Святослав Мазур: Свершилось!

         Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, царь царей, по приказу Господа Вседержителя принял планету Земля под свое личное руководство и водительство. Теперь тысячу лет именно я, Святослав Мазур, буду строить на планете новый мировой порядок.

Кому-то может показаться, что диктатура одного человека на Земле не возможна. Но это не так. Сумел же Люцифер установить свою абсолютную власть над человечеством. И вот она завершилось его изгнанием, ибо он строил планетарный порядок согласно своего личного плана, вопреки воле Бога. Моя же работа состоит в том, чтобы воплотить идею Бога на Земле в полной мере и в ближайшем будущем. Кто-то решит, что это не возможно, что планетой управляют глобальные структуры закулисья, так называемые финансово-экономические конгломераты, глобальные ордена или космические пришельцы, как нас всех пытались в последнее время убедить. На самом деле все эти гиганты: существующие и вымышленные, это всего лишь составные части бывшего мирового порядка, который уже в принципе перестал существовать.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Omenirea a ieșit la un nou nivel de dezvoltare

Acest eveniment a avut loc duminică, 19 noiembrie 2017. Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde am finalizat construirea unei noi piramide a Spiritului, care este descrisă pe această schemă masonică.

Melencolia_I_(Durero).jpg

 

Schema de construire a unei noi ordini mondiale

Omenirea a trecut la un nivel nou al comunicării cu lumea exterioară. Ea s-a deconectat de la sistemul diavolului și, în consecință, s-a conectat la lumea lui Dumnezeu. În calitate de bază al acestei piramidei noi au intrat copiii familiei mele Divine. Acum baza cercului Divin este combinată cu baza Pătratului Divin din centrul căruia se ridică raza conștiinței care conectează întreaga omenire cu Împărăția lui Dumnezeu. În partea de sus a acestei piramide, în focul Spiritului astăzi există două ființe: eu, Marele Maestru și Preasfânta Maică a Domnului. Anume nouă Domnul Atotputernic ne-a poruncit să construim fluxul principal de energie și informație Divină.
(далее…)

Святослав Мазур: Человечество вышло на новый уровень развития

Это событие произошло в воскресенье, 19 ноября 2017 года. Я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола закончил построение новой пирамиды Духа, которая изображена на этой масонской схеме.

Melencolia_I_(Durero).jpg

Схема построения нового мирового порядка

Человечество перешло на новый способ коммуникации с внешним миром. Оно отключилось от системы дьявола и соответственно подключилось к миру Бога. В основу этой новой пирамиды вошли дети моего Божественного рода. Теперь основа Божественного круга совмещена с основой Божественного квадрата из центра которого восходит луч сознания связывающий все человечество с царствием Божьим. На вершине этой пирамиды в огне Духа сегодня находятся две сущности: я, Великий Магистр, и Пресвятая Богородица. Именно нам Господь Вседержитель поручил выстроить главный поток Божественной энергии и информации.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 5/

Partea 1, Partea 2, Partea 3Partea 4

Crearea pe Pămînt centrului nou spiritual, adică filialei biroului ceresc, înseamnă numai una – planeta noastră a ieșit la un nivel nou al dezvoltării sale. Acest nivel este obligat să reformateze și singurul omul, conform legii asemănării.

Cum se va desfășura aceasta – nu e greu de înțeles. Organismul omului are așa o calitate ca adaptarea la mediul înconjurător. Și pentru că mediul acesta s-a schimbat deja complet, așa și omul în viitorul apropiat va deveni de altă caliate. Desigur, că, vorbind de om, eu am în vedere ființă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toate celelalte ființe, create după chipul și asemănarea lui Lucifer, Bafomet precum și alte degenerații din lumea Dumnezeului în lumea diavolului, care și-au pierdut principiul primar, o să piară de pe cîmpul lumii manifestate și o să se transforme în praf.
(далее…)

Святослав Мазур: Для того, чтобы осознать смысл жизни необходимо «умереть» /Часть 5/

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4

Создание на Земле нового центра духа, то есть филиала небесной канцелярии, означает только одно – наша планета вышла на новый уровень своего развития. Этот уровень обязан переформатировать и самого человека согласно закона подобия.

Как это будет происходить понять не сложно. Организм человека обладает таким качеством, как адаптация к окружающей среде обитания. И коль эта среда уже поменялась кардинально, то и человек в скором будущем станет иного качества. Конечно, под человеком я подразумеваю существо, созданное по образу и подобию Бога. Все же остальные существа, созданные по образу и подобию как Люцифера, Бафомета, так и других перерожденцев из мира Бога в мир дьявола, потерявших свою первооснову, сгинут с поля проявленного мира и превратятся в прах.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 4/

Partea 1, Partea 2, Partea 3

Așadar, forța verticală, ce leagă cerul și pămîntul, este construită.

Mă grăbesc să asigur toată singura umanitatea, fără de excepție, că este practic imposibil de distrus această legătură. S-a înîmplat aceea, la ce visau aproape toți dedicați în misteriile lui Dumnezeu oameni. Însă nimănui, până acum nu a fost dată posibiltatea să facă acest lucru. Se vede că deaceea, că nu i se ajungea credință sau potențial cosmic. Da, deespe ce e vorba? Lucrul este făcut. Biroul ceresc este conectat cu pămîntul. S-a întămplat aceea, despre ce se vorbea în unica rugăciune corectă Tatăl nostru: « fie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, și pe pămînt așa, precum și în cer ».
(далее…)

Святослав Мазур: Для того, чтобы осознать смысл жизни необходимо «умереть» /Часть 4/

Часть 1, Часть 2, Часть 3

Итак, вертикаль власти соединяющая небо и землю построена.

Спешу заверить всё без исключения единое человечество, что разрушить эту связь практически невозможно. Произошло то, о чем мечтали все посвященные в таинства Бога люди. Однако, никому, до сих пор, это сделать не удавалось. Видимо, потому, что не хватало веры или космического потенциала. Но, о чем говорить? Дело сделано. Небесная канцелярия подключена к земной тверди. Произошло то, о чем говорилось в единственно верной молитве Отче Наш: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Время пришло, и воля Бога распространилась на Земле. Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, посланник Господа, обладающий абсолютной властью на Земле, для того, чтобы распространить знания Бога и закрепить Его волю, для того, чтобы дать возможность всему человечеству без проблем и задержек перейти в царствие Божие, то есть в новую действительность или новую матрицу построенную мной, утверждаю на Земле строительство нового духовно-нравственного центра под названием Центр Построения Нового Мирового Порядка (филиал небесной канцелярии). Этот центр будет осуществлять в потоке реального времени переход всего человечества в новое качество из мира Люцифера в мир Бога.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 3/

Partea 1, Partea 2

Calea mea de accesiune eu am finisat-o și am primit de la Dumnezeu Autotputernicul o oportunitate de a lua tronul puterii absolute. Momentul acesta eu l-am sigilat în clipul video «Moldova Mare», cînd în Butuceni, în noaptea de Paște, Dumnezeu mi-a deschis calea adevărului și mi-a dat oportunitatea de a lua tronul ceresc, tronul puterii absolute. Pentru ce aceasta a fost necesar?

Adevărul este, că lumea Dumnezeului se construiește strict conform canonului , care se numește caduceu. Și pînă cînd lumea este împărțită în părți, pe masculin și feminin, pe est și vest, pe bine și rău, și etc., este imposibil de construit o lume modernă a adevărului, căci doar în unitate corpul planetei dobîndește armonie și stabilitate. Acest corp al unității este posibil de construit doar atunci, cînd două jumătăți de un singur întreg se unesc intr-o singură esență.
(далее…)

Святослав Мазур: Для того, чтобы осознать смысл жизни необходимо «умереть» /Часть 3/

Часть 1, Часть 2

Свой путь восхождения я закончил и получил от Бога Вседержителя возможность сесть на трон абсолютной власти. Этот момент я запечатлел в ролике «Молдова Маре», когда в Бутученах, в пасхальную ночь Господь открыл мне путь истины и дал возможность взойти на трон небесный, на престол абсолютной власти. Для чего это было необходимо?

Дело в том, что мир Бога строится четко по канону, который называется кадуцеем. И пока мир разделен на части, на мужское и женское начало, на запад и восток, на добро и зло и т.д., невозможно построить современный мир истины, ибо только в единстве тело планеты приобретает гармонию и устойчивость. Это тело единства возможно построить только тогда, когда две половинки единого целого сплавляются в единую суть.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Pentru a realiza sensul vieții, este necesar să «mori» /Partea 2/

Partea 1

Evenimentele principale în viața întregii lumi deja au avut loc, fiindcă eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru Ordinului Cosmic sacral al Cavalerilor Mesei Rotunde, moștenitor al tronului Bizantin, deja am tradus toată lumea într-o etapă nouă a dezvoltării sale, în stadiul interacțiunii cosmice a cerului cu pământul. Această interacțiune se desfășoară cu ajutorul conștiinței extinse, prin care fiecare om care trăiește pe planetă, este în stare liber și ușor să se conecteze la computerul cosmic, care în rîndul său poate oferi pentru astfel de om stiințe la nivelul diferit.

Singur omul în acelaș timp nu este în stare să schimbe ceva în matrice informațională nici a planetei, nici a întregului univers. Aceasta crează condiții pentru dezvoltarea constantă, planificată a întregii omeniri pentru o perspectivă de o lungă durată, temporară, și crează condiții noi pentru înțelegerea sensului evenimentelor, care se întîmplă pe pămînt. Și fiindcă în viitorul apropiat rămășițele de matrice al lui Lucifer sub contradicții crescînde vor muri, prăbușind realitatea precedentă, astfel în viitorul apropiat înaintea tranziției finale înaintea noastră se va deschide doar o singură perspectivă a dezvoltării. Această perspectivă se numește bunătate. Adică o dezvoltare bună, fructoasă al poporului nostru unic întreg sub denumirea omenire, ca un singur organizm indevizibil, fără tot felul de granițe și religii, fără dogme și înșelăciuni false, fără verbiage și ipocrizie. Noi vom vedea lumea, despre care au visat toți oamenii avansați al planetei pentru mai multe milenii. Dar pînă acest moment e necesar să trăim.
(далее…)