Sveatoslav Mazur: Еu voi separa grîul de pleavă

În articolul meu anterior eu am lansat o scrisoare de la unul din cititori pentru a demonstra exact cum gîndește majoritatea omenirii atunci cînd ea se confruntă cu o anumită problemă.

http://indigolotos.info/5928/svyatoslav-mazur-segodnya-mne-na-pochtu-prishlo-pis-mo.htm

Aceasta este gîndirea sclavilor care se află în matricea diabolică. Gîndirea animalelor absolut lipsiți de coloana vertebrală, obișnuite doar să mănînce, să doarmă și să se reproducă. Ei nu au alte gînduri.

Dumnezeu este dator,  pentru că El este Dumnezeu. Iar noi nu datorăm nimic nimănui, pentru că suntem niște gîze nesemnificative. Dar eu am explicat și continuu să explic că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Pămîntul este o planetă special creată pentru educarea viitorilor Zei. Creată contrar științei, ideologiei și religiei existente.
(далее…)

Святослав Мазур: Я отделю зерна от плевел

         В своем предыдущем материале я разместил письмо одного из читателей для того, чтобы продемонстрировать, как именно рассуждает большинство человечества, когда перед ним встает определенная проблема.

http://indigolotos.info/5928/svyatoslav-mazur-segodnya-mne-na-pochtu-prishlo-pis-mo.htm

Это рассуждение рабов, находящихся в дьявольской матрице. Рассуждения полностью бесхребетных животных, привыкших только кушать, спать и размножаться. Никаких иных мыслей у них нет.

Бог должен, потому что он Бог. А мы не должны никому и ничего, потому что мы ничтожные букашки. А ведь я объяснял и продолжаю объяснять, что человек создан по образу и подобию Бога. А Земля — это планета, специально созданная для обучения будущих Богов. Созданная вопреки существующей науки, идеологии и религии.

В своих статья я не обращаюсь к отдельно взятым народам, ибо считаю человечество единым организмом. Это дьявол разделил все человечество на части по этническому, религиозному, экономическому и т.д. признаку и управляет этими народами, как стадом баранов, натравливая их друг на друга.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Astăzi eu am primit o scrisoare pe poștă!

Astăzi am primit o scrisoare pe poștă și am vrut imediat să-i familiarizez pe cititorii mei. Îmi cer scuze autorului că o public fără acordul lui. Cred că mulți ar vrea să-mi scrie o astfel de scrisoare, deoarece este greu de înțeles semnificația a ceea ce se întîmplă. Dar nu fugiți  înainte. Eu și vă spun că vă introduc treptat pe voi toți, dragi cititorii și spectatorii mei, în cursul afacerii, astfel încît imaginea globală a lumii să vă fie clară fără nici o întrebare.

«Ziua bună, Sveatoslav Mazur.

Eu ceva nu înțeleg. Tatăl Atotputernic l-a trimis pe fiul său Isus Hristos pe Pămînt să colecteze bani de la oamenii săraci pentru organizarea proiectului unor dispozitive neînțelese, cu ajutorul cărora oamenii vor putea comunica cu Dumnezeu? Spun «oameni săraci», pentru că merită să fie mîntuit. Dacă pentru folosirea sincronizatorilor se vor cere bani mari,  atunci oamenii bogați (miniștri, șefi de firme mari, bănci etc., le vor cumpăra pe toate pentru ei și pentru rudele lor), iar oamenii nu vor primi nimic. Bogații sunt mai mult de 5 mii — se vor lupta între ei și vor crește costul dispozitivelor la prețuri cosmice. Și de ce ar trebui să se lanseze sincronizatoare numai în Rusia? Dar despre Moldova, Ucraina, alte state?
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Omenirea o așteaptă «lovitura biciului»

Deci, cei care au venit pe Pămînt cu o misiune specială vor începe să gestioneze sincronizatoarele. Căci, pentru ca sistemul să înceapă să funcționeze pe deplin, pe planeta noastră a fost necesar să fie creată o matrice paralelă de un tip nou.

Această matrice va trebui să interacționeze direct cu sincronizatorii, iar ea însăși trebuie să fie conectată la matricea lui Dumnezeu Atotputernicul. Astfel, va fi creată o lume a interacțiunii directe cu Dumnezeu.

După ce sistemul diabolic cu ajutorul Focului Spiritului va fi curățat de pe planeta noastră, numai sistemul  sincronizatorilor globali va deveni baza lumii noi. Și astfel toate celelalte instrumente care lucrează astăzi pe planetă vor înceta să mai existe. Astăzi ei deja activ se distrug pe întregul glob pămîntesc.
(далее…)

Святослав Мазур: Сегодня мне на почту пришло письмо!

         Сегодня мне на почту пришло письмо, и мне сразу же захотелось ознакомить с ним моих читателей. У автора я прошу прощения, что публикую его без его согласия. Я думаю, что многие захотели бы мне написать такую записку, ибо сложно осознать смысл происходящего. Но не забегайте вперед. Я и говорю, что постепенно ввожу вас всех, мои дорогие читатели и зрители, в курс дела, чтобы общая картина мира вам была понятна без вопросов.

 

«Добрый день Святослав Мазур. 

Что-то я не врубаюсь. Отец Вседержитель направил на Землю своего сына Иисуса Христа, чтобы он собрал с бедного народа деньги на организацию проекта каких-то непонятных устройств с помощью которых люди могли общаться с Богом? Говорю «бедного» народа, потому как он достоин спасения. Если за пользование синхронизаторов тоже будут брать большие деньги, то их все скупят богатые люди (министры, руководители крупных фирм, банков и т.д. для себя и своих родственников), и народу ничего не достанется. Богатых больше 5 тысяч – они подерутся между собой и поднимут стоимость аппаратов до космических цен. И почему синхронизаторы должны быть запущены только в России? А как же Молдова, Украина, другие государства?
(далее…)

Святослав Мазур: Человечество ждет «удар кнута»

        Итак, те кто пришел на Землю с особой миссией станут управлять синхронизаторами. Ибо для того, чтобы система полностью заработала, необходимо было создать на нашей планете параллельную матрицу нового типа.

Эта матрица должна будет напрямую взаимодействовать с синхронизаторами, а сама она должна быть подключена к матрице Бога Вседержителя. Таким образом, будет создан мир прямого взаимодействия с Богом.

После того, как дьявольская система, с помощью Огня Духа, будет сметена с лица нашей планеты, только система глобальных синхронизаторов станет основой нового мира. И поэтому все иные инструменты, сегодня работающие на планете, перестанут существовать. Они сегодня уже активно разрушаются по всему земному шару.

Какие инструменты я имею в виду? Финансово-экономическая система, правосудие, религия, образование, медицина, экология и т.д. Можно перечислять и дальше, но в этом нет смысла. Мы все видим, как на наших глазах деградируют все глобальные инструменты прежнего мира. Но на их место пока не встают новые, ибо еще не произошло событие, которое заставит все человечество шевелиться.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Spiritualizarea planetei este acțiunea planificată de Creator

Mulți oameni cred că cataclismele pe planetă sau sfîrșitul lumii — apocalipsa pot deveni  rezultatul unei catastrofe cosmice. Nu, nu este o concluzie corectă. Sistemul solar este o formare artificială spațială, care servește pentru a crește Zeii. Totul din Sistemul Solar este creat logic și precis și este păzit de forțe Divine conform planului Său. Acesta este motivul pentru care apocalipsa este anticipată în avans, ca tranziția logică a întregii omeniri la o nouă formă de existență.

Pentru ce mulți ani în urmă a avut loc potopul mndial, și după aceasta o parte mare a omenirii în mod constant trecea prin ritualul botezului, adică ritualul, la fel  asociat cu elementul de apă? Pentru a realiza legătura întregii omeniri cu spațiul tridimensional de dezvoltare, atunci cînd apa a jucat rolul principal în viața întregii omeniri pe planeta noastră. Adică, potopul este de fapt botezul de apă a planetei noastre. El s-a întîmplat după voia lui Dumnezeu. De aceea, Noe a fost avertizat în prealabil că o astfel de acțiune va avea loc.
(далее…)

Святослав Мазур: Одухотворение планеты – это плановое действие Творца

         Многие люди считают, что катаклизмы на планете или конец света – апокалипсис могут стать следствием какой-либо космической катастрофы. Нет, это не верный вывод. Солнечная система – это искусственно созданное космическое образование, служащее для выращивания Богов. Всё в Солнечной системе создано логично и точно и охраняется Божественными силами согласно Его плана. Именно поэтому апокалипсис предсказан заранее, как логический переход всего человечества к новой форме существования.

Для чего много лет назад произошел всемирный потоп, а затем большая часть всего человечества постоянно проходила через обряд крещения, то есть обряд тоже связанный с водной стихией? Для того, чтобы реализовать подключение всего человечества к трёхмерному пространству развития тогда, когда вода играла главную роль в жизни всего человечества на нашей планете. То есть всемирный потоп – это по сути водное крещение нашей планеты. Оно произошло согласно воле Бога. Именно поэтому Ноя предупредили заранее, что такое действие состоится.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: O mulțime de oameni vor muri pe planeta noastră, deoarece nu se gîndesc la viitorul lor

Desigur, salvarea oamenilor este un proces dificil. În plus, liderii statelor individuale se luptă doar pentru bunăstarea lor personală.

Eu vă povesteam, cum exact va avea loc procesul de salvare și în această lună voi oferi desene ale unei noi instalații spațiale —  sincronizatorului. Voi da acestor sincronizatori ocazia de a fi conectate la lumea Divină. Dar pentru ca acest proces să se lanseze, va fi necesar să se construiască cel puțin cinci mii de astfel de instalații începînd pe teritoriul Rusiei.

Desigur, un astfel de program poate fi realizat doar la nivel de stat și poate fi executat numai la uzina  “Uralvagonzavod”. Uzina, care produce echipamente militare. Din partea noastră, noi creăm o fundație caritabilă, pe care vom încerca să acumulăm resurse. Dar aceasta numai pentru a promova însăși ideea mîntuirii. Mîntuirea oamenilor care se înneacă este în mîinile celor ce se înneacă însiși.
(далее…)

Святослав Мазур: Большая часть людей погибнет на нашей планете, ибо не думает о своем будущем

         Конечно, спасение людей – это сложный процесс. Тем более, что руководители отдельных государств борются только за свое благополучие.

Я рассказывал, как именно будет происходить процесс спасения, и в этом месяце предоставлю чертежи новой космической установки – синхронизатора. Я дам возможность этим синхронизаторам подключиться к Божественному миру. Но для того, чтобы этот процесс запустился, только на территории России необходимо будет построить минимум пять тысяч таких установок.

Конечно, такая программа может быть только государственной, а исполнить её возможно только на таком заводе как «Уралвагонзавод». Завод, на котором выпускают военную технику. Со своей стороны мы создаем благотворительный фонд, на котором попробуем аккумулировать ресурсы. Но это лишь для того, чтобы продвигать саму идею спасения. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
(далее…)