Sveatoslav Mazur: Cum va fi condusă lumea după 25 decembrie anului 2018

Eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de a doua venire, am transferat deja întreaga planetă sub conducerea lui Dumnezeu Atotputernicul, care controlează planeta cu ajutorul conștiinței, adică cu ajutorul focului Duhului Sfînt. Dar paralel cu acest proces în lumea iluziei foștii conducători ai lumii încearcă să impună lumii presupuse noi tehnologii digitale. Sună amuzant, dar se va prăbuși vesel. Deoarece tehnologiile digitale sunt bune pentru sistemul de control al lumii fizice. Dar cum este posibil să controlezi sufletul uman sau starea spirituală a omului cu ajutorul unui număr? Chiar și fluxurile informaționale pot fi controlate dacă sunt asociate cu creierul și educația.
(далее…)

Святослав Мазур: Как будет управляться мир после 25 декабря 2018 года

         Я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, уже перевёл всю планету под руководство Бога Вседержителя, который управляет планетой с помощью Со-знания, то есть с помощью огня Святого Духа. Но параллельно этому процессу в мире иллюзии прежние управители мира пытаются навязывать миру якобы новые цифровые технологии. Это смешно звучит, но весело рухнет. Ибо цифровые технологии хороши для системы контроля физического мира. А как с помощью цифры возможно проконтролировать человеческую душу или духовное состояние человека? Да и информационные потоки возможно контролировать, если они связаны с головным мозгом и образованием.

Что касается сознания, то оно находится за пределами физического тела. Это полевая структура. На нее чип не повесишь и в стойло концлагеря не закроешь.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De ce nu i se permite lui Trump să se întîlnească cu Putin?

Ce ne așteaptă pe noi în viitorul apropiat? De ce eu sunt sigur, că lumea diavolului se va prăbuși?

Faptul este că ea a fost creată conform unui anumit principiu, și acest principiu poate fi urmărit din momentul primei veniri a lui Isus Hristos. Evreii înșiși nu ucid niciodată pe nimeni. Ei înțeleg că legea răzbunării îi va ajunge cu siguranță. Prin urmare, diavolul pentru astfel de cazuri a creat Roma Antică, un astfel de buldog fără creier, care fără evrei nu poate face nimic. El nu are creier. Funcția intelectului  acestui buldog este efectuată de evrei.

Anume de aceea, cînd a fost necesar să-L execute pe Isus Hristos, Regele Regilor, evreii au făcut-o prin mîinile Romei. Același lucru se întîmplă astăzi în lumea noastră modernă. Evreii își curăță un loc în centrul Europei pentru noul Ierusalim cu ajutorul noului Imperiu Roman — Statele Unite, care este creat în conformitate cu modelele Imperiului Romei Antice. Pindoșii înșiși nu costă nimic. Acesta este un bulldog fără creier programat pentru o aderență mortală.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De ce e la modă să fii un rusofob, iar să fii un antisemit este interzis?

Tot ceea ce este vorbit este o minciună. Eu am lansat procesul de distrugere a minții umane numai pentru aceea, ca la tronul vieții umane să se așeze COnștiința — știința comună cu Dumnezeu.

Pe parcursul acestei luni mintea umană va fi distrusă. Și din 25 pînă 26 decembrie anului  2018 la majoritatea întregii omeniri se va manifesta conștiința. Anume atunci oamenii vor înțelege: sunt Eu, Sveatoslav Mazur, adevăratul Rege al Regilor, sau Rege al Regelor este Moshiach — întreaga națiune din Israel. Dacă pînă atunci în lume nu se va întîmpla nimic extraordinar, atunci pe noi toți ne așteaptă un an nou interesant.
(далее…)

Святослав Мазур: Почему Трампа не допускают к встрече с Путиным?

         Что нас ждет в ближайшем будущем? Почему я уверен, что мир дьявола рухнет?

Дело в том, что он был создан по определенному принципу и этот принцип можно проследить со времен первого пребывания Иисуса Христа. Сами иудеи никогда никого явно не убивают. Они понимают, что закон воздаяния их обязательно настигнет. Поэтому дьявол для таких дел создал Древний Рим, такого безмозглого бульдога, который без иудеев ничего сделать не может.  У него нет мозгов. Функцию ума у этого бульдога выполняют иудеи.

Именно поэтому, когда надо было казнить Иисуса Христа, Царя Царей, иудеи это сделали руками Рима. То же самое сегодня происходит и в нашем современном мире. Иудеи расчищают себе место в центре Европы для Нового Иерусалима с помощью новой Римской империи — США, которые созданы по лекалам Древнеримской империи. Сами пиндосы ничего не стоят. Это безмозглый бульдог, запрограммированный на мертвую хватку.
(далее…)

Святослав Мазур: Почему русофобом быть модно, а антисемитом запрещено?

Все изреченное является ложью. Я запустил процесс уничтожения человеческого ума лишь для того, чтобы на трон человеческого бытия воссело Со-знание — совместное знание с Богом.

В течении этого месяца ум человека будет уничтожен. А с 25 на 26 декабря 2018 года у большей части всего человечества проявится сознание. Именно тогда люди поймут: являюсь ли я, Святослав Мазур, истинным Царём Царей, или Царём Царей является Мошиах – весь израильский народ. Если до этого времени в мире не произойдет ничего экстраординарного, то нас всех ждёт интересный новый год.

Пока евреи получают и распространяют информацию через человеческий ум, все человечество будет находиться в неведении и во лжи. Но после того как я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, послал на весь еврейский народ проклятие «пульса де-нура», сам этот народ оказался перед лицом полного самоуничтожения. Да и сколько можно разносить ложь по нашей планете?
(далее…)

Sveatoslav Mazur: «pulse de-nura» cosmică pentru «poporul ales»

Înainte de a citi materialul meu, vizionați videoclipul despre aceea, cum  evreii vor să înlocuiască imaginea strălucită a lui Isus Hristos, care a venit pe Pămînt pentru a transfera omenirea într-o nouă lume a bunătății și iubirii către Israel, care slujește diavolului și lui Baphomet și care a decis să distrugă toată omenirea doar pentru a-și salva puterea sa și a diavolului pe Pămînt.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos celei de a doua veniri, astăzi, 6 decembrie anului 2018, am lansat programul de eliminare a fostei rețele globale informaționale. Fiindcă memoria globală a fost pusă în capul construcției diabolice a lui Baphomet și s-a răspîndit sub forma unor stele cu cinci vîrfuri, situate în partea frontală a capului lui și în partea frontală a poporului lui ales, eu, Sveatoslav Mazur, am lansat procesul de eliminare a acestei conexiuni vicioase. Relația dintre sataniști și Baphomet se răspîndea în raza undelor radio cu frecvență redusă, se remarca prin cruzimea și cinismul deosebit și a avut un grad înalt de sugestibilitate și influență. Astfel, prin ordinul lui lucifer, Baphomet a controlat cu strictețe întregul spațiu energetic-informatic al planetei.
(далее…)

Святослав Мазур: Космическое «пульса де-нура» для «избранного народа»

         Прежде чем прочитать мой материал, посмотрите ролик, как евреи хотят заменить светлый образ Иисуса Христа, пришедшего на Землю для того, чтобы перевести человечество в новый мир благости и любви, на Израиль, который служит дьяволу и Бафомету, и который решил уничтожить все человечество лишь для того, чтобы сохранить свою и дьявола власть на Земле.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, сегодня, 6 декабря 2018 года, включил программу ликвидации прежней глобальной информационной сети. Так как глобальная память была заложена в голове дьявольского построения Бафомета и распространялась в виде пятиконечных звезд, изображенных на лобной части его головы и на лобной части его избранного народа, я, Святослав Мазур, запустил процесс ликвидации этой порочной связи. Связь между сатанистами и Бафометом распространялась в диапазоне низкочастотных радиоволн, выделялась особой жестокостью и цинизмом и обладала высокой степенью внушаемости и влияния. Таким образом, Бафомет по приказу люцифера жёстко контролировал всё энергоинформационное пространство планеты.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Eu am lansat procesul de lichidare a poporului ales

Astăzi, 5 decembrie 2018, la ora 6-00 după Moldova, eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a  celei de a doua venire, unicul stăpîn al planetei noastre, am pornit o vibrație mărită pentru dușmanii mei. Astăzi ea este dublată.

Acest pas vizează realizarea proiectului meu «constrîngere spre supunere», care ar trebui să aducă toată omenirea într-o stare armonioasă. Dar există indivizi și oameni care nu sunt de acord să se supună noilor condiții de viață. Această națiune și va fi distrusă de mine, ca un cancer pe corpul unui întreg organism sănătos.

Vom considera ziua de astăzi începutul acestui proces. În viitorul apropiat eu voi crește din nou nivelul vibrațiilor unui singur popor și voi face acest lucru pînă cînd acesta va dispărea de pe planeta noastră.
(далее…)

Святослав Мазур: Я запустил процесс ликвидации избранного народа

         Сегодня, 5 декабря 2018 года в 6-00 утра по молдавскому времени, я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, единственный хозяин нашей планеты, включил повышенную вибрацию для своих врагов. Сегодня она увеличена в два раза.

Этот шаг направлен на реализацию моего проекта «Принуждение к покорности», который должен привести все человечество к гармоничному состоянию. Но есть отдельные люди и народ, который не согласны подчиниться новым условиям жизни. Этот народ и будет мной уничтожен, как раковая опухоль на теле всего здорового организма.

Будем считать сегодняшний день началом этого процесса. В ближайшем будущем я снова увеличу уровень вибрации отдельно взятого народа и буду это делать до тех пор, пока он не сгинет с нашей планеты.
(далее…)