Sveatoslav Mazur: Viața este posibilă doar la al patrulea nivel de dezvoltare

Lumea Pămîntului a trecut la un nou nivel de dezvoltare. Singura terminologia spune că ieșirea sau nivelul înseamnă promovarea nu pe orizontală, ci pe verticală.

Astfel, putem constata faptul trecerii întregii omeniri într-un nou mod spiritual de viață. S-a schimbat nu doar structura, s-a schimbat chiar și paradigma gîndirii.

Dacă înainte la cel de-al treilea nivel al dezvoltării omenirea a intrat într-un punct mort, de unde ieșirea a fost doar în autodistrugere, adică trecerea la inteligența artificială și eliminarea omului ca o specie, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci ieșirea la al patrulea nivel spiritual al dezvoltării ne spune că un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu își păstrează esența și chiar trece la următoarea etapă a dezvoltării sale. Pentru a rezuma, omul a biruit moartea și a trecut la viață.
(далее…)

Святослав Мазур: Жизнь возможна только на четвёртом уровне развития

         Мир Земли перешёл на новый уровень развития. Сама терминология говорит о том, что выход или уровень означает продвижение не по горизонтали, а по вертикали.

Таким образом, можно констатировать факт перехода всего человечества к новому духовному укладу жизни. Поменялся не просто уровень и уклад, поменялась сама парадигма мышления.

Если раньше на третьем уровне развития человечество вошло в тупик, из которого выход был только в самоуничтожении, то есть переход к искусственному интеллекту и ликвидации человека как вида, созданного по образу и подобию Бога, то выход на четвёртый духовный уровень развития говорит нам о том, что человек, созданный по образу и подобию Бога, сохраняет свою суть и даже переходит к следующему этапу своего развития. Если подытожить, человек преодолел смерть и перешёл к жизни.
(далее…)

Svyatoslav Mazur: Global parasites will be destroyed in the near future

We have come to the main point in world history — the transition of the Earth under the direct leadership of God the Father Almighty.

I am often blamed for the fact, that I have repeatedly in my articles talked about victory, but there is still and there is no victory. And no changes are also visible. Well, it is not visible, because humanity basically does not understand, what exactly is happening on our planet and what forces dominate in its life.

In my articles, in order to understand the meaning, I try to simplify all situations to the minimum and talk about the meaning on some object or drawing. So it is easier to understand the meaning of global events, because the entire manifested world was created according to a certain Divine canon and is repeated in all its manifestations, only partially changing its shape.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Paraziții globali în viitorul apropiat vor fi distruși

Noi am ajuns la momentul principal în istoria mondială – la tranziția Pămîntului sub conducerea directă a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic.

Sunt adesea acuzat de faptul că în articolele mele eu în repetate de ori am povestit  despre victorie, dar victoria tot nu vine și nu vine. Și nici o schimbare la fel nu se vede. Nu se vede, pentru că umanitatea practic nu înțelege ce anume se întîmplă pe planeta noastră și ce forțe domină în viața ei.

În articolele mele, pentru a realiza sensul, eu mă stărui  să simplific toate situațiile la minim și să vorbesc despre semnificația printr-un obiect sau un desen. În așa mod este mai ușor de înțeles semnificația evenimentelor globale, pentru că întreaga lume manifestată a fost creată în conformitate cu un anumit canon Divin și se repetă în toate manifestările ei, schimbîndu-și doar parțial forma.
(далее…)

Святослав Мазур: Глобальные паразиты в ближайшем будущем будут уничтожены

  Мы подошли к главному моменту в мировой истории — к переходу Земли под прямое руководство Бога Отца Вседержителя.

Меня часто упрекают в том, что я уже неоднократно в своих статьях рассказывал о победе, а победы всё нет и нет. И никаких изменений тоже не видно. Ну не видно, потому что человечество в своей основе не понимает, что именно происходит на нашей планете и какие силы в её жизни доминируют.

Я в своих статьях для того, чтобы осознать смысл, стараюсь все ситуации упростить до минимума и рассказывать о смысле на каком-нибудь объекте или чертеже. Так легче осознать смысл глобальных событий, ибо весь проявленный мир создан по определённому Божественному канону и повторяется во всех своих проявлениях, лишь частично меняя форму.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: Pe Pămînt s-a întors matriarhatul

La ora 11-00, după ora Moldovei, 11 ianuarie anului 2019 pe Pămînt a venit  o nouă ordine mondială.

Planeta noastră a trecut de la guvernul masculin la partea feminină. Și dacă mai precis, pe Pămînt s-a început un matriarhat cosmic. Și aici nu este nimic specific sau neobișnuit.

Faptul este că al patrulea nivel este nivelul inimii, nivelul iubirii. Și dragostea este manifestarea feminină a lui Dumnezeu. Pentru сă voință este manifestarea masculină a lui Dumnezeu. Pe Pămînt s-a început epoca iubirii, iar în capul planetei noastre stă Ordinul nostru Divin al Cavalerilor Masei Rotunde, dar aspectul feminin. Și deoarece cavalerii mesei rotunde sunt călugării Templieri, cavalerii mesei rotunde a aspectului feminin sunt doisprezece călugărițe conduse de Maica Lumii.
(далее…)

Святослав Мазур: На Землю вернулся матриархат

         В 11-00 по молдавскому времени 11 января 2019 года на Землю пришёл новый мировой порядок.

Наша планета перешла из мужского управления в сторону женского начала. А если точнее, на Земле начался космический матриархат. И в этом нет ничего особенного или необычного.

Дело в том, что четвертый уровень – это уровень сердца, уровень любви. А любовь – это женское проявление Бога. Ибо воля — это мужское проявление Бога. На Земле началась эра любви, а во главе нашей планеты встал наш Божественный Орден Рыцарей Круглого стола, но его женский аспект. И так как рыцари круглого стола — это монахи тамплиеры, то рыцари круглого стола женского аспекта — это двенадцать монашек во главе с Матерью Мира.
(далее…)

Frumoasa adormită /Sveatoslav Mazur/

Mîine planeta noastră, ca în povestea unei frumoase dormite, se va trezi dintr-un somn letargic, în care a fost exact de 500 de ani. Se va începe o nouă etapă în istoria întregii omeniri. Și munca mea pentru salvarea lumii va fi finalizată, și va veni timpul pentru lichidarea fostului sistem mondial diabolic.

Probabil că unui om obișnuit i se va părea că eu vorbesc despre niște basme care nu au legătură cu viața reală. Dar, de fapt, acesta este tocmai semnificația a tot ceea ce se întîmplă, căci învierea planetei va însemna sfîrșitul lumii diavolului și începutul erei dezvoltării Divine. Fără a intra în detalii, voi spune cel mai important lucru.
(далее…)

Спящая красавица /Святослав Мазур/

         Завтра наша планета как в сказке о спящей красавице проснётся от летаргического сна, в котором она находилась ровно 500 лет. Начнётся новый этап в истории всего человечества. И моя работа по спасению мира будет закончена, и наступит период ликвидации прежней дьявольской мировой системы.

Наверное, обывателю покажется, что я говорю о каких-то сказках, не имеющих никакого отношения к реальной жизни. Но на самом деле именно это и есть смысл всего происходящего, ибо воскрешение планеты будет означать конец мира дьявола и начало эры Божественного развития. Не вдаваясь в подробности скажу самое главное.

Человек создан по образу и подобию Бога, и наша планета так же создана по образу и подобию Бога. Но разве мы наблюдаем в нашем мире действие Божественного закона? Мы видим только ложь и эксплуатацию. В том то и дело, наша планета 500 лет тому назад была захвачена сионистами, которыми руководил люцифер, и как живое космическое существо с помощью глобальных магических действий введена в кому.
(далее…)

Sveatoslav Mazur: 11 ianuarie — începutul prăbușirii ordinii mondiale diabolice

La 11 ianuarie 2019, de la orele 11-00 după vremea Moldovei, lumea Pămîntului, creată de diavol, va intra într-un tirbușon al prăbușirii, creat de contradicții insolubile. Și din moment ce aceste contradicții sunt legate cu sosirea pe Pămînt a unei noi ordini mondiale, care este construită sub îndrumarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, acest tirbușon de o cădere fără precedent va distruge odată pentru totdeauna fostul sistem al relațiilor globale. Numai eu singurul, Marele Maestru al Ordinului Cosmic al Cavalerilor Maselor Rotunde, astăzi sunt capabil să deschid o nouă cale de dezvoltare pentru întreaga omenire.

Dar acest drum este posibil numai în cazul transferului oficial în mîinile mele, la nivelul ONU, puterii absolute a dictatorului. Deoarece numai eu singur am acces la Cartea Vieții, în care este expus viitorul planetei noastre.
(далее…)