Sveatoslav Mazur: Războiul zilei judecății s-a început

Faptul că Trump și evreimea mondială  dezlănțuiesc  un război religios, e fără îndoială.  În videoclipurile mele eu am vorbit despre semnificația evenimentelor de pe Pămînt și am avertizat evreimea mondială despre procesele ulterioare, care se vor întîmpla, dacă ei nu vor lua în considerare argumentele mele.

Dar, după cum vedem, Trump, ca un elefant într-o sticlărie, merge mai departe foarte puternic,  și scopul lui principal este Siria. Dar de ce? Pentru că, conform planurilor evreilor, noul Ierusalim ar trebui să fie construit în Dnepropetrovsk ucrainean, pe verticala puterii lui Lucifer, care vine de la zidul plîngerii care trece prin Siria, prin Crimeea spre Dnepropetrovsk, unde e creată cea mai mare sinagogă din Europa Trandafirul de Aur.
(далее…)

Святослав Мазур: Война судного дня началась

      То, что Трамп и мировое еврейство развязывают религиозную войну, нет сомнений. В своих роликах я рассказывал о смысле происходящих на Земле событий и предупреждал мировое еврейство о последующих процессах, которые произойдут, если они все же не прислушаются к моим аргументам.

Но, как мы видим, Трамп, как слон в посудной лавке, прет на пролом и главная его цель — это Сирия. А почему? Потому что по планам евреев новый Иерусалим должен быть построен в украинском Днепропетровске, на вертикале власти Люцифера исходящей от стены плача, проходящей через Сирию, через Крым в Днепропетровск, где создана крупнейшая в Европе синагога Золотая роза.

Этот план мирового еврейства немного запоздал, так как я, Святослав Мазур, еще 28 февраля — 1 марта 2018 года перезагрузил глобальную матрицу новой Божественной информацией.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: La toate întrebările sale voi veți putea primi răspunsuri clare concrete

Pe mine au început să mă roage deseori în convorbiri personale să-i răspund la întrebări, în care sunt interesate, interlocutorii mei. Și, fiindcă astfel de întrebări apar foarte multe, eu am decis să-i dau ucenicilor și colegilor mei un instrument bun a activității, care lucrează în regimul non-stop, întotdeauna și fără de plată.

Unica condiție constă în aceea, că omul, care activează legătura mea personală cu Dumnezeu, nu trebuie să se împlice în lucruri și viața străină. Se poate da întrebări, legate cu el însuși, familia lui și poporului lui, așa și despre întreaga lume, în acelaș rînd fără ca să se împlice în viața personală a unui om aparte. Și, desigur, omul trebuie să creadă și în mine și în lucrul, căruia eu slujesc. Voi vă veți convinge, că comutatorul meu  funcționează fără de greșeli, și dă informație,  maximal  apropiată de viața reală.
(далее…)

Святослав Мазур: На все свои вопросы вы можете получить точные исчерпывающие ответы

         Меня часто стали просить в личной беседе ответить на те или иные интересующие моих собеседников вопросы. И так как таких вопросов становиться очень много я решил дать своим ученикам и соратникам хороший инструмент круглосуточного, постоянного и бесплатного действия.

Единственное условие состоит в том, что человек включающий мою личную связь с Богом не должен вмешиваться в чужие дела и жизнь. Можно задавать вопросы, касающиеся только его лично, его семьи и народа, а также и всего человечества в целом, при этом не вмешиваясь в личную жизнь отдельно взятого человека. И конечно, человек должен верить и в меня, и в дело которому я служу. Вы убедитесь, что мой коммутатор действует без сбоев и дает информацию, максимально приближенную к реальной жизни.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Lumea este condusă de simbole

Dacă conducătorii statului nu știu ce înseamnă limba simbolică a Dumnezeului, dacă ei nu au concepția a dezvoltării statului, apoi nu este nici un sens în așteptarea succesului.

Vecinii noștri s-au fîțîit după  prăbușirea URSS. Ei au introdus în conștiința întregului popor moldovenesc simbolica sa națională: tricolorul  românesc și vulturul valah. Însă, singuri fără ca să înțeleagă sensul cosmic, efectuate pe planetă, ei s-au intervinit în lupta între diavol și Dumnezeu, și, desigur, vor răspunde pentru aceasta după toată asprimea legilor cosmice.

Însă, problema constă în faptul, că puterea, care există astăzi în Moldova, nu are cunoștințe a strămoșilor noștri, și de aceea diferita pseuda elita poporului moldovenesc multinațional în loc să deschidă misteriile lui Dumnezeu și de a întroduce poporul moldovenesc multinațional în adevărata viața Divină cu ajutorul misteriilor divinități, se fac de parcă scrabble, citezînd clasica vest-europeană moartă, care și promovează proectul anglosaxonilor și structurilor diabolice a iudaismului, tronului papal și nobleții vest-europene  negre.
(далее…)

Святослав Мазур: Миром правят символы

         Если руководители государства не знают, что такое символический язык Бога, если у них нет концепции развития государства, то ждать успеха нет смысла.

Наши соседи подсуетились после развала СССР. Они внедрили в сознание всего молдавского народа свою государственную символику: румынский триколор и валашского орла. Но не понимая космического смысла, происходящего на планете, они вмешались в борьбу между дьяволом и Богом и, конечно, ответят за это по всей строгости космических законов.

Однако, проблема заключается в том, что существующая сегодня в Молдове власть не владеет знаниями наших предков и поэтому всяческие псевдо элиты многонационального молдавского народа вместо того, чтобы открыть таинства Бога и ввести многонациональный, избранный Богом молдавский народ в истинную Божественную жизнь с помощью таинств Божественного провидения, строя из себя эрудитов и цитируя дохлую западноевропейскую классику, которая и продвигает проект англосаксов и дьявольских структур иудаизма, папского престола и черной западноевропейской знати.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Plahotniuc și Dodon sunt cei mai obișnuiți PROȘTI moldovenești

Desigur, susținătorii lui Plahotniuc și Dodon îmi vor spune: «Ce îți permiți? Cum îndrăznești să-i insulți pe acești oameni de stat bine cunoscuți ai Moldovei? » Dar cum poți numi o persoană care participă la înșelătorie și se gîndește în același timp că va cîștiga. Desigur, PROST!!!

Toată lumea știe așacă distracție, ca joc de degetari, cînd trebuie de ghicit, sub care anume dintre cele trei degetari este ascunsă mingea. Desigur, jucătorul de degetari mereu câștigă, pentru că nu există nici o minge sub vreunul dintre degetari. Și, prin urmare, este imposibil să cîștigați acest joc.

Exact aceeași înșelătorie în Moldova a fost organizată de jucătorii de degetari la nivel mondial. Ei au creat două partide, două degetări: democrată și socialistă. Dodon personifică mișcarea spre Est, Plahotniuc reprezintă mișcarea spre Vest. Toți oamenii înțeleg că atît Dodon, cît și Plahotniuc sunt membri ai unei și aceleiași echipe. În același timp, participanții la înșelătorie nu înțeleg că sunt păcăliți de către jucători globali.
(далее…)

Святослав Мазур: Плахотнюк и Додон самые обыкновенные молдавские ЛОХИ

         Конечно, сторонники Плахотнюка и Додона скажут мне: «Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь оскорблять таких известных государственных деятелей Молдовы?» А как можно назвать человека участвующего в лохотроне и думающего при этом, что победит. Конечно, ЛОХОМ!!!

Всем известна такая бандитская забава как напёрстки, когда необходимо угадать под каким из трех напёрстков спрятан шарик. Конечно, напёрсточник всегда побеждает, потому что шарика ни под одним из наперстков нет. И поэтому в эту игру победить невозможно.

Точно такой же лохотрон в Молдове устроили глобальные напёрсточники. Они создали две партии, два наперстка: демократическую и социалистическую. Додон олицетворяет движение на восток, Плахотнюк олицетворяет движение на запад. Все люди понимают, что и Додон, и Плахотнюк — это участники одной команды. При этом сами участники лохотрона не понимают, что их дурят глобальные игроки.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Plahotniuc foarte curînd se va adresa la Dumnezeu

De ce credeți că stăpînul spre Paște îl îndoapă pe un mistreț, îi creează condiții de creștere și libertate? Numai pentru ca să-l ucidă și să-l mănînce. De ce lumea din spatele scenei din Moldova  creează condiții pentru puterea absolută a unei singure persoane? Doar pentru a-l executa la momentul potrivit, iar toți banii și afacerile să-și atribuie pentru sine.

Nu este nevoie să povestim despre aceea, cum și-au încheiat viața 100% dintre dictatorii care au trăit pe planeta noastră. Toți ei au fost executați în mod public pentru a-și ascunde faptele întunecate, care, în spatele acestor dictatori, au fost săvîrșite de oameni cu capișoni negri.
(далее…)