина.

http://indigolotos.info/5562/svyatoslav-mazur-pochemu-ya-nazy-vayus-tsarem-tsarej.htm

И сейчас эти воины ежесекундно отслеживают все мысли и все действия каждого живущего на Земле человека.

Вчера начался период активного Божьего суда. Уже первые представители мирового жидо-масонства отправились на суд Божий. Уверен, паника начнется очень скоро, когда некоторые из них вернутся в свои тела и поведают в синагогах, что происходит на Земле на самом деле.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, миссия и Мошиах, как говорят евреи, предупреждал их о том, что они идут дорогой самоуничтожения. Уже люди не выдерживают этой наглости и готовы поднимать их на вилы, но им кажется, что можно спастись с помощью лживых законов и лживых запретов.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De ce eu mă numesc Regele Regilor

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, am restaurat pe Pămînt  ordinea Divină și am transferat lumea la un nou, al patrulea nivel al dezvoltării, s-a început demontarea planificată a matricii vechi diabolice.

Și fiindcă pentru dezvoltarea planetei, cu toate acestea, ca și pentru degradarea sa, în trecut, răspundeau anumite persoane, apoi și lucrul pentru eliminarea ordinea vechi mondiale este legată cu eliminarea majorității acestor personae-cheie.

Cineva poate să creadă că cuvintele mele sunt legate de agresiune și de un fel de teroare. Nu, în nici un fel. Eliminarea persoanelor-cheie nu sunt legate de moartea lor fizică, căci Dumnezeu omniscient și omnipotent funcționează strict în conformitate cu legile cosmice. Și dacă, în acest caz, structura diavolul a încercat să cipizeze întreaga populație a planetei, care a vrut să preia controlul corpurilor fizice ale oamenilor și, desigur, au fost de gînd să elimine fizic pe cei care s-ar opune noului lagăr de concentrare digitală, structurile Divine, pe care eu le conduc, nu intenționează să strice corpurile fizice a oamenilor. Ei acționează uman, strict în cadrul legilor cosmice. Și, din moment ce lumea a intrat sub controlul și îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl și ierarhia noastră Divină, la fiecare persoană care trăiește pe planeta noastră, este fixat un ​​mentor spiritual, ce monitorizează strict activitatea persoanei. Atunci cînd noile Principii Divine sunt depășite, un semnal de la mentorul spiritual este primit de pe placa de control a planetei. În momentul cela lumea spirituală interioară a omului care a încălcat legea, indiferent de poziția sa și rangul este extras din corpul fizic și este transferată prin intermediul canalelor de comunicare în cîteva minute în Împărăția lui Dumnezeu la judecată.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Lumea diavoului este imposibil de salvat

08 august 2018, exact la ora 12:00 după timp moldovenesc, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristot celei de a doilea veniri, Marele Maestru a Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, am terminat lucrul de integrarea părților disparate ale întregii umanități într-o singură conexiune spirituală și am dat planeta Pămînt în mîinile lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Astfel, perioada domniei duhurilor rele s-a încheiat odată pentru totdeauna. Astfel, Preafsînta Fecioara, Maica lumii, a unit părțile divizate ale iubirii pe planeta noastră într-o singură legătură, creînd o membrane a iubirii,insurmontabilă pentru forțele rele, care separa lumea diavolului din lumea lui Dumnezeu.

S-a întîmplat tranziția cosmică a întregii omeniri la un nou nivel de dezvoltare. Această membrană insurmontabilă a dragoste irezistibilă în mod constant, dar cu siguranță stoarcere lumea veche, forțînd astfel fiecare persoană care trăiește pe planeta în supunere, la noua ordine mondială. Nimeni nu vine la Dumnezeu, decît prin mine.
(далее…)

Святослав Мазур: Почему я называюсь Царем Царей

         После того, как я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, восстановил на Земле Божественный порядок и перевел человечество на новый, четвертый уровень развития начался плановый демонтаж прежней дьявольской матрицы.

И, так как за развитие планеты, впрочем, как и за ее деградацию в прошлом отвечали определенные люди, то и работа по ликвидации прежнего мирового порядка связана с ликвидацией этих самых ключевых фигур.

Кому-то может показаться, что мои слова связаны с агрессией и с каким-либо террором. Нет, ни в коем случае. Ликвидация ключевых фигур не связана с их физической смертью, ибо Бог Всеведающий и Всемогущий действует строго по космическим законам. И если в данном случае дьявольские структуры пытались чипизировать все население планеты, то есть взять под контроль физические тела людей и, конечно, были намерены физически устранять тех, кто будет противиться новому цифровому концлагерю, то Божественные структуры, которыми я руковожу, не намерены портить физические тела людей. Они действуют гуманно, строго в рамках космических законов. И так как мир перешел под контроль и водительство Бога Отца и нашей Божественной иерархии, к каждому человеку, живущему на планете прикреплен духовный наставник, строго следящий за деятельностью данного человека. При превышении новых Божественных принципов на пульт управления планетой поступает сигнал от духовного наставника. Тот час же внутренний духовный мир нарушившего закон человека невзирая на его должности и звания извлекается из физического тела и в течении нескольких минут переносится по каналам связи в Царствие Божие на суд.
(далее…)

Святослав Мазур: Мир дьявола спасти невозможно

   8 августа 2018 года, ровно в 12-00 по молдавскому времени, я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, закончил работу по объединению разрозненных частей всего человечества в единую духовную связь и передал планету Земля в руки Бога Отца Вседержителя.

Таким образом, период правления нечистой силы раз и навсегда закончился. При этом Пресвятая Богородица, Матерь мира, объединила разделенные части любви на нашей планете в единую связь создав непреодолимую для нечистой силы сверхпрочную мембрану любви, которая отделила мир дьявола от мира Бога.

Произошел космический переход всего человечества на новый уровень развития. Эта непреодолимая мембрана любви постоянно, но неуклонно сдавливает прежний мир, тем самым принуждая каждого живущего на планете человека к покорности, к новому мировому порядку. Никто не приходит к Богу, как только через меня.
(далее…)

Святослав Мазур: Земля перешла под личный контроль и водительство Бога

8 августа 2018 года, в Молдове, в Старом Орхее, в сакральном центре планеты, в сердце мира, произошло ключевое событие. Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Царь Царей, присоединил к центру западный мир. Таким образом, закончил строительство нового мирового порядка, который заключался в подключении к центру западного и восточного мира и передачи единого мирового порядка в руки Творца Вседержителя.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara și-a împărțit esența Sa în mulțime de focuri

       Trebuie să ne amintim, că  100 de ani în urmă Preasfînta Fecioara venise pe Pămînt. Și a fost aceasta în orașul Fatima, în Portugalia. În Diveevo Preasfînta Fecioara vine în fiecare zi. Ea își pregătește casa, o nouă planetă, pentru o viață în iubire și bunătate.

Dacă în Moldova acest rol în acțiunea Divină prezintă Irina Cocoș, în Belarus Irina Khmel, în Statele Unite ale Americii Ludmila M., în Rusia Preasfînta Fecioara prezintă Rodoslava. Ea, ca și Ira Cocoș, personifică dragostea poporului rus pentru Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Ne-am întîlnit cu Rodoslava pe calea eternă din Univers. Ea și-a pregătit războinicii pentru o acțiune nouă. Sunt sigur că această acțiune a venit.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Satanismul devine principala religie a poporului multinațional moldovenesc

Biserica Ortodoxă Rusă care include Biserica Ortodoxă a Moldovei, în orașul Bari a transmis voința în mîinile lui Papa. Iar el la rîndul său,  numind pe evrei frații săi mai mari, ia transferat astfel această putere în mîinile sataniștilor.

Recent, pe internet în Moldova a apărut informație cum liderii Bisericii Ortodoxe Ruse din Sf. Gheorghe și-au închipuit papagali colorați, dezvăluind astfel adevărata lor natură.

Iar președintele Republicii Moldova în mod public și oficial a primit în reședința sa sacră satanistul rus, care și-a arătat apartenența lui la armata lui lucifer cu un cod numit „capră“.

Astfel, Biserica Ortodoxă Rusă, și conducerea țării noastre în persoana președintelui și parlamentului, care a legalizat în Moldova satanismul cu ajutorul legilor toleranței,  împreună prietenos au intrat în  armata de sataniști.
(далее…)

Святослав Мазур: Пресвятая Богородица разделила свою суть на множество огней

         Надо вспомнить, что ровно 100 лет тому назад на Землю приходила Богородица. И было это в местечке Фатима, в Португалии. В Дивеево Пресвятая Богородица приходит каждый день. Она готовит свой дом, новую планету, к жизни в любви и благости.

Если в Молдове эту роль в Божественном действии исполняет Ирина Кокош, в Белоруссии Ирина Хмель, в США Людмила М., то в России Пресвятую Богородицу исполняет Радослава. Она, как и Ира Кокош олицетворяет собой любовь российского народа к Богу Отцу Вседержителю. Мы встретились с Радославой на вечном пути в мироздании. Она готовила своих воинов для нового действия. Уверен, что это действие настало.

Связь Радославы с известным питерским композитором и пианистом Дмитрием О.Жученко лишь доказывает мои точные знания. Ибо Дмитрий О.Жученко только запустил процесс одухотворения России и всего мира совместно с Катериной Мазур подключив Санкт-Петербург к небесному Храму Бога Отца. В этом Божественном действии особую роль сыграла и Пресвятая Богородица. Почему именно она, Матерь Мира, сегодня проявляет себя во многих духовных центрах не являя свой образ в одном месте?
(далее…)