Moldova Mare

Молдова Маре

Георгий Победоносец4

Noi ne asumăm responsabilitatea pentru soarta Republicii Moldova.

Drapelul lui Ştefan cel Mare este în siguranţă.

Astăzi, când Moldova se confruntă cu pericolul unei destrămări şi a unui război civil, când societatea e divizată în două tabere ireconciliabile, principala sarcină a ţării noastre este unirea poporului. Ea este posibilă doar în baza păcii şi înţelegerii, în baza valorilor umane eterne, în sânul mamei sale – Patria Moldova.

Poporul, ca şi orice copac, nu poate exista fără rădăcini sănătoase şi puternice. Rădăcinile poporului reprezintă istoria acestuia. Poporul moldovenesc are istoria sa naţională, bogată în fapte eroice şi victorii mari. Strămoşii noştri au păstrat întotdeauna, în orice circumstanţe, integritatea, libertatea şi independenţa Patriei noastre. Din acest motiv şi noi împreună, astăzi, când Patria se află în pericol, trebuie să preluăm din mâinile strămoşilor noştri marele drapel naţional moldovenesc al Victoriei. Drapelul Victoriei – este simbolul, care e capabil să unească poporul nostru în jurul valorilor spirituale adevărate.

Noi, cetăţenii Republicii libere ridicăm drapelul lui Ştefan cel Mare. Drapel, pe care este reflectată imaginea Sfântului Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă – păzitorul şi protectorul pământului moldovenesc. Anume cu acest drapel strămoşii noştri au protejat Moldova de ingerinţele din partea multor duşmani ai săi. Anume cu acest drapel Vestitul nostru domnitor Ştefan cel Mare a obţinut multe victorii glorioase. Propunem imaginea Sfântului Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă – ostaşul lui Dumnezeu, să fie inclusă în stema Republicii Moldova şi în alte simboluri de stat ale ţării.

Chipul Sfântului Gheorghe face parte din patrimoniul nostru cultural şi simbolizează destinul divin al ţării.

Propun spre atenţia dumneavoastră rezumatul sarcinilor prioritare care necesită a fi executate imediat.

1. Să fie curăţit cadrul juridic al Moldovei suverane de simbolica statului vecin şi să fie restabilite la nivel de stat simbolurile istorice naţionale moldoveneşti (stema, drapelul, insigna prezidenţială şi etc.)

2. Să se facă ordine în procesul de învăţământ de cultură generală. Să fie curăţit spaţiul cultural al Moldovei de dogme şi mituri politice nejustificate. În procesul de învăţământ de cultură generală să fie restabilită istoria statului suveran moldovenesc. Avem istoria noastră şi trebuie să ne mândrim cu acest fapt. Populaţia tânără a ţării trebuie să fie educată în spiritul patriotismului, dragostei şi devotamentului faţă de Patria sa – Moldova şi faţă de diversitatea etnică a poporului moldovenesc.

3. Să se facă totul pentru a menţine şi cultiva diversitatea etnică a poporului nostru. Limba moldovenească este limba oficială de stat, iar limba rusă este limba oficială de comunicare interetnică.

4. În legătură cu relaţiile interetnice deosebit de dificile din cadrul ţării, să fie creat consiliul public al bătrânilor, format din reprezentanţi ale celor mai respectate persoane ale tuturor naţiunilor şi minorităţilor, care locuiesc pe teritoriul Patriei noastre. Competenţa acestuia va include detectarea şi atragerea atenţiei conducerii ţării asupra situaţiilor dificile nesoluţionate şi de conflict în relaţiile interetnice, care creează o atmosferă de neîncredere şi neînţelegere în ţara noastră şi întreprinderea măsurilor necesare pentru depăşirea şi soluţionarea acestor probleme.

5. În calitate de garanţie a păcii în ţara noastră şi creare a condiţiilor durabile de dezvoltare stabilă a acesteia, să fie consolidată legislaţia şi să fie protejat sub orice formă statutul de neutralitate a statului nostru. Să nu se participe sub nici un pretext în conflictele internaţionale de partea anumitor alianţe sau state individuale.

6. Să se confere Republicii Moldova statutul zonei de comerţ liber, de legitimitate, de teritoriu al păcii şi prosperităţii.

7. Să fie protejată şi păstrată prin orice modalitate credinţa adevărată (nucleul spiritual al ţării) pe care ne-au lăsat-o moştenire strămoşii noştri.

8. Să se contribuie prin toate măsurile paşnice, politice, economice şi legale la unirea părţilor separate ale ţării, inclusiv şi de după Prut, în limitele hotarelor sale istorice sub protecţia Mamei – Patriei Moldova.

9. Aderarea Republicii Moldova în cadrul uniunii economice cu Rusia, Kazahstan, Belarus şi Ucraina.

10. Să fie soluţionat conflictul transnistrean prin intermediul creării unităţii autonome transnistrene, după modelul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. Experienţa în ceea ce priveşte autonomia Găgăuziei a arătat că acest sistem funcţionează.

11. Să fie cu adevărat creat un stat bazat pe drept.

12. Să fie asigurată intrarea fără viză în ţările UE prin intermediul emiterii unei garanţii şi asigurări de către stat.

13. Să fie consolidată economia prin intermediul dezvoltării micului business. Aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru guvernul Moldovei. Să fie creată o reţea de incubatoare şi parcuri tehnologice în întreaga ţară. Să fie atrase investiţii pentru anumite proiecte.

14. Să se revină la prelucrarea colectivă a pământului. Să fie reînnoit ajutorul centralizat pentru prelucrarea pământului, strângerea recoltei şi vânzarea producţiei. Să fie oferit ajutor pentru atragerea investitorilor în anumite proiecte agricole.

15. Să se asume responsabilitatea socială a statului faţă de cetăţenii săi:

а) Pensionarii, care au pus fundamentul ţării noastre, trebuie să-şi petreacă bătrâneţea în condiţii bune şi să nu fie umiliţi de însuşi urmaşii lor, aşa cum se întâmplă în ziua de azi. Să fie rectificate plăţile de pensii şi să fie revizuit complet programul de acordare a pensiilor.

b) Să fie construite locuinţe sociale pentru cuplurile tinere. Astfel, vom stimula şi creşterea demografică. Oamenii nasc copii cu mare plăcere dacă au acoperiş asupra capului. De asemenea, este nevoie de a majora suma acordată la naşterea copilului. Tânăra mamă trebuie să primească destui bani pentru întreţinerea copilului. Indemnizaţii trebuie să primească doar mamele singure şi femeile din familii sărace.

c) Să fie create condiţii asemănătoare cu cele de la oraş pentru tinerii specialişti care pleacă să lucreze în sat. Tinerii specialişti trebuie să dorească să locuiască în zonele rurale. Ei trebuie asiguraţi cu locuri de muncă şi locuinţe. Urmează de construit infrastructura, localuri de agrement, centre culturale. Dacă toate aceste condiţii vor fi îndeplinite în realitate, atunci procesul de populare a satelor cu tineri specialişti va decurge mult mai rapid.

d) Să fie oferită asistenţă medicală gratuită invalizilor, persoanelor nevoiaşe şi pensionarilor.

16. Revizuirea priorităţilor sistemului de învăţământ. Insistenţa lecţiilor la care copiii sunt învăţaţi cum să-şi deschidă şi să gestioneze micul business. Noi trebuie să lansăm specialişti, care vor cunoaşte şi-şi vor iubi lucrul, dar nu persoane „cu diplomă”. Să adaptăm sistemul învăţământului superior din Germania. Stagiul obligatoriu al studenţilor în companiile private timp de 3 luni în anul de studii. Obligaţiile pentru remunerarea muncii studenţilor stagiari urmează a fi asumate de stat şi companiile private în condiţii de paritate.

17. De a reîntoarce în mediul cultural al ţării sărbătorile naţionale moldoveneşti. De a evita serbarea sărbătorilor ce nu se referă la istoria Moldovei, care generează ura şi neînţelegerea între popoarele ce locuiesc în ţara noastră.

18. Libertatea cuvântului şi mass-mediei independente. Fără aceasta nu poate fi creat într-adevăr un stat de drept.

19. Modernizarea instituţiilor puterii, a procuraturii şi instanţelor judiciare. Crearea unui colegiu a specialiştilor independenţi în aceste domenii, pentru examinarea propunerilor, plângerilor şi pretenţiilor cetăţenilor.

20. Punerea în aplicare a sistemului de arest la domiciliu pentru persoanele ce nu au comis infracţiuni grave. În acest mod, vom avea şansa de a reeduca omul, precum şi de a-l implica în acţiuni în folosul societăţii, precum salubrizarea parcurilor, străzilor, sădirea copacilor, strângerea gunoiului şi etc. Oamenii, ce vor fi sub arest la domiciliu, se vor afla încontinuu sub supraveghere prin intermediul cătuşelor electronice, care timp de 24 ore vor transmite informaţia despre locul aflării acestor persoane. La expirarea termenului pentru ispăşirea pedepsei, cătuşele sunt scoase şi omul este liber.

21. Crearea camerei sociale, în componenţa căreia ar intra specialişti şi experţi, a căror misiune ar fi consultarea organelor de conducere ale ţării şi legătura inversă constantă întreţinută permanent cu societatea civilă.

22. Scutirea integrală de impozite a persoanelor fizice cu un venit de până la 3000 lei lunar. Lansarea unui sistem progresiv interdependent de impozite, în care nivelul impozitării întreprinderii se micşorează la mărirea salariului angajaţilor.

23. Emiterea semnăturilor digitale personale tuturor cetăţenilor, funcţionarilor şi companiilor private pentru semnarea documentelor electronice. Dezvoltarea sistemului rulajului electronic al documentelor între instituţiile de stat, organismele statale şi cetăţeni, precum şi între companiile private. Astfel, se va micşora numărul contactelor directe ale cetăţenilor cu funcţionarii-birocraţi, ceea ce va permite imediat nu doar să se micşoreze nivelul corupţiei (luării de mită), dar şi de a-i cauza o lovitură destul de puternică. În plus, Moldova îşi va exercita în măsura posibilităţilor aportul la ocrotirea mediului ambiant, întrucât se va micşora considerabil cantitatea hârtiei folosite, produsă din copacii defrişaţi. La fel, implementarea rulajului electronic al documentelor, va reduce rândurile din instituţii, cantitatea combustibilului ars, va economisi mijloacele băneşti pentru călătorie în transportul public şi va păstra sănătatea cetăţenilor.

24. Pentru unificarea poporului moldovenesc în sânul mamei – Patriei Moldova şi pentru dezrădăcinarea disensiunilor internaţionale, interconfesionale şi de alt gen, de a convoca poporul moldovenesc, în pofida diferenţei de confesiune, de părtinirea politică, de apartenenţa lingvistică şi naţională la Marea Adunare a Poporului. Marea Adunare a Poporului să fie organizată în loc sfânt pentru fiecare cetăţean al Moldovei, la Orheiul Vechi, în centrul istorico –etnic şi spiritual, sub simbolica istorică moldovenească, sub drapelul marelui domnitor moldovenesc Ştefan cel Mare, la 8 august 2010. Scopul Marii Adunări a Poporului – unificarea poporului Moldovei printr-o rugăciune naţională întru pocăinţa şi renaşterea ţării. Doar o rugăciune naţională poate unifica poporul moldovenesc cu trecutul său glorios şi poate deschide uşile unui viitor fericit.

Ce va obţine poporul nostru în rezultatul unei acţiuni de unificare de acest gen? În primul rând, vom simţi din nou că doar Dumnezeul Atotstăpânitorul stăpâneşte lumea şi din acest motiv unificarea noastră în sânul sfinţeniei spirituale, care este centrul istoric din Orheiul Vechi, ne va da posibilitatea de a ne reîntoarce la istoria şi cultura noastră. În al doilea rând, noi vom demonstra întregii comunităţi mondiale bunăvoinţa noastră, deci vom ieşi din umbra diferitor ţări şi le vom spune cu certitudine tuturor că Moldova trăieşte şi că este de neînvins, cine suntem noi întra-dever şi care sunt valorile ce le propagăm. În al treilea rând, această acţiune de unificare ne va da de-facto posibilitatea de a reîntoarce în mediul spiritual al ţării simbolica noastră moldovenească. Şi, în fine, în al patrulea rând, drapelul spiritual al moldovenilor, înălţat cândva de Ştefan cel Mare, va cerne grâul din pleavă, întrucât noi cu toţii vom vedea real, ci nu prin cuvinte, cine stă sub drapelul sfânt al Moldovei şi cine nu. Anume atunci va sosi clipa adevărului. Şi atunci va începe o nouă etapă în dezvoltarea ţării noastre.

Restabilirea integrităţii Republicii Moldova în limitele sale istorice.

Карта Молдовы1

Harta Moldovei din timpurile lui Ştefan cel Mare

Poporul moldovenesc poate fi unificat doar în anturajul adevăratelor simboluri moldoveneşti, istorice, veşnic spirituale.

Stema veche a Moldovei reflectă sensul şi calea istorică a statului Moldovenesc de la crearea lui şi până în prezent. Stema întruchipează esenţa spirituală a tuturor popoarelor fără excepţii ce locuiau pe străvechiul pământ al Moldovei– moldoveni, ruşi, ucraineni, găgăuji, bulgari şi etc. Stema – este voinţa concentrată a lui Dumnezeu. În stema Moldovei este întruchipat sensul şi predestinaţia poporului moldovenesc, trecutul, prezentul şi viitorul său. Principalul detaliu înfăţişat în centrul acestei steme – chipul Taurului Sfânt – se descifrează ca forţa atotbiruitoare a lui Dumnezeu. Imaginea leilor încoronaţi semnifică doi ostaşi istorici sfinţi şi legaţi spiritual de Moldova. Aceasta este imaginea lui Ştefan cel Mare şi a Sfântului Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă– apărătorul şi protectorul poporului moldovenesc. Pe drapelele triumfătoare deasupra lor sunt înfăţişate simbolurile lor – a Sfântului Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, ce învinge zmeul şi ştampila personală a lui Ştefan cel Mare. Cât despre celelalte simboluri pot fi relatate următoarele. Coroana din partea de sus a stemei semnifică puterea lui Dumnezeu asupra poporului Moldovei. Acesta este primul cuvânt de pe panglica sloganului ce semnifică „Dumnezeu”. Scutul cu imaginea Taurului în centrul stemei reprezintă Moldova, adică este stema mică a ţării. Pe panglica sloganului simbolizează „împărăţie”. În partea de jos a stemei lăcaşul ortodox şi arma – semnifică ortodoxie – suflul spiritual al Moldovei, iar arma este voinţa poporului. Din câte ştim fără un suflu spiritual şi fără voinţă poporul nu poate acţiona şi nu se poate dezvolta. Steaua cu şase colţuri deasupra capului Taurului Sfânt semnifică dragostea enormă a lui Dumnezeu. Acest simbol este întâlnit de cele mai multe ori, fără excepţie, pe toate stemele străvechi ale Moldovei. Steaua cu şase colţuri este un simbol străvechi al ortodoxiei. Despre soarele şi luna din ambele părţi ale Taurului se pot spune următoarele. Soarele simbolizează viaţa spirituală a poporului, el este situat pe fonul albastru al stemei şi drapelului, întotdeauna din partea dreaptă (de aici şi ortodoxia). Culoarea albastră – este culoarea cerului, culoarea Duhului. Însă luna este situată pe fonul roşu al stemei şi drapelului, din partea stângă. Aceasta semnifică bunăstarea materială a poporului şi se asociază cu sângele, cu lumea materială. Toate aceste simboluri sunt amplasate simetric, ceea ce denotă cunoştinţele profunde ale strămoşilor noştri despre crearea unei lumi armonioase şi despre menirea divină a ţării noastre – Moldova. Nu întâmplător, la momentul de faţă, pentru pământul nostru sfânt merge o luptă atât de înverşunată.

Proiectul simbolicii istorice spirituale a Moldovei nu este lucrarea unei singure persoane. La crearea acesteia a contribuit un număr mare de oameni de diferite naţionalităţi şi profesii, inclusiv şi sacerdoţi. Sunt convins, că în timpul cel mai apropiat simbolica istorică moldovenească îşi va ocupa locul său legitim în statul nostru.

герб бел 03

Stema mare spirituală de stat a Republicii Moldova (proiect)

герб средний03

Stema mare de stat a Republicii Moldova (proiect)

герб новый03

Stema intermediară de stat a Republicii Moldova (proiect)

_герб малыйфинал

Stema mică de stat a Republicii Moldova (proiect)

FLAG 2

Drapelul de stat al Republicii Moldova (proiect)

штанд-ты 2var

Ştandard prezidenţial al Republicii Moldova (proiect)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 + десять =