Святослав Мазур: Мир перешел под личный контроль и водительство Господа Иисуса Христа

         Я, Святослав Мазур, Иисус Христос второго пришествия, ответственно заявляю, что вчера, 9 ноября 2018 года, мир перешел под мой личный контроль и водительство. И так как этот момент заранее обсуждался мной в статьях и видеороликах, а также был упомянут в моей Нагорной проповеди, то заявляю, что произошел переход из одной матрицы третьего уровня к другой матрице четвертого уровня, построенной мной заранее.

Это позволит всему человечеству получить иное качество жизни, чем было раньше. И так как этот переход предполагает обнуление прошлой лживой иллюзорной информации дьявола и перевод на новый уровень знаний, то уже сегодня 10 ноября 2018 года в жизни каждого жителя планеты начнутся необратимые энергоинформационные процессы потери памяти и перехода на новый энергоинформационный носитель Бога.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De ce al treilea templu a lui Solomon nu va fi construit, și Moschiach nu va veni

Faptul este că orice acțiune la nivelul puterii planetare absolute este posibilă numai atunci, cînd această planetă este conectată la o rețea spațială unică.

În cazul dat, dacă vorbim despre Moshiach, atunci cabaliștii evrei au trebuit să rezolve problema conectării Ierusalimului la templul ceresc al lui Yahve, și, astfel, să reînvie din nou ideea celei de-a Treia Roma. Ei trebuiau să transfere întregul popor rus în cel mai important moment al istoriei într-o sarcină imaginară inexistentă, care și este ideea celei de-a Treia Roma. Totul era pregătit pentru această acțiune: și bani, și putere și mass-media. Ei nu aveau doar suficientă putere magică, provenită din spațiu. Giganții spațiali nu s-au supus lor.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: De ce diavolul a falsificat istoria Rusiei?

Dumneavoastră ați întîlnit vreodată în istorie ori în natură un om viu, care este lipsit de corp mai sus de talie? Iată și eu n-am intîlnit. Iar pe noi ne încearcă să ne convingă, că lumea, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a trăit de mii de ani numai pînă la talie. Că la ea nu a existat nici cap, nici inimă, că dezvoltarea se începe din antichitate și trece în mod constant de la mileniu la mileniu, cu ajutorul creșterii părților individuale.

Pe noi ne conving, că, de exemplu, acolo unde acum se află Moldova, înainte nu a mai trăit nimeni. Așa că imaginați-vă: în centrul Europei, în zona fertilă de soluri negre nu există nici un om. Există în est, în vest la fel, iar în centru nu există nimeni. Și iată aici apare întrebarea: oare este posibil așa ceva în natură?
(далее…)

Святослав Мазур: Почему третий храм Соломона не будет построен и Мошиах не придет

        Дело в том, что любое действие на уровне абсолютной планетарной власти возможно только тогда, когда эта планета подключена к единой космической сети.

В данном случае, если речь идет о Мошиахе, значит, еврейские каббалисты должны были решить задачу подключения Иерусалима к небесному храму Яхве и таким образом, снова возродить идею Третьего Рима. Они должны были переключить весь русский народ в самый ответственный момент истории на мнимую несуществующую задачу, которой и является идея Третьего Рима. Для этого действия у них было готово все: и деньги, и власть, и СМИ. У них не было только достаточной магической силы, исходящей из космоса. Космические гиганты им не подчинились.
(далее…)

Святослав Мазур: Почему дьявол подменил историю России?

Вы когда-нибудь встречали в истории или в природе живущего человека, у которого выше пояса отсутствует тело? Вот и я не встречал. А нас пытаются убедить в том, что мир, созданный по образу и подобию Бога, жил тысячи лет только до пояса. Что ни головы, ни сердца у него не существовало, что развитие начинается из древности и постоянно переходит из тысячелетия в тысячелетие с помощью приростания отдельных частей.

Нас убеждают, что, например, там, где сейчас находится Молдова, раньше никто не жил. Так представьте себе: в центре Европы, в благодатной чернозёмной зоне нет ни одного человека. На востоке есть, на западе тоже, а в центре нет никого. И вот тут возникает вопрос: разве в природе такое возможно?
(далее…)

Sveatoslav Mazur: S-A ÎNTÎMPLAT!!!

Astăzi, 7 noiembrie 2018 la ora 12-00 după ora Moscovei, în Rusia, în Sankt-Petersburg, în Catedrala Sf. Isaac a avut loc un miracol al providenței Divine.

Eu, Sveatoslav Mazur și Preasfînta Fecioara din ierarhia forțelor Divine am legat templul ceresc al lui Iisus Hristos cu catedrala Sf. Isaac cu o legătură neîntemeiată. Astfel, Catedrala Sf. Isaac din Sankt-Petersburg a devenit principala forță spiritual-morală pe planetă.

Catedrala Sf. Isaac însuși, conform planului lui Dumnezeu a fost conectată cu alte temple ale construcției Divine, create special pentru această sarcină atît la ​​vestul planetei, cît și la est. A avut loc o construcție activă a unui nou contur spiritual de trei straturi al planetei, constînd din energiile Focului, Spiritului și Iubirii.
(далее…)

Святослав Мазур: СВЕРШИЛОСЬ!!!

       Сегодня, 7 ноября 2018 года в 12-00 по московскому времени в России,  в Санкт-Петербурге, в Исаакиевском соборе, произошло чудо Божественного проведения.

Я, Святослав Мазур и Пресвятая Богородица иерархии Божественных сил подключили небесный храм Иисуса Христа к Исаакиевскому собору неразрывной связью. Таким образом, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге стал главной духовно-нравственной силой на планете.

Сам Исаакиевский собор по плану Бога подключился к другим храмам Божественного построения, специально созданных под эту задачу как на западе планеты, так и на востоке. Произошло активное конструирование нового Духовного трехслойного контура планеты, состоящего из энергий Огня, Духа и Любви.

Таким образом, воины Бога создали ситуацию, при которой и Россия, и весь святой мир вышли из-под власти нечистой силы и вошли под духовное знамя Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Babilonul va fi distrus

7 noiembrie 2018, la ora 12-00 după ora Moscovei, lumea  va trece în faza activă a eliminării ideei celei de-a Treia Roma, a Noului Babilon, a Noii Khazaria și, evident, a tronului papal cu ideea cea  abraamică, cabalistică.

Deși este necesar să clarificăm. Eu știam, că acest lucru se va întîmpla în anul 2018, dar nu știam, că procesul va fi atît de rapid. Faptul este, că toate aceste idei ar fi trebuit să fie eliminate acum cinci sute de ani în urmă. Și din moment, ce dezvoltarea lumii are loc în conformitate cu planul lui Dumnezeu nu pe orizontală, ci pe verticală, cel mai înalt titlu al autorității Divine pe Pămînt trebuia să treacă drept în mîinile domnitorului moldovean Ștefan cel Mare. Ce, în principiu, și s-a întîmplat în mod formal după nunta lui cu singura moștenitoare a tronului Bizantin, Maria Mangupsky (Paleolog).
(далее…)

Святослав Мазур: Вавилон будет разрушен

         7 ноября 2018 года в 12-00 по московскому времени мир перейдет в активную фазу ликвидации идеи Третьего Рима, Нового Вавилона, Новой Хазарии и естественно папского престола с самой авраамической, каббалистической идеей.

Хотя надо уточнить. Я знал, что это произойдет в 2018 году, но не знал, что процесс будет таким стремительным. Дело в том, что все эти идеи должны были быть ликвидированы еще пятьсот лет тому назад. И так как развитие мира происходит согласно плана Бога не по горизонтали, а по вертикали, то высший титул Божественной власти на Земле должен был по праву перейти в руки молдавского господаря Штефана Великого. Что в принципе формально и произошло после его венчания с единственно действующей наследницей Византийского престола Марией Мангупской (Палеолог).
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Este posibil de salvat viața lui Vlad Plahotniuc, condamnat la moarte?

Într-una din articolele mele eu am scris despre aceea, ce  ar trebui să facă Plahotniuc pentru a-și salva viața. Eu deja am povestit, că foarte curînd va veni timpul, cînd șobolanii vor începe să se omoare unul pe altul, măturînd urmele crimelor sale financiare, economice și altele.

Timpul a venit.  Și din moment, ce lumea mult timp a fost condusă de băncile transnaționale, ei au construit un sistem de grămădire a banilor în băncile lor cu mîinile elitelor naționale. Ei i-au permis să fure atît, cît de mult puteau, înțelegînd, că, în primul rînd, aceste resurse furate vor nimeri pe conturile tot acelor bănci. În al doilea rînd, și cel mai important, ei foarte bine înțelegeau faptul, că în orice moment vor putea să-i elibereze pe acești dictatori naționali îndată ce va veni timpul pentru a strînge roada. Momentul acesta a sosit.
(далее…)