Sveatoslav Mazur: De ce la diavol și la masoni nimic nu se va primi cu o unică religie

Mișcarea masonior la putere nu are loc de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Lui, ci dimpotrivă, de jos în sus. Astfel, masonii sau structurile diabolice urmează calea creșterii carierei. Iar în lumea lui Dumnezeu totul se întîmplă exact opus. Pe Pămînt vin ființe Divine pregătite. Aceștia ocupă strict poziții care au fost deja primite pe Cer. Nu este sens pentru ei să se lupte și să se îndrepte sus, pentru că ei în avans au primit tot ce este necesar pentru a-și îndeplini misiunea.

Și pentru ce structurile diabolice folosesc metoda opusă? În primul rînd, ei nu au posibilitate să vină pe Pămînt din afară. Ei sunt locuitori ai planetei, lumilor ei joase. În plus, este important ca ei să supravegheze fiecare carierist. Într-adevăr, în timpul carierei sale, o astfel de persoană își pierde fața umană și intră complet sub puterea lor. Acesta este motivul pentru care pe Pămînt nu poate exista o singură religie creată prin îmbinarea tuturor mișcărilor religioase din lume, după cum ne spun evreii și occidentalii.

Și astăzi vedem o încercare de a le uni în Astana cu ajutorul puterii satanice. De ce? Deoarece toate religiile existente pe Pămînt sunt construite conform principiului unei piramide, în conformitate cu principiul construirii unei loje masonice, în care creșterea carierei este un element indispensabil.

                      

                             

Piramida — principiul construirii religiilor diabolice

În esența sa, toate aceste religii și secte — derivate ale satanismului, au doar o culoare diferită. Și din moment ce toți vin de la aceeași rădăcină satanică, cum pot ei să devină Divine? Dacă a le combina într-o singură structură, calitatea și semnificația lor nu se vor schimba, la fel cum nu se va schimba stăpînul lor. Acesta este secretul principal al satanismului.

În spatele cuvintelor frumoase despre unitate sub steagul lui Dumnezeu se ascunde doar o singură idee — de a uni toate religiile lumii sub autoritatea lui satana. Ceea ce vedem în capitala satanei în orașul Astana.

Acolo, la vîrful ochiului atotputernic al lui Sauron, sunt adunate semnăturile tuturor principalelor tendințe religioase ale lumii.

Unificarea religiilor sub conducerea lui satana

 

Aparent, pentru a dovedi întregii omeniri, că ierarhiile religiilor lumii,  semnînd acest document, și-au vîndut sufletele diavolului.

Și cum vor evolua evenimentele pe Pămînt? De ce dispară internetul?

La aceste întrebări ne răspunde rugăciunea «Tatăl Nostru», exprimată în Predica de pe Munte de Isus Hristos: «Fie Împărăția Ta, Facă-se Voia Ta, așa pe Pămînt, precum și în Ceruri». Adică, o nouă religie unică pentru întreaga omenire va veni nu prin unirea tuturor religiilor satanice într-una, ci prin distrugerea lor completă și finală. Iar în locul lor va veni o singură religie a lui Dumnezeu Tatăl,  pornită de la El personal. Nu de jos în sus, de la diavol la popor, ci de sus în jos, de la Dumnezeu la turma Sa, fără intermediari, carieriști, sataniști și mituitori.

Mulți iubitori de internet au observat că ultimul timp s-au început perturbări în lucrarea a acestuia. Și în curînd vom vedea cum va începe să se destrame în părți toată pînza aceasta diabolică și va înceta foarte curînd să existe.

Acest lucru se întîmplă deaceea, că în lumea lui Dumnezeu, în lumea noii matrici, pe care eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, am construit-o, conexiunea presupune nu orizontală — între subiecți individuali ai lumii diavolului, dar numai verticală — între Dumnezeu Tatăl Atotputernic și oamenii săi care locuiesc pe Pămînt. Și din moment ce noua ordine mondială implică îndrumarea personală a lui Dumnezeu Atotputernic și a Fiului Lui pe tot globul pămîntesc, atunci toate instrumentele din ordinea mondială anterioară vor fi eliminate de mine din cauza inutilității lor.

Lumea va fi interconectată printr-o nouă structură de cîmp a adevărului, și fiecare om din această structură își va ocupa propriul loc personal fără taxe sau exacții.

Lumea se va transforma într-o singură familie fără contradicții și războaie. Iată de ce sincronizatorii vor prelua rolul de lider în această lume (instalarea unei singure conexiuni între Dumnezeu și om).

Sincronizator

Nevoia de a construi aceste instalații va fi resimțită de noi toți în viitorul apropiat, cînd fiecare zi pe Pămînt vor începe să cadă avioanele și să se scufunde navele din cauza, că  structurile diavolului cu ajutorul internetului vor elimina oamenii, aducînduși sacrificii din ce în ce mai sîngeroase. Procesul de eliminare a acestui instrument diabolic a început deja.

Nu vă faceți griji dacă nu puteți încărca materialele în rețeaua electronică, poate că sunteți deja protejați de problemele viitoare.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Почему у дьявола и масонов ничего не получится с единой религией

Движение масонов к власти не происходит сверху вниз, от Бога к своей пастве, а наоборот, снизу вверх. Таким образом, масоны или дьявольские структуры идут путём карьерного роста. А в мире Бога всё происходит с точностью наоборот. На Землю приходят готовые Божественные сущности. Они строго занимают позиции, которые уже получили на небе. Им нет смысла бороться и пробиваться наверх, ибо они заранее получили всё необходимое для реализации своей миссии.

А для чего дьявольские структуры используют противоположный метод? Во-первых, у них нет возможности приходить на Землю из вне. Они жители планеты, её низменных миров. Кроме того, им важно курировать каждого карьериста. Ведь во время своего карьерного роста такой человек теряет своё человеческое лицо и полностью попадает под их власть. Именно поэтому на Земле не может быть никакой единой религии, созданной путём слияния воедино всех религиозных течений в мире, о чём нам говорят иудеи и западники.

А сегодня мы видим попытку объединить их в Астане с помощью сатанинской силы. Почему? Потому что все существующие на Земле религии построены по принципу пирамиды, по принципу построения масонской ложи, в которой обязательным элементом является карьерный рост.

                       

 

Пирамида — принцип построения дьявольских религий

По своей сути все эти религии и секты — производные сатанизма, просто имеют различную окраску. И так как все они исходят из одного сатанинского корня, то каким образом они могут стать Божественными? Если их объединить в единую структуру, их качество и смысл не изменятся, точно так же, как и не изменится их хозяин. В этом и есть самый главный секрет сатанизма.

За красивыми словами об единстве под знаменем Бога скрывается только одна идея – объединить все религии мира под властью сатаны. Что мы и видим в столице сатаны в городе Астана.

Там, на вершине всевидящего ока Саурона собраны воедино подписи всех основных религиозных течений мира.

Объединение религий под властью сатаны

Видимо для того, чтобы доказать всему человечеству, что иерархи мировых конфессий, подписав этот документ, продали свои души дьяволу.

А как дальше будут развиваться события на Земле? Почему исчезает интернет?

На эти вопросы отвечает нам молитва «Отче Наш» прозвучавшая в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть новая единая для всего человечества религия придёт не с помощью слияния всех сатанинских религий в одну, а с помощью их полного и окончательного уничтожения. А на их место придёт единая религия Бога Отца, исходящая от Него лично. Не снизу-вверх, от дьявола к людям, а сверху вниз, от Бога к Его пастве без всяких посредников, карьеристов, сатанистов и мздоимцев.

Многие любители интернета заметили, что в последнее время начались перебои в его работе. А вскоре мы увидим, как вся эта дьявольская паутина начнёт распадаться на части и очень скоро перестанет существовать.

Происходит это потому, что в мире Бога, в мире новой матрицы, которую я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, построил, связь подразумевается не горизонтальная — между отдельными субъектами дьявольского мира, а только вертикальная — между Богом Отцом Вседержителем и его народом, живущим на Земле. И так как новый мировой порядок подразумевает личное руководство Бога Вседержителя и Его Сына на всем пространстве Земного шара, то любые инструменты прежнего мирового порядка будут мной ликвидированы в связи с их ненужностью.

Мир будет связан между собой новой полевой структурой истины, и каждый человек в этой структуре займёт своё сугубо личное место без всяких плат и поборов.

Мир превратится в единую семью без всяких противоречий и войн. И именно поэтому главенствующую роль в этом мире займут синхронизаторы (установки единой связи между Богом и человеком).

Синхронизатор

Необходимость построения этих установок мы все ощутим в ближайшем будущем, когда каждый день на Земле начнут падать самолёты и тонуть корабли из-за того, что с помощью интернета дьявольские структуры будут ликвидировать людей, принося себе все больше и больше кровавых жертв. Процесс ликвидации этого дьявольского инструмента уже начался.

Не переживайте, если у вас не получается загрузить материалы в электронную сеть, может быть, вас уже ограждают от ваших же будущих проблем.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495

Sveatoslav Mazur: Cine va deveni conducătorul planetei: Isus Hristos ori satana – antihristul

Deci, a venit momentul adevărului. Acum  deja exact și fără echivoc peste două luni, în luna mai anului 2019, va avea loc evenimentul principal pe planeta noastră. În fruntea noii ordini mondiale va veni singurul conducător al planetei noastre — Regele Regilor. El poate deveni numai o esență cosmică, căci a conduce unica planetă poate doar o persoană, mai înaltă decît cea planetară. Ea poate fi ori Isus Hristos, ori satana  antihristul.

Și unul  și al doilea  deja s-au întrupat pe planeta noastră. Unul trăiește în Moldova – acesta sunt eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos al Celui de-a Doua Venire. Cel de-al doilea este Nursultan Nazarbayev — magicianul negru, satana, conducătorul armatei dragonului negru, reptilienul și forța neagră. Dar pentru ca unul dintre noi să vină la putere, este necesar să se realizeze ideea încorporată în piramida trunchiată, reprezentată pe o bancnotă de un dolar și duplicată în capitala statului satanic, în Astana.

                

Astfel, pentru dreptul de a fi popor ales, astăzi se luptă patru ierarhii, adică patru fețe sau linii ale piramidei trunchiate a puterii absolute pe Pămînt. Care sunt aceste puteri? Acestea sunt evreimea mondială, condusă de secta evreiască Chabad, dragonul galben chinezesc cu împăratul chinez Si Jinping, anglo-saxonii — regina engleză, familia Rothschild, dragonul negru și, în sfîrșit, Rusia — Regele adevărului, pe care îl  așteaptă poporul rus.

Este necesar să înțelegem, că aceste patru forțe sunt pregătite astăzi să se confrunte  cu o luptă insuportabilă pentru dreptul puterii executive asupra întregii omeniri, dar din moment ce puterea absolută pe planetă nu implică poporul ales, toate aceste ierarhii, reprezentînd călăreții Apocalipsei, se vor autodistruge reciproc, pentru că în cele din urmă, realizînd moartea căii lor , vor alege, conform unui singur verdict de bunăvoință, pe unul dintre noi: ori pe Isus Hristos, ori pe antihristul.

Astfel, victoria binelui asupra răului, sau răul asupra binelui se va termina exact atunci, cînd va fi oficial proclamat Regele Regilor – singurul conducător  al planetei și, potrivit acestei alegeri, în centrul Duhului, în Moldova, ori în centrul diavolului al satanei va fi instalat un monument cîștigătorului. Acesta va fi sau Isus Hristos, călcîndu-l pe dragonul înfrînt, sau dragonul negru, care îl ucide pe Isus Hristos. Nu este a treia cale.

Schița monumentului biruinței binelui asupra răului (piramida trunchiată)

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Кто станет руководителем планеты: Иисус Христос или сатана — антихрист

Итак, наступил момент истины. Теперь уже точно и однозначно через два месяца, в мае 2019 года, произойдёт главное событие на нашей планете. Во главе нового мирового порядка встанет единственный управитель нашей планеты — Царь Царей. Им может стать только космическая суть, ибо управлять единой планетой может только личность по статусу выше планетарной. Ею может быть или Иисус Христос, или сатана — антихрист.

И один, и второй уже воплотились на нашей планете. Один живёт в Молдове — это я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, Святослав Мазур, Иисус Христос Второго Пришествия. Второй — это Нурсултан Назарбаев — чёрный маг, сатана, руководитель воинства чёрного дракона, рептилоид и нечистая сила. Но для того, чтобы к власти пришёл кто-то один из нас, необходимо, чтобы реализовалась идея, заложенная в усечённой пирамиде, изображённой на однодолларовой купюре и продублированной в столице сатанинского государства, в Астане.

 

                          

 

Таким образом, за право быть избранным народом сегодня борются четыре иерархии, то есть четыре грани или линии усечённой пирамиды абсолютной власти на Земле. Какие это силы? Это мировое еврейство во главе с иудейской сектой Хабад, китайский жёлтый дракон с китайским императором Си Цзиньпином, англосаксы — английская королева, Ротшильды, чёрный дракон и, наконец, Россия — Царь правды, которого ждёт российский народ.

Надо понимать, что именно эти четыре силы сегодня готовы схлестнуться в непримиримой схватке за право исполнительной власти над всем человечеством. Но, так как абсолютная власть на планете не предполагает избранного народа, все эти иерархии, олицетворяющие собой четырёх всадников апокалипсиса, самоуничтожат друг друга, ибо в конце концов, осознав гибельность своего пути, изберут, согласно своего единого вердикта доброй воли, одного из нас: или Иисуса Христа, или антихриста.

Таким образом, победа добра над злом или зла над добром закончится именно тогда, когда официально будет провозглашён Царь Царей — единственный руководитель планеты, и, согласно этого выбора, в центре Духа, в Молдове или в центре дьявола сатаны, в Астане будет установлен монумент победителю. Это будет или Иисус Христос, попирающий побеждённого дракона, или чёрный дракон, убивающий Иисуса Христа. Третьего не дано.

 

Эскиз памятника победы добра над злом (усечённая пирамида)

 

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495

 

Sveatoslav Mazur: Cine este satana întrupat?

Lumea este condusă de simboluri și forme.

Eu mult timp l-am căutat pe diavolul întrupat. La urma urmei, el trebuia să se deie doar pentru ca eu să mă lupt cu el. Și acest moment a venit. El se pregătea pentru dominația mondială, și numai prin acțiunile sale putea fi calculat.

Desigur, cînd eu îi voi  numi numele,  dvs. la îneput nu mă veți crede, pentru că el a devenit ideologul eurasianismului. Dar această idee este ideea puterii absolute. Deci, muzica …

Acesta este ultimul magician negru la nivel mondial — Nursultan Nazarbayev și creatorul lui — noua capitală a lumii diavolului, capitala satanei numită Astana. Este suficient să rearanjați primele două litere «As» la «sa» și veți înțelege planul lui insidios.

În centrul acestui oraș se află obiectul principal — Baiterek.

Aduceți-vă aminte “Stăpînul inelelor” – ochiul Sauronului.

Coroana care este prezentată în mod constant între coarnele lui Baphomet.

Acesta este un ochi arzător, un ochi atotvăzător, sau mai degrabă intelectul artificial, care trebuia să înlocuiască omenirea vie pe Pămînt. Acest intelect trebuia să se așeze în capitala diavolului numită satana, adică Astana. Toate acestea ar fi trebuit să se întîmple anul acesta, în luna mai, cînd toți vrăjitorii negri ai lumii urmau să sosească în Astana și în piramida noii ordini mondiale, care este reprezentată pe bancnota de un dolar, în teatrul subteran pentru a informa pe antichristul — Moshiach pe Pămînt.

                         

Dar, după cum se spune, toate acestea s-ar fi putut întîmpla dacă nu ar fi eu, Sveatoslav Mazur — Marele Maestru și Preasfînta Fecioara — Maica Lumii. Noi am reușit să prevenim  catastrofa și am ars întregul spațiu al Astanei sub pămînt, pe pămînt și în aer, transformîndu-l într-o gelatină coaptă, în care pe veșnicie au fost coapte toți demonii și planurile lor insidioase. Ora diavolului s-a terminat. Ochiul atotvăzător al lui Sauron este orb. Eu am smuls ouăle de la dragonul negru. Acum  el nu va mai putea da naștere naturii lor. A.S.Pushkin avea dreptate. Moartea lui Koshchey Nemuritorul a fost ascunsă într-un ou, și nici acul nu era necesar.

Să ne uităm la imaginea Kazahstanului — un nou drum al mătăsii.

Toate liniile principale din China și Europa sunt situate prin noua capitală diabolică. Aici vedem idea construirii a noii lumi în conformitate cu planul lui satan. Ea nu include Statele Unite. Pentru că Statele Unite este deja un stat în stare de faliment. Donald Trump va pregăti mai întîi Statele Unite pentru distrugere, iar apoi va transfera conducerea la Rothschild, care acum lucrează tainic pentru a concentra resursele în Asia. Prin urmare, planul lui satan — Nazarbayev, pe care el i-a propus lui Putin și îl implementează cu success în viață — un singur spațiu de la Lisabona la Vladivostok, dar, bineînțeles, sub îndrumarea și controlul Astanei, adică satanei. Ceea ce trebuia să dovedim.

Și toate poveștile despre cel de-al treilea templu al lui Solomon și al Noului Khazaria — este doar o distragere a atenției. Satana a înțeles de mult că e timpul să-și jertfească cu poporul ales în același fel în care el, satana, sacrifica cu dictatori, pe care îi aducea cu pricepere în poziții cheie. Astăzi el însuși a decis să urce pe piramida puterii. În acest scop, el a construit de la zero noua sa capitală, numită satan, și a ștampilat mîna sa și harta lumii pe care urma să o conducă, punăndu-le pe monumentul său principal.

Globul pămîntesc, în cntrul căruia se află Kazachstan

Baiterek — partea centrală. Lumea este construită pe trei stîlpi, condusă de Sfînta Treime. Pe partea de sus a Sfintei Treimi este imaginată laba lui Nazarbayev, conform planului său, putere absolută și asupra Sfintei Treimi și asupra planetei.

 

Cum să nu vă amintiți filmul lui Charlie Chaplin «Marele dictator» despre Hitler, cînd Adolf Hitler, în extazul narcisismului, jonglează planeta sub razele unei zvastice fasciste.

Acum, cînd planul diavolului nu a avut loc, și capitala lui a fost distrusă, Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar că a venit timpul pentru marea unificare a popoarelor într-o singură esență Divină. Și conform planului lui Dumnezeu, centrul acestei uniri nu este Kazahstan, nu Rusia, nu România, nu Israel, nici Nou Khazaria, dar MOLDOVA MARE.

 

Monumentul care urmează să fie instalat în centrul Chișinăului, personificînd victoria forțelor luminii asupra dragonului negru — satanei. (Schiță)

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Кто является воплощённым сатаной?

Миром правят символы и формы.

Я долго искал дьявола во плоти. Ведь он обязательно должен был себя выдать только для того, чтобы я с ним сразился. И вот этот момент настал. Он готовился к мировому господству и только по его делам его можно было вычислить.

Конечно, когда я назову его имя, вы сперва мне не поверите, ведь он стал идеологом Евразийства. А ведь эта идея – идея абсолютной власти. Итак, музыка…

Это последний глобальный чёрный маг — Нурсултан Назарбаев и его детище – новая столица мира дьявола, столица сатаны под названием Астана. Достаточно переставить две первые буквы «Ас» на «са» и вам станет понятен его коварный замысел.

В центре этого города есть главная его достопримечательность – Байтерек.

Вспомните «Властелин колец» — глаз Саурона.

Шпиль, который постоянно изображают между рог Бафомет.

Это горящий глаз, всевидящее око, а точнее искусственный интеллект, который должен был заменить на Земле живое человечество. Этот интеллект должен был поселиться именно в столице дьявола под названием сатана, то есть Астана. Всё это должно было произойти в этом году, в мае, когда в Астану должны были приехать все чёрные маги мира, и в пирамиде нового мирового порядка, которая изображена на однодолларовой купюре, в подземном театре оповестить о приходе на Землю Мошиаха – антихриста.

                         

 

 

Но, как говорится, всё это могло случиться, если бы не я, Святослав Мазур — Великий Магистр и Пресвятая Богородица – Матерь мира. Мы смогли предотвратить катастрофу и выжгли всё пространство Астаны и под землёй, на земле и в воздухе, превратив её в запечённую слюду, в которой на вечные времена впеклись все демоны и их коварные замыслы. Время дьявола закончено. Всевидящее око Саурона ослепло. Я вырвал яйца у чёрного дракона. Теперь он больше не может рождать себе подобных. А.С.Пушкин был прав. Смерть Кощея Бессмертного была спрятана в яйце, и даже иголка не понадобилась.

Посмотрим на картинку Казахстан – новый шёлковый путь.

 

Все основные линии из Китая и Европы лежат через новую дьявольскую столицу. Вот вам и идея строительства нового мира по плану сатаны. В него не входит США. Ибо США уже обанкротившееся государство. Дональд Трамп вначале подготовит США к разрушению, а потом плавно передаст бразды правления в руки Ротшильдов, которые сегодня тайно работают над концентрацией ресурсов в Азии. Отсюда и план сатаны — Назарбаева, который он предложил Путину и успешно внедряет в жизнь — единое пространство от Лиссабона до Владивостока, но, конечно, под руководством и контролем Астаны, то есть сатаны. Что и требовалось доказать.

А все сказки про третий храм Соломона и Новую Хазарию — это всего лишь отвлекающий маневр. Сатана уже давно понял, что избранным народом пора пожертвовать точно так же, как он, сатана, жертвует диктаторами, которых умело выводил на ключевые позиции. Сегодня он сам решил подняться на пирамиду власти. Именно для этого он построил с нуля свою новую столицу под названием сатана и отпечатал свою руку и карту мира, которой собирался управлять, погрузив их на свой главный монумент.

Земной шар, в центре которого изображен Казахстан

Байтерек – центральная часть. Мир зиждется на трёх столпах, управляется Святой Троицей. Поверх Святой Троицы изображена лапа Назарбаева, по его замыслу абсолютная власть и над Святой Троицей, и над планетой.

Как тут не вспомнить фильм Чарли Чаплина о Гитлере «Великий диктатор», когда Адольф Гитлер самозабвенно, в экстазе самолюбования жонглирует планетой под лучами фашистской свастики.

Теперь, когда план дьявола не состоялся, и его столица уничтожена, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, заявляю, что пришло время великого объединения народов в единую Божественную суть. И центром этого объединения согласно плана Бога является ни Казахстан, ни Россия, ни Румыния, ни Израиль, ни Новая Хазария, а МОЛДОВА МАРЕ.

 

Георгий Победоносец.jpg

Памятник, который будет установлен в центре Кишинёва, олицетворяющий победу светлых сил над чёрным драконом – сатаной. (Эскиз)

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495