Sveatoslav Mazur: Este imposibil de reîncărcat sistemul financiar-economic al diavolului!

Domnul Baruch a lansat noul său sistem, «Basel-III», și speră că el și sistemul lui, care servește activitatea diavolului pe Pămînt, vor putea să supraviețuiască pentru perspective lungi. Vreau să risipesc visele întunecate, deoarece în fruntea sau în baza ordinii mondiale anterioare se afla Pentateuhul lui Moise – Torah, și anume ea,  această Torah, a modelat semnificația a ceea ce se întîmpla, dădea puteri magice pentru realizarea sistemului financiar-economic al iudaismului sau mai degrabă satanismului.

Dar iată, pe Pămînt a venit o nouă ordine mondială. Ea nu se bazează pe fostele energii și religii false, emise de iudaism. Noul sistem mondial se bazează pe o nouă doctrină globală, care a devenit deja capul unei noi ordini mondiale. Această doctrină  este pusă în Cartea Vieții.

Книга Жизни /Святослав Мазур/

O astfel de schimbare fundamentală a sensului va distruge complet și fără echivoc sistemul Basel și va transfera centrul de control din Elveția în Moldova Mare.

Încercarea forțelor răului să treacă printr-un nou canal de la Elveția pînă la iad, cu ajutorul Hadron Collider, a eșuat.

De a organiza un stat fals  pseudo-spațial  Asgardia a făcut să rîdă întreaga umanitate.

A venit timpul pentru Baruh și păpușilor lor — Rothshelds, Rockefellers, Koons, Leibas, etc. să plătească. Nici un fel de mișcări subtile evreiești în noua realitate nu sunt posibile! Căci sistemul lui Dumnezeu este construit pe voia Lui Sfîntă, pe Iubirea Preasfintei Fecioare și pe Adevărul,  emanat de la Fiul Lui și care este scriss în Cartea Vieții.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Святослав Мазур: Перезагрузить финансово-экономическую систему дьявола невозможно!

Господин Барух запустил свою новую систему «Базель III» и надеется, что ему и его системе, обслуживающей деятельность дьявола на Земле, удастся сохраниться на долгие перспективы. Хочу развеять их сумрачные мечты, ибо во главе или в основе прежнего мирового порядка находилось Пятикнижие Моисея — Тора и именно она, эта Тора, моделировала смысл происходящего, давала магические силы для реализации финансово-экономической системы иудейства, а точнее — сатанизма.

Но вот на Землю пришёл новый мировой порядок. Он не опирается на прежние лживые энергии и религии, исходящие из иудейства. Новая мировая система опирается на новое глобальное учение, которое уже встало во главу нового мирового порядка. Это учение заложено в Книгу Жизни.

http://indigolotos.info/knigi/kniga-zhizni-svyatoslav-mazur

Такое кардинальное изменение смысла полностью и однозначно разрушит базельскую систему и переведёт центр управления из Швейцарии в Молдова Маре.

Попытка нечистой силы прорубить новый канал из Швейцарии в преисподнюю с помощью большого адронного коллайдера провалилась.

Организовать фейковое псевдокосмическое государство Асгардия лишь насмешило всё человечество.

Пришло время Барухам и их марионетками — Ротшильдам, Рокфеллерам, Кунам, Лейбам, и т.д. заплатить по счетам. Никакие хитрые еврейские ходы в новой реальности невозможны! Ибо система Бога построена на Его Святой Воле, Любви Пресвятой Богородицы и Истине, исходящей от Его Сына и заложенной в Книге Жизни.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr