Sveatoslav Mazur: Cu ce scop Preasfînta Fecioara s-a întrupat în chipul unei moldovenci?

Omului, neavenit în misterul lui Dumnezeu, nu este înțeleasă providența Domnului, și, în general, nu pot fi înțelese procesele, care au loc pe planeta noastră. Dar ele sunt extrem de simple și transparente. Toate, fără excepție, elitele lumii de astăzi se luptă pentru cel mai înalt titlu magic de pe Pămînt, pentru titlul de moștenitor al tronului Bizantin.

Nu cu mult timp în urmă, Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a vizitat muntele sacru Athos, unde bătrînii locali l-au așezat pe tronul imperial, unde are dreptul să aterizeze numai moștenitorul unei singure linii magice, provenind din Egipt și avansîndu-se strict în verticala puterii prin Constantinopol, Moldova, Ukraina în Rusia, în Sankt Petersburg și mai departe în Hyperborea.
(далее…)

Святослав Мазур: С какой целью Пресвятая Богородица воплотилась в образе молдаванки?

         Не посвященному в таинство Бога человеку не понятен промысел Божий и вообще не может быть понятны процессы происходящие на нашей планете. А ведь, они предельно просты и прозрачны. Все без исключения мировые элиты сегодня борются за высший магический титул на Земле, за титул наследника Византийского престола.

Не так давно Владимир Путин, президент РФ, побывал на священной горе Афон, где местные старцы усадили его на императорский трон, куда имеет право садиться только наследник единой магической линии, исходящей из Египта и продвигающейся строго по вертикали власти через Константинополь, Молдову, Украину в Россию, в Санкт-Петербург и дальше в Гиперборею.

Об этой вертикали власти я не раз рассказывал в своих роликах и материалах. Но дело в том, что развитие человека происходит не скачкообразно, а постепенно, переходя от одного центра развития к другому.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Declarația urgentă a Marelui Maestru

Dragi pămînteni! Nu vă faceți griji. Noi am făcut-o! Acum va fi o pauză. Ea va dura exact o săptămînă. În acest timp, vor fi luați toți pașii, care și vor  predetermina evenimentele viitoare.

Noi am făcut principalul — am reînființat și am construit o nouă matrice de iubire, adevăr și spiritualitate. Am lansat o nouă ordine  Divină, înregistrată în Cartea Vieții. Noi am creat (am sintezat) un cristal al conștiintei, un nou organ de interacțiune între Pămînt și Cer, care deschide întregii noastre omeniri o nouă oportunitate de a primi printr-un instrument comun împreună cu Dumnezeu orice informație cerută de om și de întreaga omenire. Și, în cele din urmă, am împiedicat cel de-al treilea război mondial, pe care pindoșii și culmea lor intenționau să-l dezlănțuiască în centrul Europei, distrugînd astfel chiar centrul construcției noii lumi Divine Moldova Mare.
(далее…)

Святослав Мазур: Экстренное заявление Великого Магистра

         Дорогие земляне! Не надо волноваться. Мы это сделали! Сейчас наступит пауза. Она продлится ровно неделю. За это время будут предприняты все шаги, которые и предопределят будущие события.

Мы сделали главное – перезагрузили и построили новую матрицу любви, истины и духовности. Мы запустили новый Божественный порядок записанный в Книгу Жизни. Мы создали (синтезировали) кристалл сознания, новый орган взаимодействия Земли и Неба, который открывает всему нашему человечеству новую возможность получать через совместный с Богом инструмент любую требуемую человеку и всему человечеству информацию. И, наконец-то, мы предотвратили третью мировую войну, которую пиндосы и их закулиса планировали развязать в центре Европы, тем самым уничтожив сам центр построения нового Божественного мира Молдова Маре.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Ce se va întîmpla azi noaptea 28 februarie spre 1 martie anului 2018?

In seara asta se va întîmpla  cel mai important — puterea absolută pe planetă din mîinile lui Lucifer va trece în mîinile mele, în mîinile Marelui Maestru al Ordinului Sacrului a Cavalerilor Mesei Rotunde. Procedura aceasta va avea loc în templul ceresc al lui Dumnezeu Tatăl și, astfel, va fi înregistrat oficial în Cartea Vieții a Universului. Din acest moment, nici structurile diavolului, nici instrumentele lor de influență nu vor putea să desfășoare nici o activitate legitimă pe planeta noastră.

Și, fiindcă  să desfășoare activitatea legală pe planetă are dreptul doar mesagerul  lui Dumnezeu, adică ierarhul, care răspunde de o etapă oarecare de dezvoltare a întregii omeniri, puterea absolută pe planetă pentru următorii o mie de ani va trece la mine, la Regele regilor.
(далее…)

Святослав Мазур: Что произойдет сегодня ночью с 28 февраля на 1 марта 2018 года?

         Сегодня ночью произойдет главное — абсолютная власть на планете из рук Люцифера перейдет в мои руки, в руки Великого Магистра Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола. Эта процедура произойдет в небесном храме Бога Отца и, таким образом, она будет официально зафиксирована в Книгу Жизни вселенной. С этого момента ни дьявольские структуры, ни их инструменты влияния не смогут проводить никакую законную деятельность на нашей планете.

А так как проводить законную деятельность на планете имеет право лишь посланник Бога, то есть иерарх отвечающий за тот или иной этап развития всего человечества, то абсолютная власть на планете на ближайшие тысячу лет перейдет ко мне, к царю царей.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Domnul Atotputernic a sincronizat lucrarea Pămîntului și Soarelui

Domnul Dumnezeu Atotputernicul a pregătit tranziția planetei noastre la o altă calitate. El a sincronizat deja Soarele și Pămîntul într-un regim de vibrație, pregătind astfel condițiile pentru transferul prin Porțile Solare către Pămînt unui nou pachet energetic informațional de cunoștințe și putere.

Acum, chiar și scepticii și-au dat seama că, dacă astfel de acțiuni se întîmplă la un nivel cosmic, înseamnă că în aceasta nu există nici o întîmplare, și chiar mai mult, dacă eu preventiv vorbesc despre ele. Acest lucru înseamnă că eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Spațiului Sacru al Ordinului Cavalerilor Mesei Rotunde, știu despre gîndurile lui Dumnezeu. Căci suntem o echipă inseparabilă cu El, care și realizează planul Său de dezvoltare pe planeta noastră.
(далее…)

Святослав Мазур: Господь Вседержитель синхронизировал работу Земли и Солнца

         Господь Бог Вседержитель подготовил переход нашей планеты в иное качество. Он уже синхронизировал Солнце и Землю в один режим вибрации, тем самым подготовил условия передачи через Солнечные врата на Землю нового энергоинформационного пакета знаний и силы.

Теперь даже скептики осознали, что если такие действия происходят на космическом уровне, значит, в этом нет никаких случайностей, а тем более, если я заранее о них говорю. Это, значит, что, что я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола знаю о помысле Бога. Ибо мы с Ним одна неразрывная команда, которая и реализует Его план развития на нашей планете.

До перехода в иное качество всего человечества остался всего лишь один день. И конечно, все мои пожелания направлены на нужды и чаяния всего человечества.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: România – stat – zombie ar trebui să fie urgent dizolvat

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar, că întreaga conducere românească a permis o eroare gravă, care este imposibil de corectat. Ea, ca un zombie, cu frenezie fără nici un sens și mereu se aruncă  pe Moldova suverană, dorind s-o transforme într-un trup viu.

Această acțiune neconvențională după măsuri Divine nu poți numi altfel numai ca  nebunia morților celor vii. Dar este important să recunoaștem, că și în Republica Moldova există deja oameni-zombie, care se numesc politicieni, pe care acești zombie au mușcat deja.

Ei, la fel ca și românii, cu frenezie și răutate fără de sens, încearcă să distrugă ceea ce a fost creat de către poporul multinațional moldovenesc în decursul veacurilor lungi. Este timpul pentru noi toți, comunități mondiale, să prevenim  răspîndirea acestei infecții cadaverice și să eliminăm chiar centrul răspîndirii acestor zombi. A venit  timpul să dizolvăm statul creat artificial România, conform limitelor  perioadei anterioare a dezvoltării planetei, astfel, încît  pămînturile originale, înghițite de morții aceștea vii, să se întoarcă pe teritoriile  Moldovei, Ungariei, Serbiei și Bulgariei.
(далее…)

Святослав Мазур: Румыния – государство-зомби должно быть срочно распущено

         Я, Святослав Мазур, Великий Магистр, заявляю, что все румынское руководство допустило грубую ошибку, которую исправить невозможно. Оно, как зомби, с остервенением бессмысленно и в постоянном режиме накидывается на суверенную Молдову желая ее превратить в живой труп.

Это нестандартное по Божественным меркам действие иначе как сумасшествие ходячих мертвецов не назовешь. Но важно признать, что и в составе Молдовы уже есть люди-зомби, называющие себя политиками, которых эти зомби уже укусили.

Они так же, как и румыны с остервенением и бессмысленной злобой пытаются уничтожить то, что было создано многонациональным молдавским народом в течении его длительной многовековой истории. Пора бы нам всем, мировому сообществу, упредить распространение этой трупной заразы и ликвидировать сам очаг распространения этих зомби. Пришло время распустить искусственно созданное государство Румыния согласно границам прошлого периода развития планеты, таким образом, чтобы в состав Молдавии, Венгрии, Сербии и Болгарии вернулись их исконные земли, поглощенные этими ходячими трупами.
(далее…)