Святослав Мазур: Произойдет полная потеря памяти

         В прошлой своей статье под названием «Закон свободы воли», я подробно объяснил смысл происходящих на Земле событий.

http://indigolotos.info/6150/svyatoslav-mazur-zakon-svobody-voli.htm

Каждый человек живущий на нашей планете, должен будет сделать свой осознанный выбор: остаётся он с дьяволом и, значит, погибает или переходит в мой внутренний мир и становится бессмертным.

Но единственное чего я не объяснил в прежней статье это то, что процесс уже запущен. Изменить уже ничего невозможно и именно поэтому этот выбор в ближайшем будущем в обязательном порядке придется сделать всем: и богатым, и бедным, и людям, и нелюдям, и христианам, и иудеям, и т.д.

Я только не смогу помочь тем, кто отвергает свою жизнь. Закон свободы воли не позволяет кому-либо вмешиваться в суверенный выбор отдельно взятого человека. Единственное, что могу сказать однозначно, что переход в новую реальность осуществляется с помощью абсолютной потери памяти для всех жителей планеты, ибо человек переходит из одной программы развития в другую.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Legea liberei voințe

Cînd omul se gîndește la sensul acestei legi, el crede că această lege cosmică este aplicabilă numai unui singur om. În același timp, el absolut nu înțelege că aceeași lege este aplicabilă la toate nivelurile ierarhiei cosmice, inclusiv la nivel planetar, la nivel cosmologic și la nivel universal.

Oare Dumnezeu Atotputernic nu face alegerea Lui atunci, cînd vine vorba de viața și moartea lumii Sale? Oare omul nu se luptă pentru viață sa cînd află că are o boală gravă? Oare nu sunt binele și răul opuse, cum ar fi viața și moartea?

De aceea se desfășoară lupta pentru viitorul întregului glob pămîntesc, pentru că Pămîntul tot este un organism viu și, de asemenea, el este la fel supus legii libere  voințe. Și fiecare locuitor al acestei planete este un microcosmos luat separat, care luptă pentru viața sa personală.
(далее…)

Святослав Мазур: Закон свободы воли

    Когда человек размышляет о смысле этого закона, он думает, что этот космический закон применим только к отдельно взятому человеку. При этом он совершенно не понимает, что этот же закон применим на всех уровнях космической иерархии, в том числе и на планетарном, и на космологическом, и на вселенском уровне.

Разве Бог Вседержитель не делает свой выбор, когда это касается жизни и смерти его мира? Разве человек не борется за свою жизнь, когда узнает, что болен серьезной болезнью? Разве добро и зло – это не противоположные по смыслу понятия, как жизнь и смерть?

Именно поэтому и происходит борьба за будущее всего земного шара, потому что Земля — это тоже живой организм, и она тоже подвержена закону свободы воли. А каждый житель этой планете — отдельно взятый микрокосм, который борется за свою личную жизнь.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Constrîngere spre supunere

După lansarea articolului meu anterior, unul dintre cititorii mei a scris următorul comentariu: «Sincronizatorii trebuie să devină proprietatea ta? Cum se înțelege acest lucru?”

http://indigolotos.info/6134/svyatoslav-mazur-mir-pereshel-pod-lichny-j-kontrol-i-voditel-stvo-gospoda-iisusa-hrista.htm

Aparent, el a avut în vedere, ce fel de dictatură este aceasta, deoarece sincronizatorii sunt proprietatea întregii omeniri. Iată în această problemă se află toată neînțelegerea a tot ceea ce se întîmplă, ce s-a stabilit în mintea oamenilor noștri. Acest lucru este legat și de apocalipsă, și de schimbarea întregii ordini mondiale. Voi încerca să explic în limbaj simplu semnificația a ceea ce se întîmplă.

Eu, Sveatoslav Mazur, Iisus Hristos a  celei de a doua venire, am venit pe Pămînt din nou pentru a-mi termina lucrarea, care nu a fost decisă la prima venire, și anume: să introduc întreaga omenire în noua lume Divină. Dar din moment, ce lumea lui Dumnezeu a fost capturată de diavol, Domnul Dumnezeu a inventet apocalipsa — trecerea întregii omeniri către o lume nouă, conform planului Său, prin bariere sesizabile.
(далее…)

Святослав Мазур: Принуждение к покорности

         После выхода моей предыдущей статьи один из моих читателей написал такой комментарий: «Синхронизаторы должны стать твоей собственностью? Это как же понимать?»

http://indigolotos.info/6134/svyatoslav-mazur-mir-pereshel-pod-lichny-j-kontrol-i-voditel-stvo-gospoda-iisusa-hrista.htm

Видимо он имел в виду, что это за диктатура, ведь синхронизаторы — это достояние всего человечества. Вот в этом вопросе и кроется всё непонимание происходящего, которое поселилось в умах наших людей. Это связано и с апокалипсисом, и с изменением всего мирового порядка. Постараюсь на простом языке объяснить смысл происходящего.

Я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, снова пришёл на Землю для того, чтобы закончить свою работу, не решенную в первый приход, а именно: ввести все человечество в новый Божественный мир. Но так как мир Бога был захвачен дьяволом, Господь Бог придумал апокалипсис – переход всего человечества в новый мир согласно своего плана через ощутимые преграды.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Lumea a trecut sub controlul și conducerea personală a Domnului Isus Hristos

Eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de-a doua veniri, declar cu responsabilitate, că ieri, 9 noiembrie 2018, lumea a trecut sub controlul și conducerea mea personală. Și, din moment ce acest lucru a fost discutat anterior de mine în articole și video-clipuri și, de asemenea, a fost menționat de mine în Predica pe Munte, eu declar, că s-a întîmplat  tranziția de la o matrice al treilea nivel la o altă matrice de nivelul al patrulea, pe care am construit-o în avans.

Acest lucru va permite întregii omeniri să obțină o calitate a vieții diferită, decît a fost înainte. Și din moment ce această tranziție implică resetarea informației trecute iluzorice false a diavolului și transferarea la un nou nivel de cunoștințe, deja astăzi, 10 noiembrie 2018, în viața fiecărui locuitor al planetei se vor începe procese irevirsibile energetice-informaționale a pierderii memoriei și a trecerii la un nou purtător de informații energetice-informaționale al lui Dumnezeu.
(далее…)

Святослав Мазур: Мир перешел под личный контроль и водительство Господа Иисуса Христа

         Я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, ответственно заявляю, что вчера, 9 ноября 2018 года, мир перешел под мой личный контроль и водительство. И так как этот момент заранее обсуждался мной в статьях и видеороликах, а также был упомянут в моей Нагорной проповеди, то заявляю, что произошел переход из одной матрицы третьего уровня к другой матрице четвертого уровня, построенной мной заранее.

Это позволит всему человечеству получить иное качество жизни, чем было раньше. И так как этот переход предполагает обнуление прошлой лживой иллюзорной информации дьявола и перевод на новый уровень знаний, то уже сегодня 10 ноября 2018 года в жизни каждого жителя планеты начнутся необратимые энергоинформационные процессы потери памяти и перехода на новый энергоинформационный носитель Бога.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De ce al treilea templu a lui Solomon nu va fi construit, și Moschiach nu va veni

Faptul este că orice acțiune la nivelul puterii planetare absolute este posibilă numai atunci, cînd această planetă este conectată la o rețea spațială unică.

În cazul dat, dacă vorbim despre Moshiach, atunci cabaliștii evrei au trebuit să rezolve problema conectării Ierusalimului la templul ceresc al lui Yahve, și, astfel, să reînvie din nou ideea celei de-a Treia Roma. Ei trebuiau să transfere întregul popor rus în cel mai important moment al istoriei într-o sarcină imaginară inexistentă, care și este ideea celei de-a Treia Roma. Totul era pregătit pentru această acțiune: și bani, și putere și mass-media. Ei nu aveau doar suficientă putere magică, provenită din spațiu. Giganții spațiali nu s-au supus lor.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De ce diavolul a falsificat istoria Rusiei?

Dumneavoastră ați întîlnit vreodată în istorie ori în natură un om viu, care este lipsit de corp mai sus de talie? Iată și eu n-am intîlnit. Iar pe noi ne încearcă să ne convingă, că lumea, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a trăit de mii de ani numai pînă la talie. Că la ea nu a existat nici cap, nici inimă, că dezvoltarea se începe din antichitate și trece în mod constant de la mileniu la mileniu, cu ajutorul creșterii părților individuale.

Pe noi ne conving, că, de exemplu, acolo unde acum se află Moldova, înainte nu a mai trăit nimeni. Așa că imaginați-vă: în centrul Europei, în zona fertilă de soluri negre nu există nici un om. Există în est, în vest la fel, iar în centru nu există nimeni. Și iată aici apare întrebarea: oare este posibil așa ceva în natură?
(далее…)

Святослав Мазур: Почему третий храм Соломона не будет построен и Мошиах не придет

        Дело в том, что любое действие на уровне абсолютной планетарной власти возможно только тогда, когда эта планета подключена к единой космической сети.

В данном случае, если речь идет о Мошиахе, значит, еврейские каббалисты должны были решить задачу подключения Иерусалима к небесному храму Яхве и таким образом, снова возродить идею Третьего Рима. Они должны были переключить весь русский народ в самый ответственный момент истории на мнимую несуществующую задачу, которой и является идея Третьего Рима. Для этого действия у них было готово все: и деньги, и власть, и СМИ. У них не было только достаточной магической силы, исходящей из космоса. Космические гиганты им не подчинились.
(далее…)