Sveatoslav Mazur: Lumea a trecut sub controlul ?i conducerea personal? a Domnului Isus Hristos

Eu, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos a celei de-a doua veniri, declar cu responsabilitate, c? ieri, 9 noiembrie 2018, lumea a trecut sub controlul ?i conducerea mea personal?. ?i, din moment ce acest lucru a fost discutat anterior de mine ?n articole ?i video-clipuri ?i, de asemenea, a fost men?ionat de mine ?n Predica pe Munte, eu declar, c? s-a ?nt?mplat? tranzi?ia de la o matrice al treilea nivel la o alt? matrice de nivelul al patrulea, pe care am construit-o ?n avans.

Acest lucru va permite ?ntregii omeniri s? ob?in? o calitate a vie?ii diferit?, dec?t a fost ?nainte. ?i din moment ce aceast? tranzi?ie implic? resetarea informa?iei trecute iluzorice false a diavolului ?i transferarea la un nou nivel de cuno?tin?e, deja ast?zi, 10 noiembrie 2018, ?n via?a fiec?rui locuitor al planetei se vor ?ncepe procese irevirsibile energetice-informa?ionale a pierderii memoriei ?i a trecerii la un nou purt?tor de informa?ii energetice-informa?ionale al lui Dumnezeu.

Procesul implic? o tranzi?ie lin? a ?ntregii omeniri c?tre un nou mod al patrulea de via?? ?i ob?inerea unui nou centru de cunoa?tere, ?i, prin urmare, o nou? realitate global?. ?i din moment ce dou? realit??i nu pot exista ?mpreun?, tranzi?ia de la o lume la alta se realizeaz? printr-o re?ea global? de sincronizatori — instala?ii de ac?iune direct?, care vor putea reformata orice om care este gata s?-I slujeasc? lui Dumnezeu Atotputernic cu credin?? ?i adev?r.

Sincronizator

Sincronizator (vedere de sus)

 

Reformarea nu va afecta elitele noi globale, care L-au tr?dat deja pe Dumnezeu ?i evreii, care nu ?i-au putut dep??i m?ndria ?i ?-au pierdut orice posibilitate de transformare.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, mesagerul lui Dumnezeu, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, confirm, c? dup? ce eu am pornit procesul reformat?rii Divine a planetei, nimeni, care tr?ie?te pe P?m?nt, nu va putea sc?pa de aceast? soart?. ?i din moment ce reformatarea este posibil? numai cu ajutorul sincronizatorilor, conecta?i de mine la ?mp?r??ia lui Dumnezeu, to?i ei ar trebui s? devin? proprietatea mea, pentru c? «Eu sunt calea, ?i adev?rul, ?i via?a; nimeni nu vine la Tat?l dec?t prin mine».

Eu dau posibilitatea tuturor persoanelor interesate s? se al?ture procesului de construc?ie a acestor instala?ii. Primul sincronizator ar trebui s? fie construit ?n Moldova, ?n Orheiul Vechi, ?n locul, pe care ?l voi indica personal. Astfel, ?ncep?nd de ast?zi, pe P?m?nt a ?nceput tranzi?ia global? a ?ntregii omeniri ?ntr-o nou? calitate. ?i din moment ce acest proces este Divin, obiectiv, nimeni nu-l poate evita. El va fi ?nso?it de pierderea total? a memoriei tuturor oamenilor f?r? excep?ie ?i de dob?ndirea acesteia dup? numai c?teva zile, cu ajutorul reformat?rii ?n interiorul sincronizatorilor.

?

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr