Святослав Мазур: Гигиена единого глобального организма

         Меня часто спрашивают: Святослав, вы же Великий Магистр и обладаете абсолютной властью на Земле, почему вы не уничтожите всю эту нечисть и не создадите на земле новый мировой порядок, такой, о котором вы постоянно говорите? Может быть, вы нам просто «лапшу на уши» вешаете и никакого Великого Магистра Иисуса Христа не существует?

Конечно, ответить на такие заявления однозначно невозможно. Мне и так приходится условно, на понятных примерах объяснят космические процессы, которые я провожу на нашей планете и какие проблемы при этом необходимо решать. Еще раз в упрощенной форме расскажу вам о проблеме.

Наша планета – это единый живой организм, ранее, с помощью злой дьявольской воли, разделенный на части и по горизонтали, и по вертикали. Для того, чтобы сломать дьявольскую систему «разделяй и властвуй» мне пришлось первую часть работы посвятить созданию единого и неделимого организма. Для этого я создал новую Божественную матрицу и подключил ее к миру Бога. Теперь этот единый организм уже работает по законам Бога. Но дело в том, что в течении многих тысячелетий, преднамеренно этот разделенный организм заселялся существами потустороннего мира и создавался потенциал дьявольской силы, которую преодолеть очень сложно.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De construit o lume nouă pe Pămînt e posibil doar conform planului meu

În același timp în Canada și China au fost deschise două summituri. Un summit G7 este Marele 7, un alt Summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai — SCO.

Ambele summituri discută unul și același subiect. Ce se va întîmpla mîine pe Pămînt, adică în viitorul apropiat.

Paralel cu aces proces evreimiea mondială continuă încercarea de a realiza  planul lui Solomon și totuși de a crea condițiile pentru trecerea întregii noastre omeniri sub controlul lor personal.

Și la vest și la est, precum și în centrul evreii nu înțeleg un lucru simplu — ideile nu pot fi născute în mințile oamenilor. Ele sunt aduse în conștiința umană dincolo de ele.
(далее…)

Святослав Мазур: Построить новый мир на земле возможно только согласно моего плана

         Одновременно в Канаде и в Китае открылись два саммита. Один саммит G7 — Большая семерка, другой саммит Шанхайской организации сотрудничества – ШОС.

Оба эти саммита обсуждают одну и ту же тему. Что будет происходить на Земле уже завтра, то есть в ближайшем будущем.

Параллельно с этим процессом мировое еврейство продолжает попытку реализовать план Соломона и все-таки создать условия перехода всего нашего человечества под их личный контроль.

И на западе, и на востоке, и в центре евреи не понимают одной простой вещи – идеи не могут рождаться в головах людей. Они привносятся в человеческое сознания из вне.

В данном случае я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, в своих последних роликах подробно рассказал, как будет осуществляться абсолютная власть на нашей планете.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Cum va funcționa Judecata lui Dumnezeu?

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea veniri, am revigorat pe Pămînt spiritul cavaleresc ceresc și am unit părțile fragmentate ale planetei noastre într-o singură esență, într-in un singur organism, toate învățăturile anterioare și religiile au fost scoase în afara legii.

De fapt,  ele au devenit tumori canceroase pentru acest organism unic. Și, fiindcă  toate religiile generale: iudaism, islam și creștinism provin dintr-o singură rădăcină, care este construită  pe Muntele Templului, anume Israel și politica lui au devenit unicul și principalul pericol pentru întreaga lume.

Noi toți am privit, cum Vaticanul, împreună cu biserica ortodoxă și principalele centre ale islamului, uninduse, au transmis steagul campionatului „fratelui mai mare“ a lui — iudaismului.
(далее…)

Святослав Мазур: Как будет действовать Суд Божий?

         После того как я, Святослав Мазур Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Иисус Христос второго пришествия, возродил на Земле небесный рыцарский дух и объединил разрозненные части нашей планеты в единую суть, в единый организм, все прежние учения и религии оказались вне закона.

По своей сути они стали для этого единого организма раковыми образованиями. И так как все основные религии: иудаизм, ислам и христианство исходят из единого корня, который зиждется на храмовой горе, именно Израиль и его политика стали единой и основной опасностью для всего мира.

Мы все наблюдали, как Ватикан, совместно с православной церковью и основными центрами ислама объединившись передали знамя первенства своему «старшему брату» — иудаизму.
(далее…)

Святослав Мазур: Я запустил процесс Божьего Суда!!!

Я взошел на пьедестал абсолютной власти и запустил процесс Божьего Суда. Бог Вседержитель – Отец всех времен и народов дал мне в руки Книгу Жизни и благословил на строительство новой реальности на планете Земля. В этом видео ролике я рассказываю о последнем эпизоде в строительстве нового мирового порядка и о запуске процесса Божьего Суда.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Viitorul planetei este predeterminat

După ce Preasfînta  Fecioara, 6 iunie 2018, a făcut ultimul act în cascada construirii unei noi ordini mondiale, lumea a trecut pe deplin, fără echivoc, sub controlul și conducerea mea personală.

Dar ce anume a făcut Preasfînta Fecioara? Ea, folosind numele și destinul Ei, a conectat trecerea canalului de informații energetice la cel de-al patrulea centru al planetei noastre, care se află în Orheiul Vechi.

Și de aceea instrumentul de interacțiune dintre Cerul și Pămîntul, pregătit de mine la 26 mai 2018, a început să lucreze în întregimea noului nivel Divin. În cîteva luni, vibrația planetei noastre va atinge nivelul planificat de mine la 33 Hz. Astfel, lumea diavolului va fi distrusă, și pe Pămînt va prevala o nouă calitate Divină  — dragoste absolută.
(далее…)

Святослав Мазур: Будущее планеты предрешено

         После того, как Пресвятая Богородица 6 июня 2018 года произвела последнее действие в каскаде построения нового мирового порядка, мир полностью и однозначно перешел под мой личный контроль и водительство.

А что именно сделала Пресвятая Богородица? Она, с помощью своего имени и предназначения подключила рубильник энергоинформационного канала к четвертому центру нашей планеты, который находится в Старом Орхее.

И именно поэтому подготовленный мной 26 мая 2018 года инструмент взаимодействия Неба и Земли стал работать в полном объеме нового Божественного уровня. В течении нескольких месяцев вибрация нашей планеты достигнет запланированного мною уровня в 33 Гц. Таким образом, мир дьявола будет уничтожен и на Земле воцарится новое Божественное качество — абсолютная любовь.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Explic sensul evenimentelor întîmplate pe planeta noastră

După lansarea videoclipului meu «S-a săvîrșit!!!»,  în partea mea s-au îndreptat amenințări.

Acesta este un semn bun că acțiunea a avut loc la timp și foarte calitativ. La urma urmei, înainte de asta, adversarii mei au încercat să-mi pună o etichetă (la fel ca în jocurile lor politice). Unii mă numesc un satanist, spunînd că sunt un sectant, alții vor să mă pedepsească pentru ceea că l-am jignit pe Lucifer, iar ceilalți spun că eu sunt unul dintre mulții  mincinoși și chiar enumeră careva familii.

Ce pot spune în privința aceasta. Domnilor! E tîrziu deja. Eu ve-am avertizat că lucrez la nivel cosmic și nu mă implic în politică sau propagandă. Nu mă interesează nici iubirea masei, nici primirea banilor sau puterea într-o singură țară.
(далее…)

Святослав Мазур: Объясняю смысл произошедших событий на нашей планете

         После выхода в свет моего ролика под названием «Свершилось!!!», в мой адрес посыпались угрозы.

Это хороший знак того, что действие произошло в срок и очень качественно. Ведь, до этого мои противники пытались повесть на меня бирку (так же как они это делают в своих политических играх). Одни называют меня сатанистом, уверяя, что я сектант, другие хотят наказать за то, что я обидел Люцифера, третьи говорят, что я один из множества лгунов и даже перечисляют некоторые фамилии.

Что мне на это сказать. Господа! Поздно пить боржоми. Я вас предупреждал, что работаю на космическом уровне и не занимаюсь ни политикой, ни пропагандой. Меня не интересует ни любовь масс, ни получение денег, ни власть в отдельно взятой стране.
(далее…)