Sveatoslav Mazur: De ce la diavol și la masoni nimic nu se va primi cu o unică religie

Mișcarea masonior la putere nu are loc de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Lui, ci dimpotrivă, de jos în sus. Astfel, masonii sau structurile diabolice urmează calea creșterii carierei. Iar în lumea lui Dumnezeu totul se întîmplă exact opus. Pe Pămînt vin ființe Divine pregătite. Aceștia ocupă strict poziții care au fost deja primite pe Cer. Nu este sens pentru ei să se lupte și să se îndrepte sus, pentru că ei în avans au primit tot ce este necesar pentru a-și îndeplini misiunea.

Și pentru ce structurile diabolice folosesc metoda opusă? În primul rînd, ei nu au posibilitate să vină pe Pămînt din afară. Ei sunt locuitori ai planetei, lumilor ei joase. În plus, este important ca ei să supravegheze fiecare carierist. Într-adevăr, în timpul carierei sale, o astfel de persoană își pierde fața umană și intră complet sub puterea lor. Acesta este motivul pentru care pe Pămînt nu poate exista o singură religie creată prin îmbinarea tuturor mișcărilor religioase din lume, după cum ne spun evreii și occidentalii.

Și astăzi vedem o încercare de a le uni în Astana cu ajutorul puterii satanice. De ce? Deoarece toate religiile existente pe Pămînt sunt construite conform principiului unei piramide, în conformitate cu principiul construirii unei loje masonice, în care creșterea carierei este un element indispensabil.

                         

                              

Piramida — principiul construirii religiilor diabolice

În esența sa, toate aceste religii și secte — derivate ale satanismului, au doar o culoare diferită. Și din moment ce toți vin de la aceeași rădăcină satanică, cum pot ei să devină Divine? Dacă a le combina într-o singură structură, calitatea și semnificația lor nu se vor schimba, la fel cum nu se va schimba stăpînul lor. Acesta este secretul principal al satanismului.

În spatele cuvintelor frumoase despre unitate sub steagul lui Dumnezeu se ascunde doar o singură idee — de a uni toate religiile lumii sub autoritatea lui satana. Ceea ce vedem în capitala satanei în orașul Astana.

Acolo, la vîrful ochiului atotputernic al lui Sauron, sunt adunate semnăturile tuturor principalelor tendințe religioase ale lumii.

Unificarea religiilor sub conducerea lui satana

 

Aparent, pentru a dovedi întregii omeniri, că ierarhiile religiilor lumii,  semnînd acest document, și-au vîndut sufletele diavolului.

Și cum vor evolua evenimentele pe Pămînt? De ce dispară internetul?

La aceste întrebări ne răspunde rugăciunea «Tatăl Nostru», exprimată în Predica de pe Munte de Isus Hristos: «Fie Împărăția Ta, Facă-se Voia Ta, așa pe Pămînt, precum și în Ceruri». Adică, o nouă religie unică pentru întreaga omenire va veni nu prin unirea tuturor religiilor satanice într-una, ci prin distrugerea lor completă și finală. Iar în locul lor va veni o singură religie a lui Dumnezeu Tatăl,  pornită de la El personal. Nu de jos în sus, de la diavol la popor, ci de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Sa, fără intermediari, carieriști, sataniști și mituitori.

Mulți iubitori de internet au observat că ultimul timp s-au început perturbări în lucrarea a acestuia. Și în curînd vom vedea cum va începe să se destrame în părți toată pînza aceasta diabolică și va înceta foarte curînd să existe.

Acest lucru se întîmplă deaceea, că în lumea lui Dumnezeu, în lumea noii matrici, pe care eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am construit-o, conexiunea presupune nu orizontală — între subiecți individuali ai lumii diavolului, dar numai verticală — între Dumnezeu Tatăl Atotputernic și oamenii săi care locuiesc pe Pămînt. Și din moment ce noua ordine mondială implică îndrumarea personală a lui Dumnezeu Atotputernic și a Fiului Lui pe tot globul pămîntesc, atunci toate instrumentele din ordinea mondială anterioară vor fi eliminate de mine din cauza inutilității lor.

Lumea va fi interconectată printr-o nouă structură de cîmp a adevărului, și fiecare om din această structură își va ocupa propriul loc personal fără taxe sau exacții.

Lumea se va transforma într-o singură familie fără contradicții și războaie. Iată de ce sincronizatorii vor prelua rolul de lider în această lume (instalarea unei singure conexiuni între Dumnezeu și om).

Sincronizator

 Nevoia de a construi aceste instalații va fi resimțită de noi toți în viitorul apropiat, cînd fiecare zi pe Pămînt vor începe să cadă avioanele și să se scufunde navele din cauza, că  structurile diavolului cu ajutorul internetului vor elimina oamenii, aducînduși sacrificii din ce în ce mai sîngeroase. Procesul de eliminare a acestui instrument diabolic a început deja.

Nu vă faceți griji dacă nu puteți încărca materialele în rețeaua electronică, poate că sunteți deja protejați de problemele viitoare.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: Почему у дьявола и масонов ничего не получится с единой религией

        Движение масонов к власти не происходит сверху вниз, от Бога к своей пастве, а наоборот, снизу вверх. Таким образом, масоны или дьявольские структуры идут путём карьерного роста. А в мире Бога всё происходит с точностью наоборот. На Землю приходят готовые Божественные сущности. Они строго занимают позиции, которые уже получили на небе. Им нет смысла бороться и пробиваться наверх, ибо они заранее получили всё необходимое для реализации своей миссии.

А для чего дьявольские структуры используют противоположный метод? Во-первых, у них нет возможности приходить на Землю из вне. Они жители планеты, её низменных миров. Кроме того, им важно курировать каждого карьериста. Ведь во время своего карьерного роста такой человек теряет своё человеческое лицо и полностью попадает под их власть. Именно поэтому на Земле не может быть никакой единой религии, созданной путём слияния воедино всех религиозных течений в мире, о чём нам говорят иудеи и западники.

А сегодня мы видим попытку объединить их в Астане с помощью сатанинской силы. Почему? Потому что все существующие на Земле религии построены по принципу пирамиды, по принципу построения масонской ложи, в которой обязательным элементом является карьерный рост.

                       

 

Пирамида — принцип построения дьявольских религий

По своей сути все эти религии и секты — производные сатанизма, просто имеют различную окраску. И так как все они исходят из одного сатанинского корня, то каким образом они могут стать Божественными? Если их объединить в единую структуру, их качество и смысл не изменятся, точно так же, как и не изменится их хозяин. В этом и есть самый главный секрет сатанизма.

За красивыми словами об единстве под знаменем Бога скрывается только одна идея – объединить все религии мира под властью сатаны. Что мы и видим в столице сатаны в городе Астана.

Там, на вершине всевидящего ока Саурона собраны воедино подписи всех основных религиозных течений мира.

Объединение религий под властью сатаны

Видимо для того, чтобы доказать всему человечеству, что иерархи мировых конфессий, подписав этот документ, продали свои души дьяволу.

А как дальше будут развиваться события на Земле? Почему исчезает интернет?

На эти вопросы отвечает нам молитва «Отче Наш» прозвучавшая в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть новая единая для всего человечества религия придёт не с помощью слияния всех сатанинских религий в одну, а с помощью их полного и окончательного уничтожения. А на их место придёт единая религия Бога Отца, исходящая от Него лично. Не снизу-вверх, от дьявола к людям, а сверху вниз, от Бога к Его пастве без всяких посредников, карьеристов, сатанистов и мздоимцев.

Многие любители интернета заметили, что в последнее время начались перебои в его работе. А вскоре мы увидим, как вся эта дьявольская паутина начнёт распадаться на части и очень скоро перестанет существовать.

Происходит это потому, что в мире Бога, в мире новой матрицы, которую я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, построил, связь подразумевается не горизонтальная — между отдельными субъектами дьявольского мира, а только вертикальная — между Богом Отцом Вседержителем и его народом, живущим на Земле. И так как новый мировой порядок подразумевает личное руководство Бога Вседержителя и Его Сына на всем пространстве Земного шара, то любые инструменты прежнего мирового порядка будут мной ликвидированы в связи с их ненужностью.

Мир будет связан между собой новой полевой структурой истины, и каждый человек в этой структуре займёт своё сугубо личное место без всяких плат и поборов.

Мир превратится в единую семью без всяких противоречий и войн. И именно поэтому главенствующую роль в этом мире займут синхронизаторы (установки единой связи между Богом и человеком).

Синхронизатор

Необходимость построения этих установок мы все ощутим в ближайшем будущем, когда каждый день на Земле начнут падать самолёты и тонуть корабли из-за того, что с помощью интернета дьявольские структуры будут ликвидировать людей, принося себе все больше и больше кровавых жертв. Процесс ликвидации этого дьявольского инструмента уже начался.

Не переживайте, если у вас не получается загрузить материалы в электронную сеть, может быть, вас уже ограждают от ваших же будущих проблем.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr