Святослав Мазур: 24 апреля 2019 года на Земле начнётся космический террор

В каждом космическом событии на нашей планете одновременно присутствуют три уровня Божественной информации: форма, содержание и смысл.

Форму могут увидеть все. Для этого необходимо взглянуть физическим зрением. Содержание известно только специалистам. А вот смысл известен и понятен только мудрецам.

Завтра, 24 апреля 2019 года, в городе Кишинёве я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, Иисус Христос Второго Пришествия, озвучу эти три принципа и передам их в руки Пресвятой Богородицы, Матери Мира, Ирине Кокош. Таким образом, мы перейдём черту из прежнего дьявольского мира в новый, Божественный.

В тот же миг на Земле начнётся новая эпоха – эпоха Божественного Огня, Эпоха Рыцарей Круглого Стола и Пресвятой Богородицы, Матери Мира. Я открою ящик Пандоры, сниму печать запрета с проклятия тамплиеров, и вся эта необузданная сила,  которая требовала справедливое возмездие, кинется на тех, кто когда-то посмел поднять руку на Священный Космический Орден тамплиеров (не путать с масонами и всяческими самозванцами). Священный гнев нашего Космического воинства начнёт разыскивать и карать всех тех, кто участвовал в казнях нашего Магистра и его братства, тех, кто незаконно присвоил себе ценности нашего ордена, выделенные Богом Отцом Вседержителем для благого строительства нового мирового порядка.

Все те участники былых событий и их потомки сегодня воплотились на Земле специально для того, чтобы предстать перед новым Космическим Законом.  Пришла пора навести порядок на Земле!

В последнем и предпоследнем фильме я рассказал о смысле происходящего на Земле. Завтра мы снимем окончательный фильм этой трилогии, и на Земле начнется Апокалипсис.

 

Зажжение Собора Парижской Богоматери и мечети Аль-Акса в Иерусалиме – это только демонстрация нашего серьезного намерения. Избрание в Украине сатанистами своего ставленника переполнило чашу нашего гнева…

 

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Sveatoslav Mazur: Umanitea o așteaptă o nouă realitate

Noi ne apropiem de cel mai important eveniment din istoria întregii omeniri în ultimele trei și jumătate de mileniu. Și nu este greu pentru mine să înțeleg, fiind un specialist în domeniul cosmologiei, că întreaga omenire în ansamblu și fiecare om aparte nu au nicio idee despre ceea ce eu, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de-a Doua venire, povestesc cu adevărat în textele și videoclipurile mele.

Dar problema este că lumea diavolului este tridimensională și, prin urmare, nu poate ajunge la o altă dimensiune nici măcar teoretic. De aceea, dorința lui este de a bloca întreaga omenire în cadrul lumii tridimensionale și de a nu-i dădea drumul în libertatea lumilor patru-imensionale și cinci-dimensionale, pentru că în aceste lumi, tranziția la care vor avea loc pe 24 aprilie 2019, legile și regulile impuse umanității de spiritele rele, își încetează activitatea. Gîndirea lui liniară, pe care se bazează totul, pornind de la literatură și artă, religie și filosofie, știință și cultură, finanțe și producție, energie și guvern și așa mai departe, se va prăbuși imediat, și noi ne vom găsi în lumea gîndirii neliniare, ci a conștiinței de bloc, în care toți parametrii sunt vizibili și ușor de înțeles în același timp. De fapt, vom nimeri într-o nouă realitate «computerizată» în care lumea noastră interioară, liniară, tridimensională nu va putea exista și acționa calm și productiv.

Eu din toate puterile am făcut tot posibilul pentru a explica oamenilor semnificația evenimentelor, dar gîndirea lor liniară și spiritul îngust nu le permit să se întoarcă din lumea diavolului din nou în lumea lui Dumnezeu. Prin urmare, primul timp după tranziție spre noua realitate, va fi important pentru mine și pentru Preasfînta Fecioara să le explicăm oamenilor de știință, figurilor politice și economice și întregului omenesc în ansamblu, noile înțelesuri și condiții noi de viață, iar oamenii vor trebui să se obișnuiască cu ei. Dar cel mai important lucru care este necesar să realizăm că în lume se va schimba complet realitatea, că această nouă matrice, pe care eu am construit-o, implică un nou program digital vital de acțiune – o nouă realitate. Modificările realității au loc imediat în toate sferele vieții și, în același timp, pînă la schimbarea informațiilor în cărțile și manualele deja existente scrise și tipărite din întreaga lume.

Și din moment ce creierul capului liniar uman compară în mod constant toate tipurile de informații unul cu celălalt și cu înțelegerea lumii care a fost instilată în ea în timpul procesului educațional, atunci și schimbările care au loc în lume nu vor fi observate pentru un singur om, deoarece el nu va găsi nici o dovadă a acestei schimbări. Pur și simplu, după absența completă și finală a canonului său interior, se va simți prost și complet înșelat.

Din moment ce acest proces este deja lansat, noi putem constata faptul degradării  umanității în toate sferele vieții. Această degradare este deosebit de vizibilă în noii lideri ai structurilor și statelor globale. Stagnarea este evidentă în toate sferele vieții, deoarece fosta matrice diabolică a fost deja eliminată, iar cea nouă încă îi așteaptă pe locuitorii ei.

De a intra în noua realitate va fi posibil numai cu ajutorul sincronizatorilor, care și vor permite fiecărui om, care a făcut o alegere în direcția lui Dumnezeu și a vieții Veșnice, să-și schimbe lumea interioară de la gîndirea liniară a creierului lumii diabolice a spațiului tridimensional la conștiința extinsă a lui Dumnezeu și a Tatălui la spațiul cincidimenssional și patrudimensional. Anume această sarcină principală o va rezolva Preasfînta Fecioara, Maica Lumii, căci intrarea în acest spațiu trece prin inima Ei – prin Iubire.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Человечество ждёт новая реальность

Мы подходим к самому важному событию в истории всего человечества за последние три с половиной тысячелетия. И мне не сложно понять, являясь специалистом в области космологии, что всё человечество в целом и каждый человек в отдельности понятия не имеют, о чём на самом деле я, Великий Магистр, Иисус Христос Второго Пришествия, рассказываю в своих текстах и видеофильмах.

А проблема заключается в том, что мир дьявола находится в трёхмерном измерении, и поэтому перейти в другое измерение он не может даже теоретически. Именно поэтому его желанием является запереть всё человечество в рамках трёхмерного мира и не выпускать его на свободу мира четырёхмерного и пятимерного, ибо в этих мирах, переход в которые состоится уже 24 апреля 2019 года, перестают действовать законы и правила, навязанные человечеству нечистой силой.  Его линейное мышление, на котором базируется всё, начиная от литературы и искусства, религии и философии, науки и культуры, финансов и производства, энергии и государственных управлений и так далее, разом рухнут, и мы окажемся в мире нелинейного мышления, а блокового сознания, в котором все параметры видны и понятны одновременно. На самом деле мы попадём в новую «компьютерную» реальность, в которой наш внутренний, линейный, трёхмерный мир не сможет спокойно и плодотворно существовать и действовать.

Я всеми силами старался объяснить людям смысл происходящих событий, но их линейное мышление и зашоренность не позволяют им вернуться из мира дьявола снова в мир Бога. Поэтому первое время после перехода в новую реальность мне и Пресвятой Богородице будет важно объяснять и учёным, и политическим, и экономическим деятелям, да и всему человечеству в целом новые смыслы и новые условия жизни, а людям необходимо будет к ним привыкать. Но самое главное, что необходимо осознать, что в мире полностью поменяется реальность, что эта новая матрица, построенная мной, предполагает новую жизненную цифровую программу действия – новую реальность. Изменение реальности происходит сразу же во всех сферах жизни, причём одновременно, вплоть до изменения информации в уже существующих написанных и напечатанных книгах и учебниках во всём мире.

И так как головной, линейный мозг человека постоянно все виды информации сравнивает между собой и ещё с тем пониманием мира, который ему привили во время образовательного процесса, то и отдельно взятому человеку будут незаметны изменения, происходящие в мире, ибо доказательств этому изменению он нигде не найдёт. Просто, согласно полного и окончательно отсутствия его внутреннего канона, он себя будет чувствовать глупым и полностью обманутым.

И так как этот процесс уже запущен, мы можем констатировать факт деградации человечества во всех сферах бытия. Особенно заметна эта деградация у новых руководителей глобальных структур и государств. Застой заметен во всех сферах бытия, ибо прежняя дьявольская матрица уже ликвидирована, а новая пока еще ждёт своих жителей.

Войти в новую реальность возможно будет только с помощью синхронизаторов, которые и дадут возможность каждому человеку, сделавшему выбор в сторону Бога и Вечной жизни, переключить свой внутренний мир с линейного мышления головного мозга дьявольского мира трёхмерного пространства на расширенное сознание четырёхмерного и пятимерного пространства Бога Отца Вседержителя. Именно эту главную задачу будет решать Пресвятая Богородица, Матерь Мира, ибо вход в это пространство проходит через Её сердце – через Любовь.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Miercuuri, 24 aprilie anului 2019, va avea loc tranziția puterii din mîinile forțelor rele în mîinile Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii!

Miercuri, 24 aprilie 2019, în Chișinău va avea loc un transfer oficial de putere din mîinile forțelor răului în mîinile Preasfintei Feccioare, Maicii Lumii, Irinei Cocoș. Toată această acțiune va fi filmată de noi pe cameră și arătată unui cerc larg al publicului. Această acțiune va marca începutul unei noi perioade mondiale de dezvoltare a civilizației noastre și va deveni punctul de plecare al domniei Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii.

Din acest moment în lume se vor începe transformări vizibile, pentru că prezentarea  Preasfintei Fecioare înseamnă intrarea în noua Ei Casă și începutul domniei Ei pentru o mie de ani. Și din moment ce toate evenimentele, care au loc în Moldova,  sunt extrapolate pe întregul glob pămîntesc, intrarea Ei în funcție –  dictatura puterii absolute pe Pămînt, va însemna distrugerea finală a fostei lumi diabolice, create de satana, și începutul unei noi ere bune de dezvoltare, mileniului iubirii, bunătății și progresului .

La Chișinău, acest eveniment va fi marcat de prăbușirea completă și finală a întregului sistem politic, distrugerea fostelor relații financiare și economice și, în final, plecarea fostului sistem spiritual și moral al poporului, care s-a încheiat în conformitate cu sensul și conținutul său.

Ortodoxia va fi înlocuită cu o nouă religie globală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care va putea să unească toate națiunile într-o singură familie, al cărei nume este definit ca unirea întregului popor al lumii într-o singură umanitate.

Principalul fapt al unei astfel de uniuni este o ideologie nouă – Cartea Vieții, o singură limbă de comunicare atît între națiuni, cît și între naționalități. Aceasta este limba rusă, care este un instrument universal de comunicare spațială, care se vorbește atît în ​​spațiu, cît și pe Pămînt.

Mîine la Kiev vor anunța victoria lui chabadul Zelensky și, de fapt, planul lui satan trebuia să triumfă.

În ultimul meu videoclip eu am povestit în detaliu despre două planuri pentru dezvoltarea evenimentelor pe planetă: una este Divină și cealaltă este diabolică.

Deci, crucea roșie a planului diabolic a presupus că toate punctele de pe cruce s-ar uni sub forma unei singure religii Baiterek în Sinagoga Minora sau «Rosa de Aur», care personifică chabadul. Această sinagogă este situată în Nipru pe verticală a puterii provenind din Ierusalim, care trece prin Nipru și Moscova, terminînd în mănăstirea Solovetsky.

Astfel, cele patru puncte ale crucii sunt centrele sacre ale ortodoxiei, iudaismului, islamului și catolicismului. Și toți, cu ajutorul unei singure religii Baiterek, trebuiau să se concentreze în centrul principal al chabadului în Noul Ierusalim – în Nipru, și astfel, cu ajutorul lui Putin și Netaniahu, să  înceapă procesul ascendentului diavolului către puterea absolută pe Pămînt.

Dar, așa cum se spune, nu a fost să fie. Pentru că Eu, Sveatoslav Mazur, Marele  Maestru, Isus Hristos al celei de-a Doua Veniri, cu ajutorul Focului Duhului am distrus planul lor, am ars Notre-Dame de Paris, despre ce sunt mărturie, și nu a permis ca sabatul să aibă loc.

Venirea la putere în Ucraina a chabadului –  este un exercițiu inutil, pentru că eu, Marele Maestru, din numele Tatălui Dumnezeu Atotputernic, conform planului Lui, voi transmite la Chișinău, la 24 aprilie 2019, puterea absolută pe planetă în mîinile Maicii Lumii, Preasfintei Fecioare, Irinei Cocoș, astfel lansînd pe planul fizic și spiritual  planul Divin a dezvoltarii planetei noastre.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: В среду, 24 апреля 2019 года произойдёт переход власти из рук нечистой силы в руки Пресвятой Богородицы, Матери Мира!

В среду, 24 апреля 2019 года, в Кишинёве состоится официальная передача власти из рук нечистой силы в руки Пресвятой Богородицы, Матери Мира, Ирины Кокош. Всё это действие будет заснято нами на камеру и показано широкому кругу общественности. Это действие ознаменует начало нового мирового периода развития нашей цивилизации и станет отправной точкой правления Пресвятой Богородицы, Матери Мира.

С этого момента в мире начнутся явные преобразования, ибо выступление Пресвятой Богородицы означает вход Её в новый Дом и начало Её тысячелетнего правления. И так как все события, происходящие в Молдове, экстраполируются на весь земной шар, вступление Её в должность – диктатуру абсолютной власти на Земле будет означать окончательную гибель прежнего дьявольского мира, созданного сатаной, и начало новой благой эры развития, тысячелетие любви, благости и прогресса.

В Кишинёве это событие ознаменуется полнейшим и окончательным развалом всей политической системы, гибелью прежних финансово-экономических отношений и, наконец, уходом прежней духовно-нравственной системы народа, закончившейся согласно своего смысла и содержания.

На смену православию придёт новая глобальная религия Бога Отца Вседержителя, которая и сумеет объединить все народы в одну семью, название которой определено как соединение всех людей мира в единое человечество.

Главным фактом такого объединения является новая идеология – Книга Жизни, единый язык общения как между народами, так и между национальностями. Это русский язык, являющийся универсальным космическим инструментом общения, на котором разговаривают и в Космосе, и на Земле.

Завтра в Киеве объявят победу хабадника Зеленского, и по сути план сатаны должен был восторжествовать.

В своём последнем ролике я подробно рассказал о двух планах развития событий на планете: один Божественный, а другой дьявольский.

Так вот красный крест дьявольского плана предполагал, что все точки этого креста сойдутся в виде единой религии Байтерек в синагоге Минора или “Золотая Роза”, которая олицетворяет собой хабад. Эта синагога находится в Днепре на вертикали власти, исходящей из Иерусалима, проходящей через Днепр и Москву, заканчивающейся в Соловецком монастыре.

Таким образом, четыре точки креста являются сакральными центрами православия, иудаизма, ислама и католицизма. И все они с помощью единой религии Байтерек должны были сконцентрироваться в главном центре хабада в Новом Иерусалиме – в Днепре и, таким образом, с помощью Путина и Нетаньяху, запустить процесс восхождения дьявола к абсолютной власти на Земле.

Но, как говорится, не тут-то было. Ибо я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос Второго Пришествия, с помощью Огня духа уничтожил их план, сжёг Собор Парижской Богоматери, о чём есть свидетельство, и не дал возможность этому шабашу состояться.

Приход к власти в Украине хабада – бесполезное занятие, ибо я, Великий Магистр, от имени Отца Бога Вседержителя, согласно Его плана, передам в Кишинёве 24 апреля 2019 года абсолютную власть на планете в руки Матери Мира, Пресвятой Богородице Ирине Кокош, тем самым запущу на физическом и духовном уровне Божественный план развития нашей планеты.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Sezonul de pescuit spațial este deschis!

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de a Doua Venire, în esența mea sunt un pescar avid. Pur și simplu, în loc de pește, îmi place să prind entități din lumea infernală. Mai degrabă, procesul de prindere a diferitelor demoni este exact același lucru ca procesul de prindere a peștilor răpitori, adică momeală vie. Pur și simplu  în timpul pescuitului de pești răpitori sunt peștișori mici. Iar în timpul prinderii entităților inferioare, rolul de momeală vie ndeplinesc eu, Marele Maestru.

După fiecare apel al noului meu articol sau video apel către oamenii, din adîncul spiritelor rele mi se alătură următoarele victime ale pescuitului meu. Și nu contează cine sunt: ​​trolli plătiți sau lucrători de servicii speciale, lideri de rang înalt ai unor structuri secrete și evidente, Papa Romei, nobili negri sau magicieni negri, oricine se gîndește la mine rău sau cel puțin vorbește afară, să nu mai vorbim de acțiuni strict definite în direcția mea, toți  instantaneu, în conformitate cu legea cauzei și efectului, se alătură de mine  cu o legătură inseparabilă — un astfel de fir mental sau astral al soartei.

Prin urmare, după ce eu am simțit că un următor lot de pești șede pe cîrligul meu, îmi rămîne să fac puținul. Printr-un canal de comunicare provenit din Orheiul Vechi din Moldova, unde Pămîntul și Cerul se unește într-o singură legătură, eu , printr-un canal de foc, printr-o țeavă a aspiratorului spațial, zbor prin Venus și Mercur, prin Porțile Solare, prin Masa Rotundă a Ordinului Cosmic către Împărăția lui Dumnezeu. Și din moment ce Masa Rotundă a ordinului meu, care se bazează în constelația Pleiades, este un fel de volant care rotește acest canal de comunicare, acest aspirator spatial, și în centrul lui există o gaură prin care toate creaturile trec ca printr-o gaură în pescuitul de iarnă, mie îmi rămîne să fac un lucru nu dificil, ci foarte amuzant — să scot în această legătură inextricabilă pe toți cei care m-au alăturat în ultima vreme și să-i adun într-o rețea.

Rezistența față de voința mea este inutilă, iar legătura dintre mine și victima este inseparabilă. Nu a existat niciodată așa, ca cineva care a ieșit împotriva mea a căzut de pe cîrlig sau a fost prins undeva în snag. După ce toți acești pescari nefericiți se găsesc în cușca mea, eu îi trimit la Judecata lui Dumnezeu, conform căruia și se determineză soarta lor viitoare.

Deci, bucurați-mă, vă rog, cu comentariile dvs. negative, întrebați mai mult despre ceea ce fumez și în ce csă de nebuni ma lecuiesc. La toate întrebările voastre veți primi răspuns la Judecata lui Dumnezeu!

Colegii mei mă întreabă: și dacă ei, acești pești, vor veni în mulțime, cu milioane, aici nu te vei isprăvi cu o singură gaură? Eu îi răspund, dacă în mulțime — ei bine, este necesar să ne apucăm de traulere, la capturile industriale globale ale acestui pește. Numărul și adîncimea în pescuitului nostru nu contează.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Sveatoslav Mazur: De ce diavolul încerca să distrugă Rusia

De mai multe ori mi se dă una și aceeași întrebare. Dvs. Spuneți, că biruința a avut loc, că Dvs.  ați construit și ați reîncărcat o nouă matrice globală. De ce  dar noi nu vedem nici o schimbare în viața noastră de zi cu zi, ci dimpotrivă, viața devine din ce în ce mai grea?

Pentru a înțelege această problemă, este necesar să ne dăm seama că lumea și omul sunt niveluri diferite ale vieții, și nu întotdeauna aceste niveluri interacționează armonios unul cu celălalt. Este deosebit de dificil pentru un om să trăiască în vremuri de schimbări, adică în schimbările în habitat.

Astăzi, schimbările în habitatul întregii omeniri au loc în conformitate cu canoanele lumii Divine. Ele sunt numite armonie. Omul însuși nu poate observa acest proces, deoarece el apare simultan pe întreaga planetă și este aproape imposibil să fie văzut. El Poate fi fotografiat dintr-un singur punct care este nemișcat în spațiu, dar chiar și atunci nu veți putea capta toate momentele, deoarece atît planeta noastră, cît și întreaga lume se rotesc în funcție de traiectoriile lor specifice. De aceea, cînd eu spun că Victoria a avut loc, eu am resetat matricea planetei noastre, aceasta înseamnă că lumea a început să-și schimbe configurația în mod constant, în fiecare moment.

Un alt lucru este că lumea interioară a unui singur om nu dovedește după transformarea externă și intră cu ea în disonanță cognitivă, și, prin urmare, apare un paradox —  în rînd cu schimbare bună a lumii întregi, viața întreagă a unui singur om devine mai complexă, imprevizibilă, și uneori de nesuportat.

Există doar o singură cale de ieșire din această situație — construirea sincronizatorilor și aducerea cu ajutorul lor a stării interioare a unui om în armonie cu lumea exterioară. Și nu există altă cale.

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos al celei de a Doua Venire, am transferat deja lumea într-o nouă calitate, în calitatea lui Dumnezeu, este imposibil de  a întoarce omul la fosta stare satanică. Este deosebit de dificil de rezistat în noile condiții pentru tot felul de manageri care și-au construit carierele și structurile pe principiul forțelor răului. Structurile lor sunt primele care intră sub rezonanța lui Schumann și încep să se destrame înaintea ochilor noștri. Același lucru așteaptă și statele, și națiunile care refuză să se schimbe din cauza apariției unei lumi noi, Divine pe Pămînt. Pe toți ei îi așteaptă suferințe și încercări noi, de care nici nu le își imaginează. Dar cel mai important lucru pe care viitorii lideri trebuie să le înțeleagă este că în inima noii lumi unice globale se află noua ideologie globală a lui Dumnezeu — Cartea Vieții, scrisă în limba rusă, în limba lui Dumnezeu. Și nu va fi tradusă în alte limbi ale lumii, pentru că este piatra de temelie a noii ordini mondiale. Și în această privință, în lume va rămîne o singură limbă a relațiilor internaționale și interetnice, limba lui Pușkin, Cehov, Lev Tolstoi —  limba rusă.

Книга Жизни /Святослав Мазур/

Nu este întîmplător faptul că satanicii din întreaga lume luptă împotriva tuturor rușilor și cu Rusia în primul rînd. Atît Rusia, cît și limbajul său sunt astăzi cauza principală a noii ordini mondiale și groparul fostei lumi diabolice.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Открыт сезон космической рыбалки!!!

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос Второго Пришествия, по своей сути являюсь заядлым рыболовом. Просто вместо рыбы я люблю ловить сущностей инфернального мира. Вернее, процесс ловли различных бесов является точно таким же, как и процесс ловли хищной рыбы, то есть на живца. Просто во время рыбалки на хищную рыбу живцом являются маленькие рыбки. А во время ловли инфернальных сущностей роль живца выполняю я, Великий Магистр.

После каждой моей новой статьи или видео обращения к народу из глубины нечистой силы ко мне присоединяются очередные жертвы моей рыбалки. И неважно, кем они являются: проплаченными троллями или работниками спецслужб, высокопоставленными руководителями тайных и явных структур, Папой Римским, черной знатью или черными магами, каждый, кто подумает обо мне плохо или хотя бы выскажется, не говоря уже о строго определенных действиях, направленных в мою сторону, все они мгновенно, по закону причин и следствий, присоединяются ко мне неразрывной связью — такой ментальной или астральной нитью судьбы.

Поэтому после того, как я почувствовал, что очередная партия рыбок сидит на моём крючке, мне остаётся сделать малое. По каналу связи, исходящему из Старого Орхея в Молдове, где Земля и Небо объединяются в единую связь, я по огненному каналу, по трубе космического пылесоса, лечу через Венеру и Меркурий, через Солнечные Врата, сквозь Круглый Стол моего Космического Ордена в Царствие Бога. И так как Круглый Стол моего ордена, который базируется в созвездии Плеяды, является своеобразным маховиком, вращающим этот канал связи, этот космический пылесос, а в его центре существует отверстие, через которое все существа проходят, как через лунку в зимней рыбалке, мне остаётся провести не сложное, но очень весёлое действие — вытащить в эту неразрывную связь всех тех, кто ко мне присоединился в последнее время, и сложить их в сетку.

Сопротивление моей воле бесполезно, а связь, соединяющая меня и жертву, неразрывна. Ещё ни разу не было такого, чтобы тот, кто выступил против меня, сорвался с крючка или зацепился где-нибудь за корягу. После того, как все эти горе-рыбаки оказываются в моем садке, я их отправляю на Суд Божий, согласно которому и определяется их дальнейшая судьба.

Так что радуйте меня, пожалуйста, своими негативными комментариями, спрашивайте побольше, что я курю и в каком сумасшедшем доме лечусь. На все ваши вопросы вам ответят на Божьем Суде!

Меня спрашивают мои соратники: а если они, эти рыбы, пойдут косяками, миллионами, тут одной лункой не отделаешься? Я им отвечаю, если косяками — ну что ж, придется перейти на траление, на промышленный глобальный вылов этой рыбы. Количество и глубина залегания в нашей рыбалке не имеют значения.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Почему дьявол пытался уничтожить Россию

Мне очень часто задают один и тот же вопрос. Вы говорите о том, что победа произошла, что Вы построили и перезагрузили новую глобальную матрицу. Почему же мы не наблюдаем никаких изменений в своей повседневной жизни, а наоборот жить становится всё труднее и труднее?

Для понимания этого вопроса надо осознать, что мир и человек — это разные уровни бытия, и не всегда эти уровни между собой гармонично взаимодействуют. Особенно сложно приходится жить человеку во времена перемен, то есть изменения среды обитания.

Сегодня изменения среды обитания всего человечества происходят по канонам Божественного мира. Они называются гармонией. Сам человек не может заметить этот процесс, так как он происходит одновременно на всей планете и увидеть его практически невозможно. Его можно заснять из одной точки, находящейся в космосе неподвижно, но даже и тогда вы не сможете запечатлеть все моменты, ибо и наша планета, и мир в целом вращаются согласно своих определенных траекторий. И именно поэтому, когда я говорю, что победа произошла, я перезагрузил матрицу нашей планеты, это значит, мир начал менять свою конфигурацию неуклонно, каждое мгновение.

Другое дело, что внутренний мир отдельно взятого человека не успевает за внешней трансформацией и входит с ним в когнитивный диссонанс, и поэтому возникает парадокс — наряду с благим изменением мира в целом жизнь отдельно взятого человека становится все более сложной, непредсказуемой, а порой и невыносимой.

Выход из этого положения есть только один — строительство синхронизаторов и приведение с их помощью внутреннего состояния человека в гармонию с внешним окружающим его миром. И другого пути на существует.

После того как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос Второго Пришествия, уже перевёл мир в новое качество, в качество Бога, человека вернуть в его прежнее сатанинское состояние невозможно. Особенно сложно в новых условиях приходится разного рода руководителям, которые построили свои карьеры и структуры по принципу нечистой силы. Их структуры первыми попадают под резонанс Шумана и начинают разваливаться на наших глазах. То же самое ждёт и государства, и народы, которые отказываются меняться в связи с приходом на Землю нового, Божественного мира. Всех их ждут новые страдания и испытания, о которых они даже не подозревают. Но самое главное, что необходимо понять будущим руководителям, что в основе нового единого глобального мира находится новая глобальная идеология Бога — это Книга Жизни, написанная на русском языке, на языке Бога. И переводиться на другие языки мира она не будет, ибо является краеугольным камнем нового мирового порядка. И в этой связи в мире останется только один язык международных и межнациональных отношений, язык Пушкина, Чехова, Льва Толстого — русский язык.

 

Книга Жизни /Святослав Мазур/

 

Не случайно сатанисты по всему земному шару борются со всем русским и Россией в первую очередь. Ибо и Россия, и её язык являются сегодня первопричиной нового мирового порядка и могильщиком прежнего дьявольского мира.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara Maica Lumii și-a început domnia pentru 1000 de ani în Templul Său pămîntesc în Orheiul Vechi

De ce în Moldova forțele politice nu pot crea o coaliție de guvernămînt? Pentru că, conform planului lui Dumnezeu, Moldova Mare trebuie să se unească din nou în interiorul granițelor principatului moldovenești al vremurilor lui Ștefan cel Mare.

 A venit timpul pentru dragoste. A venit timpul domniei pe Pămînt a Preasfintei Fecioare, Maicii Lumii, Irinei Cocoș. Dar orice întreprindere sau orice națiune, inclusiv întreaga umanitate în ansamblu, nu se pot uni la nivelul urii, la nivelul teoriilor și tehnologiilor satanice, la nivelul ideologiei diabolice anti-umane. De aceea, conform voinței lui Dumnezeu, toate mișcările politice, toate ideologiile anti-umane în Moldova ar trebui eliminate, începîd cu socialismul și încheind cu ideologia pseudo-democrată a structurilor globale de guvernare numite liberalism.

Ceea ce vedem noi astăzi în Republica Moldova în arena sa politică, nu o poți numi nicicum în afară ca agonia lumii diabolești. După fiecare dintre întîlnirile lor, pseudo-politicienii fug care la vest, care la est în căutarea sfaturilor de la «frații lor mai mari». La rîndul lor, acești «frați mai mari» nu înțeleg cum să își organizeze propria viață și viața popoarelor lor. Cînd se rezolvă ordinea mondială, toată lumea se gîndește la viitorul lor. La nimeni nu vine în cap, că decizia de astăzi poate veni pe Pămînt numai din Cer, de la Tatăl Dumnezeu Atotputernic, pentru că fostul proprietar al planetei, satana, care a distribuit sfaturi liderilor structurilor globale, nu mai trăiește pe Pămînt, el însuși se gândește la vicisitudinile sorții sale apropiate.

Construcția unei noi ordini mondiale, fără îndoială, începe cu crearea unui centru de forțe, de la miez, de la piatra de temelie, în jurul căreia se construiește întreaga clădire nouă.

Și, bineînțeles, proiectul nou se construiește pe baza unei ideologii globale noi. Toate aceste componente se află în cadrul statului nostru multinațional – Moldova. Există centrul Forțelor cosmice – acestea sunt Butuceni, Orheiul Vechi,  singurul punct de pe Pămînt, unde Cerul se conectează cu Pămîntul într-o singură legătură. Există un conducător al proiectului – Preasfânta Fecioara, Maica Lumii Irina Cocoș a venit pe Pămînt. Și, în cele din urmă, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Isus Hristos a celei de a doua venire, care a dat lumii o nouă învățătură – Cartea Vieții.

Книга Жизни /Святослав Мазур/

Pentru ce încă de încercat de creat o coaliție a majorității din ideologii diabolice? Cine acolo din Moldova dorește să conducă comunitatea mondială? Au! D-le Dodon? Plahotniuc? Sau poate Sandu? Voi  ce, nu vă uitați în jur? Nu citiți literatura și publicațiile? Atunci, pe voi vă așteaptă evenimente interesante în viitorul apropiat.

 

Conform planului lui Dumnezeu, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am transferat deja întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare și i-am predat conducerea lumii Preasfintei Fecioare, Maica Lumii – Irinei Cocoș. A venit timpul, domnilor, să scoateți ochelarii întunecați de iluzii și să vă îngenuncheați! Pe Pămînnt deja a sosit o nouă ordine mondială. A venit timpul să întoarcem țările moldovenești pierdute mai înainte în inima maicii – patriei Moldovei și să începem să construim o nouă ordine mondială. Altă cale nu există.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr