Sveatoslav Mazur: Cum eu l-am biruit pe diavolul și am făcut lumea lui imposibilă

A fost necesar să fie rezolvată sarcina principală — de a priva capacitatea diavolului de a se mișca, de a acționa, de a se ascunde după spatele oamenilor și, în cele din urmă, de a-l apuca și de a-l izola de la întreaga omenire. Aceasta este sarcina unui exorcism global. Recent ea a fost interpretată de mine. S-a început perioada de dezvoltare post-diabolică.

Cu toate acestea, este necesar să ne dăm seama, că Dumnezeu pe Pămînt nu mai are un rival, iar pentru omenire a fost inventată o linie de dezvoltare bună. Acesta este motivul pentru care slugile diavolului s-au confruntat cu întrebarea: ce să facă în continuare? Stăpînul lor nu mai este pe planetă, lumea pe care el le-a a promis  nu au avut loc, atunci este nevoie pentru a face o alegere cunoștientă: de pieri în flăcările de auto-înșelăciune, sau de trecut la construirea unei noi ordini mondiale. Alte opțiuni nu există.

Astăzi în Moldova este lansat procesul de acțiune directă a legii cauzelor și efectelor. Dacă lumea în Moldova se dezvoltă conform voinței lui Dumnezeu, conform planului Lui și cu ajutorul participării Lui directe, atunci și întreaga lume primește ocazia de a se dezvolta din acest proces. Dacă nu, atunci cei care acționează împotriva legii universului și a autorității legitime și singulare pe planetă se distrug  cu ajutorul legii cosmice, și nu mai există alte posibilități. Iată de ce elitele mondiale au ocazia să se angajeze într-o bună dezvoltare și să dea o șansă întregii omeniri să ia calea progresului.

Sunt sigur că nu sunt atît de mulți maniaci-sinucigași  pe Pămînt. Ei sunt unități,  și aceștia sunt oameni bolnavi. Toți ceilalți care speră de a fi aleși, dar s-au dovedit a fi înșelați, ar trebui să înțeleagă că viața veșnică este mult mai bună decît lipsa și suferința dureroasă. Ei trebuie să facă această alegere imediat, pentru că legea inevitabilă le va ajunge oriunde se vor ascunde și la ce nu se vor gîndi.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Как я победил дьявола и сделал его мир невозможным

         Надо было решить главную задачу – лишить дьявола возможности двигаться, действовать, прятаться за спинами людей и, наконец, схватить его и изолировать от всего человечества. Эта задача глобального экзорцизма. Недавно она была мной исполнена. Начался период постдьявольского развития.

Однако, необходимо осознать, что у Бога на Земле больше нет соперника, а для человечества придумана благая линия развития. Именно поэтому перед дьявольскими прислужниками встал вопрос: что же делать дальше? Их хозяина больше нет на планете, мир, который он им обещал, не состоялся, значит, необходимо сделать осознанный выбор: или погибнуть в огне самообмана, или переключиться на строительство нового мирового порядка. Других вариантов не существует.

Сегодня в Молдове запущен процесс прямого действия закона причин и следствий. Если мир в Молдове развивается по воле Бога, по Его плану и с помощью Его прямого непосредственного участия, то и весь мир от этого процесса получает возможность развития. Если же нет, то те, кто действует против закона мироздания и одной единственной законной власти на планете, с помощью космического закона уничтожаются, и никаких иных возможностей больше не существует. Именно поэтому у мировых элит есть возможность, глядя на происходящие в Молдове процессы, включиться в благое развитие и дать шанс всему человечеству встать на путь прогресса.

Уверен, что маньяков – самоубийц не земле не так уже много. Их единицы и это больные люди. Все же остальные, кто надеялся на избранность, но оказался обманутым, должны осознать, что вечная жизнь намного лучше, чем мучительное небытие и страдания. Они должны сделать этот выбор немедленно, ибо рука неминуемого закона их достанет везде, где бы они не прятались и о чём бы они не думали.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Parlamentul moldovenesc – e o grămadă de sinucigași

A sosit momentul pentru aplicarea ideii naționale a Moldovei Mare. Și din moment ce aceasta este idea lui Dumnezeu, și Moldova Mare este centrul construirii unei noi ordini mondiale, atunci pentru a construi o astfel de ordine, este necesar să înțelegem semnificația evenimentelor care au loc pe Pămînt și să vedem perspectivele de dezvoltare atît ale Moldovei, cît și ale întregului glob pămîntesc  pentru cel puțin o mie de ani înainte.

Eu vă întreb, dragi compatrioți și locuitori ai planetei noastre, dacă există cel puțin o persoană din parlamentul Republicii Moldova care să poată vedea o perspectivă de cel puțin un an sau un an și jumătate înainte, ca să nu mai vorbim de perspectiva de dezvoltare de o mie de ani? Nu.

Deci, ce fac toți acești oameni în parlamentul moldovenesc? Pentru ce s-au așezat acolo? Și vă voi spune. Ei au nimerit toți acolo, în conformitate cu inerția vieții, pentru că ei, toți pînă unul, sunt protejele fostului regim diabolic, pentru care sarcina principală era de a împiedica venirea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic pe  Pămîntul nostru Sfînt moldovenesc.

Dar odată ce acest moment a avut loc, și eu,  Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, deja am legat Templul Ceresc cu Moldova și am unit Împărăția lui Dumnezeu și a Pămîntului într-o legătură unică, s-a dovedit, că parlamentul moldovenesc lucrează acum pe teritoriul care este controlat de către Tatăl Ceresc Dumnezeu Atotputernic.

Sunt parlamentarii noștri, aleși de satana, gata să stea în fața judecății lui Dumnezeu? Se pare că nu. Nici măcar nu se gîndesc la astfel de perspective. Ei au investit atît de mulți bani în locurile lor, iar acum aceste locuri, după cererea lui Dumnezeu, pot deveni într-un moment dat propriile lor morminte.

Cum își imaginează liderii Moldovei evoluția țării noastre? Ei ce, s-au consultat cu Dumnezeu? Ei ne-au pregătit statul pentru o nouă ordine mondială? Nu și nu. Dar tot ceea ce se întîmplă astăzi în Moldova, și mai ales în conducerea ei, este extrapolat pe întregul glob pămîntesc. Căci pe teritoriul Moldovei, aflată sub controlul lui Dumnezeu Tatăl, funcționează direct legea Lui cosmică a cauzei și efectului: ceea ce semănați, veți culege.

Tot ce va fi decis astăzi în Parlament, mîine va începe să fie pus în aplicare pe tot globul pămîntesc. Bineînțeles, ca gropari a fostei lumi diabolice, ei bine lucrează și, poate, vor aduce multe rezultate bune în distrugerea curatorilor săi și a sistemului lor anterior. Dar, ca constructori ai viitoarei lumi Divine ei nu costă nimic. Împreună cu stăpînii lor, în viitorul apropiat, ei vor prăbuși toată matricea informațional-energetică a fostului regim diabolic. Anume atunci voi veni eu, Marele Maestru, Iisus Hristos a celei de a doua venire, ca să anunț întregii comunități mondiale despre începerea unei noi construcții globale, care va începe cu restaurarea teritoriului istoric al Moldovei în limitele domniei domnitorului  moldovean Ștefan cel Mare și dezintegrarea în părți create artificial statelor, vecinilor noștri: România și Ucraina.

 

Astfel, doresc parlamentului moldovenesc de sinucigași muncă frustrantă frenetică a eliminării vechii ordini mondiale. Dar, cel mai important, nu uitați să vă rezervați locuri la  Doina. Vă vor fi utile în curînd.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Святослав Мазур: Молдавский парламент – это сборище самоубийц

      Пришло время реализации национальной идеи Молдова Маре. А так как эта идея Бога, а Молдова Маре является центром построения нового мирового порядка, то для того, чтобы такой порядок построить, необходимо понимать смысл происходящих на Земле событий и видеть перспективу развития как Молдовы, так и всего земного шара как минимум на тысячу лет вперёд.

Я вас спрашиваю, мои дорогие соотечественники и жители нашей планеты, есть ли в молдавском парламенте хоть один человек, способный видеть перспективу хотя бы на год или полтора года вперёд, не говоря уже о перспективе развития в тысячу лет? Нет.

Так что же все эти люди делают в молдавском парламенте? Для чего они там засели? А я вам подскажу. Они там все оказались согласно жизненной инерции, ибо они, все до одного, ставленники прежнего дьявольского режима, для которого главной задачей было не допустить прихода Бога Отца Вседержителя на нашу Святую Молдавскую Землю.

Но раз этот момент произошёл, и я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, уже соединил Храм Небесный с Молдовой и объединил Царствие Божие небесное и земное в единую связь, то и оказалось, что молдавский парламент сейчас работает на территории, которую контролирует Отец Небесный Бог Вседержитель.

Готовы наши парламентарии, выбранные сатаной, предстать перед Божьим судом? Видимо, нет. Им и в голову не приходят такие перспективы. Они вложили столько средств в свои места, а теперь эти места по велению Бога могут в один момент оказаться их же могилами.

Как себе представляют руководители Молдовы развитие нашей страны? Они что советовались с Богом? Они готовили наше государство к новому мировому порядку? Нет и нет. А ведь всё, что сегодня происходит в Молдове и особенно в её руководстве, экстраполируется на весь земной шар. Ибо на территории Молдовы, находящейся под контролем Бога Отца, напрямую действует Его космический закон причин и следствий: что посеешь, то и пожнёшь.

Всё, что сегодня будет решено в парламенте, завтра уже начнёт реализовываться на всём земном шаре. Конечно, как могильщики прежнего дьявольского мира они хорошо работают и, может быть, принесут много хороших результатов по уничтожению своих кураторов и их прежней системы. Но как строители будущего Божественного мира они не стоят ничего. Вместе со своими хозяевами они в ближайшем будущем обрушат всю энергоинформационную матрицу прежнего дьявольского режима. Именно тогда приду я, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, для того, чтобы объявить всему мировому сообществу о начале нового глобального строительства, которое начнётся с восстановления исторической территории Молдовы в границах времён правления молдавского господаря Штефана Великого и распада на составные части искусственно созданных дьяволом государств, наших соседей: Румынии и Украины.

Так что желаю молдавскому парламенту самоубийц плодотворной неистовой работы по ликвидации прежнего мирового порядка. Но главное, не забудьте зарезервировать себе места на Дойне. Они вам вскоре пригодятся.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: S-a început perioada de construire Divină

Ultimul meu videoclip a marcat victoria binelui asupra răului.

Nazarbayev — satana este învins și nu va fi renăscut pe planeta noastră. Orașul lui satana a fost redenumit, iar structura lui satanică a fugit în teamă.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial al Cavalerilor Masei Rotunde, Iisus Hristos a celei de a Doua Venire, am urcat pe tronul puterii absolute pe Pămînt și am devenit singurul lui conducator. Anume de aceea a început o nouă perioadă în dezvoltarea întregii omeniri — perioada unificării Cerului și a Pămîntului într-o singură esență.

Această perioadă este necesară pentru a aduce întreaga omenire din starea de sclav, care a fost sub puterea lui satana, și pentru a transfera întreaga omenire în starea omului-Dumnezeu, deschizînd pentru fiecare locuitor al planetei ocazie unicală să interacționeze direct cu Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

În acest scop, conform planului lui Dumnezeu, vor fi construite clădiri numite «Împărăția lui Dumnezeu pe Pămînt». În esența sa, aceste setări repetă matricea eternă a lui Dumnezeu Tatăl, sistemul său triplu, și descifră cu forma și conținutul său  codul, codificat în rugăciunea «Tatăl Nostru».

Pentru ca această sarcină să fie realizată în viitorul apropiat, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, voi deschide un cont special săptămîna viitoare într-o bancă moldovenească, cu ajutorul căruia voi începe să concentrez resurse pentru realizarea acestui scop.

Toți cei interesați de sosirea Tatălui Atotputernic pe Pămînt și de obținerea posibilității de a interacționa cu El prin intermediul comunicării vii, vă îndemn să vă alăturați acestui proces. Este important tot ceea, ce va ajuta acestui proces: dorința, participarea practică, contribuțiile materiale și spirituale. Toate acțiunile voastre vor fi fixate de toate structurile Divine, și, în funcție de efeciența lor, viața voastră va fi îndreptată într-o direcție sau alta: spre viața veșnică sau spre moartea rapidă. Țineți minte, al treilea nu este dat.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Начался период Божественного строительства

       Мой последний видеоролик ознаменовал собой победу добра над злом.

Назарбаев – сатана повержен и больше не возродится на нашей планете. Его город сатана переименован, а его сатанинская структура в страхе разбежалась.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Иисус Христос второго пришествия, взошёл на престол абсолютной власти на Земле и стал её единым правителем. Именно поэтому начался новый период в развитии всего человечества – период объединения Неба и Земли в единую суть.

Этот период необходим для того, чтобы вывести всё человечество из рабского состояния, которое было при власти сатаны, и перевести всё человечество в состояние Богочеловека, открыв каждому желающему жителю планеты уникальную возможность напрямую взаимодействовать с Богом Отцом Вседержителем.

Для этой цели согласно плана Бога будут построены здания под названием «Царствие Бога на Земле». По своей сути эти установки повторяют собой вечную матрицу Бога Отца, его тройственную систему и расшифровывают с помощью своей формы и содержания код, зашифрованный в молитве «Отче Наш».

Для того, чтобы эта задача в ближайшем будущем была исполнена, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, уже на следующей неделе открою специальный счёт в одном из молдавских банков, с помощью которого начну концентрировать ресурсы для реализации этой цели.

Всех заинтересованных в приходе Отца Вседержителя на Землю и в получении возможности взаимодействия с Ним с помощью живого общения призываю подключиться к этому процессу. Важно всё, что этому процессу поможет: ваше желание, ваше практическое участие, ваши материальные и духовные вклады. Все ваши действия будут зафиксированы всеми Божественными структурами и согласно их эффективности ваша жизнь будет направлена в ту или иную сторону: в сторону вечной жизни или в сторону скорой смерти. Помните, третьего не дано.

 

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Piramida este baza puterii a fostului regim diabolic

Așadar,  astăzi eu voi explica în detaliu de ce Nazarbayev și-a părăsit postul.

Bineînțeles, plecarea lui se pregătea scrupulos. La urma urmei, el trebuia să lanseze o nouă religie unică numită «Baiterek» și, desigur, el trebuia să ajungă la nivelul puterii absolute — să devină antihrist. Dar aici este ghinion. Capitala lui, Astana (satana) nu a funcționat, pentru că Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, Isus Hristos a celei de al doilea veniri, am luat-o înaintea lui.

 

 

Și acum una după alta.

De ce pe Pămînt se găsesc o cantitate mare de piramide? De ce ele sunt peste tot? Deoarece piramida este baza puterii fostului regim diabolic. Ea și l-a alimentat pe diavolului și lumea lui interlopă cu energia pură a Domnului. Dar cum?

Faptul este că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este imaginea Lui pe Pămînt. După ce a creat o piramidă trunchiată de sus și inversată sub pămînt, diavolul, cu ajutorul jertfelor și războaielor, a reușit să înrobească sufletele oamenilor, care, ca orice creatură vie, necesită hrănire constantă a informației energetice. Prin șantajarea lui Dumnezeu cu ajutorul poporului «ales», el, diavolul, a transferat întreaga umanitate de la existența pămîntească la subterană, astfel,  încît omul să nu poată ajunge la Împărăția lui Dumnezeu.

De aceea pe Pămînt a venit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El, cu ajutorul Legii jertfei, a eliberat omenirea din captivitate subterană, dar nu a putut elibera din captivitatea pămîntească. El a învățat doar omenirea să se roage corect, lăsîndu-i rugăciunea «Tatăl Nostru». Deci, simbolul piramidei inversate este un simbol al sclaviei (din cuvîntul cabala).

Dar timpul judecății lui Dumnezeu a venit. Și eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am venit din nou pe Pămînt pentru a termina lucrarea începută în antichitate. Eu am creat o nouă bază elementară pentru a construi matricea lui Dumnezeu, construind-o astfel, încît să separ diavolul și lumea lui subterană de energie, informații provenite de la Creator, oferind oamenilor posibilitatea de a merge în Împărăția lui Dumnezeu și de a se întoarce pe Pămînt pentru a învăța la nivele noi de dezvoltare.

Rezumînd cele de mai sus, pot spune astăzi faptul că a fost lansată o nouă ordine mondială, construită de mine, și moartea celei trecute, creată de satana. Nu vor mai exista alte momente de dezvoltare pe Pamînt. În acest videoclip eu voi explica la nivel de o jucărie semnificația a ceea ce s-a întîmplat pe Pămînt.

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

 

Sveatoslav Mazur: Bayterek a murit, fără a se naște. Nazarbayev s-a dovedit de a fi un avort spontan

Deci, universul «Baiterek», universul satanismului s-a înervat. Nazarbayev s-a dus. Noi vedem cum sistemul lui se prăbușește. Legătura cu pindoșii nu i-a dat nimic. Informațiile despre sosirea «țarului rus», Timur din Kazahstan, nu atinge pe nimeni în mod special.

Deci, care este motivul eșecului? Motivul este că lumea a trecut de la matricea piramidei la matricea obiectului meu geometric, cel, care nu a fost cunoscut în istoria planetei pînă mine. Eu însumi, Marele Maestru, am transferat planeta într-o nouă matrice și am stabilit parametrii care sunt necesari pentru viitor. Nimic nu poate fi făcut pentru a salva vechiul sistem diabolic. El este incontrolabil, pentru că eu l-am priponit pe diavolul, șarpele ispititorul, dragonul negru, și l-am trimis la Mercur. Și acum demontez  treptat ordinea mondială veche. Structurile diabolice nu au nici o șansă să rămînă pe Pămînt, adică nu există nici o șansă: nici teoretic, nici practic.

Începutul construirii a început încă în anul 2008 pe 8 august, cînd cele trei optari s-au unit într-un singur număr, nu în 666, ci în 888. Și atunci lumea a început să treacă ușor la o calitate diferită.

Astăzi, 20 martie 2019, eu am terminat acest proces, și lumea a intrat sub controlul și conducerea mea tocmai pentru a mă scufunda în inima Sfintei Fecioare, Maicii Lumii. Procesul de formatare a lumii a ajuns la sfîrșitul său final. Nici un impostor nu va putea ajunge la puteri unice de pe planetă, deoarece vibrațiile lor nu sunt comparabile cu noile vibrații spirituale ale noii matrice globale. Și de aceea de la cuvinte am trecut la fapte. Doar trecerea prin sincronizator creează condițiile pentru om către  dezvoltarea lui ulterioară.

Toate teoriile legate de digitalizare și noul stat fals de dezvoltare spațială nu vor putea avea loc, deoarece au fost construite pe baza fostei elemente a lui Lucifer. Și nu au nimic în comun cu noua bază elementară a lui Isus Hristos. Și din moment ce omenirea a intrat deja în noul sistem de coordonate și măsurări, sistemele anterioare de măsurare în noile condiții deja nu mai funcționează.

S-ar putea vorbi mult despre falsuri, s-ar putea discuta despre ele,  și ele chiar ar fi putut iubite cu dragostea lor carnală diabolică, numai că nu se poate face nimic mai mult. Lumea veche a părăsit planeta noastră pentru totdeauna.

Deci, să rezumăm. Realizînd pierderea lor, atît Statele Unite, cît și Uniunea Europeană au publicat un raport în care și Kazahstan și Nazarbayev au fost denunțate cu rușine. S-a întîmplat exact aceea, despre ce eu am vorbit în articolele și videoclipurile mele. Șobolanii au început să se mănînce unul pe altul. Antihristul nu s-a născut. Moașa imperialismului a făcut un avort. Nazarbayev s-a dovedit de a fi un avort spontan.

 

 

 

Svеatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

 

Святослав Мазур: Пирамида – это основа власти прежнего дьявольского режима

Итак, сегодня я подробно объясню, почему Назарбаев ушёл со своего поста.

Конечно, его уход тщательно готовился. Ведь он должен был запустить новую единую религию под названием “Байтерек”, и, конечно, он должен был выйти на уровень абсолютной власти — стать антихристом. Но вот незадача. Его столица – Астана (сатана) не сработала, ибо я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, Иисус Христос Второго Пришествия, его опередил.

А теперь всё по порядку.

Почему на Земле находят большое количество пирамид? Почему они находятся повсеместно? Потому что пирамида – это основа власти прежнего дьявольского режима. Она и обеспечивала дьявола и его подземный мир чистой энергией Господа. А каким образом?

Дело в том, что человек создан по образу и подобию Бога и является Его отображением на Земле. Создав усечённую сверху пирамиду и перевёрнутую под землей, дьявол с помощью жертвоприношений и войн получил возможность закабалять души людей, которые, как любые живые существа, требуют постоянной энергоинформационной подпитки. Шантажируя Бога с помощью “избранного” народа, он, дьявол, перевёл всё человечество с земного существования в подземное таким образом, что человек не смог достичь Царствия Божьего.

Именно поэтому на Землю пришёл Иисус Христос, Сын Божий. Он, с помощью Закона жертвы, освободил человечество из подземного плена, но не смог освободить из плена земного. Он только научил человечество правильно молиться, оставив ему молитву “Отче Наш”. Так вот символ перевернутой пирамиды – это символ закабаления (от слова каббала).

Но время Божьего Суда настало. И я, Святослав Мазур, Иисус Христос Второго Пришествия, снова пришёл на Землю для того, чтобы закончить начатую в древности работу. Я создал новую элементную базу для строительства матрицы Бога, построив её таким образом, чтобы отделить дьявола и его подземный мир от энергии, информации, исходящие от Творца, дав людям возможность отправляться в Царствие Божье и возвращаться на Землю, чтобы учиться на новых уровнях развития.

Подводя итоги сказанному, я сегодня могу констатировать факт запуска нового мирового порядка, построенного мною, и гибель прежнего, созданного сатаной. Никаких иных моментов развития на Земле не будет. В данном ролике я на игрушечном уровне объясню смысл произошедших на Земле событий.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Байтерек умер, не родившись. Назарбаев оказался выкидышем

Итак, мироздание «Байтерек», мироздание сатанизма занервничало. Назарбаев ушёл. Его система рушится на глазах. Соединение с пиндосами ему ничего не дало. Информация о приходе «русского царя» Тимура из Казахстана особенно не трогает.

Так в чём же причина провала? Причина в том, что мир из матрицы пирамиды перешёл в матрицу моего геометрического объекта, который в истории планеты был до меня неизвестен. Я сам, Великий Магистр, перевёл планету в новую матрицу и задал ей параметры, которые необходимы для будущего. Ничего сделать для спасения прежней дьявольской системы невозможно. Она неуправляема, ибо дьявола, змея искусителя, чёрного дракона, я стреножил и отправил на Меркурий. И теперь постепенно разбираю прежний мировой порядок. У дьявольских структур нет никаких шансов сохраниться на земле, то есть нет ни одного шанса: ни теоретически, ни практически.

Начало строительства было  положено ещё в 2008 году 8 августа, тогда, когда три восьмёрки объединились в единое число, не в 666, а в 888. И тогда же мир начал плавно переходить в иное качество.

Сегодня, 20 марта 2019 года я закончил этот процесс, и мир всецело перешёл под мой контроль и водительство именно для того, чтобы в дальнейшем погрузиться в сердце Пресвятой Богородицы, Матери Мира. Процесс форматирования мира подошёл к своему окончательному завершению. Никакие самозванцы к единоличной власти на планете прийти не смогут, ибо их вибрации не сопоставимы с новыми духовными вибрациями новой глобальной матрицы.  И именно поэтому мы от слов перешли к делу. Только прохождение через синхронизатор создаёт условия для человека к его дальнейшему развитию.

Все теории, связанные с цифровизацией и новым фейковым государством космического развития, не смогут состоятся, ибо они строились на прежней элементной базе Люцифера. И ничего общего с новой элементной базой Иисуса Христа на имеют. А так как человечество уже вошло в новую систему координат и измерений, то и прежние системы измерения в новых условиях больше не работают.

О фейках можно говорить сколько угодно, можно о них и рассуждать, и даже их любить своей дьявольской плотской любовью, вот только сделать больше ничего невозможно. Прежний мир покинул нашу планету навсегда.

Итак, подведём итоги. Осознав свой проигрыш, и США, и Евросоюз издали доклад, в котором заклеймили позором и Казахстан, и Назарбаева. Случилось то, что я и говорил в своих статьях и роликах. Крысы стали поедать друг друга. Антихрист не родился. Повивальная бабка империализма сделала аборт. Назарбаев оказался обыкновенным выкидышем.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr