Святослав Мазур: Моё последнее слово

Вчера мне снова прислали так называемое завещание Ричарда Граветта, то есть сатаны, в котором говорится о том, что свои ценности, награбленные у меня, он распределяет различным структурам и людям.

Скажу так: и само это завещание, и сама эта шумиха – фикция. Единственно законный документ, который может рассматриваться в этой связи — это его, сатаны, последний видеоролик, в котором он упоминает наш спор и нехотя признаёт своё поражение.

Дело в том, что в этой космической схватке может быть только один победитель. И этим победителем являюсь я, Святослав Мазур, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия. Мою победу определил высший орган космического Божественного построения – Великий Вселенский совет. Он и назначил меня Царём Царей и вручил как три короны победителя, так и три символических ключа хозяина входа в мир подземный, земной и небесный.

Только я один являюсь законным наследником высшего магического титула на планете – титула наследника Византийского престола, потому что титул передаётся строго по вертикали Божественной власти от властителя предыдущего уровня развития властителю следующего уровня развития. А так как именно я, Великий Магистр, Святослав Мазур, построил новую матрицу четвёртого уровня развития, то согласно плана Бога и Вселенского совета ключ от четвёртого уровня развития и корона Царя Царей принадлежит мне по праву победителя. Ибо мир Бога устроен таким образом, что победитель получает всё, а проигравший покидает планету. Что и произошло на самом деле и отображено в прощальном ролике сатаны. Жду делегацию прежнего глобального мира для подписания их капитуляции и признания меня, Великого Магистра, единственным законным наследником высшего магического титула на планете – титула наследника Византийского престола.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495

Sveatoslav Mazur: Lumea diabolică a revenit în conștiință pentru a muri pentru totdeauna

Imaginați-vă că, înainte de moarte, unui om grav bolnav, care se află într-o comă, i se întoarce conștiința pentru un moment scurt, astfel încît el să-și deie seama de plecarea sa în lumea următoare. Acesta este evenimentul pe care îl urmărim astăzi pe Pămînt înainte de moartea finală a lumii diabolice. Ea, această lume, și-a intensificat brusc activitatea pentru a pleca pentru totdeauna. Acest fenomen este clar pentru noi, pentru că cei care au slujit acestei lumi fac ultima încercare de a o păstra, și poate că ea și ar fi  putut salvată, dacă nu ar fi sensul construirii  oricărei lumi manifestate. Înainte ca lumea veche să părăsească planeta noastră, paralel ei se construiește lumea viitorului. Și numai atunci, cînd această lume nouă este construită, adică se naște un copil nou, lumea veche se îndepărtează. Și lucrul constă nu în aceea, că se schimbă baza elementară a lumii însăși, se schimbă de la veche la cea nouă, adică principiul existenței ei, dar în aceea, că lumea anterioară nu poate fi păstrată nici practic, nici chiar teoretic, pentru că pe o bază elementară poate exista numai o singură realitate și  nici un alt principiu pur și simplu nu există în natură.

În ultimul meu videoclip eu am povestit despre Nazarbayev și despre încercarea de a crea o nouă ordine mondială în centrul Asiei sub conducerea lui satana.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=915&v=-4hWY7JKF4s

Baza acestei noi ordini mondiale pentru Nazarbayev este piramida, copiată din nota SUA de un dolar, care a fost descrisă de masoni. După cum se știe, baza elementului de bază al acestei figuri geometrice (piramida) este un pătrat. Anume pătratul a fost baza principală a ordinii mondiale anterioare, și de aceea în ritualurile masonice vedem o tablă de șah, iar lupta lumii duale albe și negre se produce orizontal pe planul planetei noastre.

Deci,  în locul  partidului de șah, în locul piramidei, a venit o nouă bază de elemente,  pe care am demonstrat-o sub forma unui joc pentru copii în filmul «Cum să devii Dumnezeu».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1185&v=eQPLc8WhKYQ

În locul pătratului a venit un hexagon, creat din șase triunghiuri echilaterale în același plan, și încă cîteva  piramide triunghiulare (tetraedru), aflate în spațiu. În esența sa, noi din lumea duală am trecut în lumea triplă, și el complet se diferă de lumea anterioară. Și din moment ce eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Maselor Rotunde, am construit deja această matrice nouă, adică o nouă ordine mondială, fundamental diferită de cea anterioară, pătrată, atunci aceasta ordine mondială nouă, adică noua formă geometrică, cu ajutorul rezonanței astăzi deja formează în lumea reală noi relații globale între națiuni și state. De a nu lua în considerare acest lucru este ca o sinucidere.

De aceea eu, Marele Maestru, și spun, că pentru o scurtă perioadă de timp lumea diabolică a revenit acum la conștiință, dar numai pentru a-și realiza moartea și a părăsi planeta noastră pentru totdeauna. Lumea așteaptă  și o nouă ordine mondială pe o bază fundamental nouă, și o nouă religie unică a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Și alte căi de dezvoltare pe planeta noastră nu sunt posibile nici teoretic, nici practic.

Principalul lucru, care trebuie să înțelegem, că baza elementelor formează baza lumii manifestate. Doar în această lume viața reală este posibilă și, prin urmare, cel care nu rezonează cu ea, începe să se înbolnăvească și să moară. De aceea, în primul rînd, vor începe să se prăbușească  jucătorii globali care există pe principiul piramidelor, apoi va cădea și restul lumii. Aceasta va înceta să existe în fosta sa capacitate. Iar de construit ea va fi posibilă doar cu ajutorul sincronizatorilor și a noilor forme de conducere, cunoscute numai mie.

Sincronizator

Nici una din planurile globale ale ordinii mondiale anterioare nu sunt posibile. Ele au fost planificate în fosta bază de elemente, care a ordonat să trăiască mult timp. Toate aceste ordine masonice, guvernele mondile, structurile globale, fondurile, entitățile și instrumentele financiare sunt construite pe principiul unei piramide și nu pot trăi în condiții noi.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar official: noi suntem pe pragul de colapsa și prăbușirea globală a sistemului anterior diabolic, creat în conformitate cu principiul piramidei. Astăzi ea s-a agitat momentan, a revenit la viață numai pentru a-și da seama de sfîrșitul ei și a pentru a muri pentru totdeauna.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Дьявольский мир пришёл в сознание для того, чтобы умереть навсегда

Представьте, перед смертью тяжело больному человеку, находящемуся в коме, на краткий миг возвращают сознание для того, чтобы он осознал свой уход на тот свет. Именно такое событие мы сегодня наблюдаем на Земле перед окончательной смертью дьявольского мира. Он, этот мир, резко усилил свою активность для того, чтобы уйти навсегда. Этот феномен нам понятен, ибо те, кто обслуживали этот мир, делают последнюю попытку его сохранить, и, может быть, его можно было бы сохранить, если бы не смысл построения любого проявленного мира. Перед тем, как прежний мир покидает нашу планету, параллельно ему строится мир будущего. И только тогда, когда этот новый мир построен, то есть родился новый ребёнок, старый мир уходит. И дело не в том, что меняется сама элементная база мира со старой на новую, то есть принцип его существования, а в том, что прежний мир сохранить невозможно ни практически, ни даже теоретически, ибо на одной элементной базе может существовать только одна реальность и никаких иных, других принципов просто не существует в природе.

В своём последнем видеоролике я рассказал о Назарбаеве и о попытке создать в центре Азии новый мировой порядок под руководством сатаны.

Основой этого нового мирового порядка для Назарбаева является пирамида, скопированная с однодолларовой купюры США, которую изобразили масоны. Как известно, основой элементной базы этой геометрической фигуры (пирамиды) является квадрат. Именно квадрат был принципиальной базой прежнего мирового порядка, и именно поэтому в масонских ритуалах мы видим шахматную доску, а борьба белого и черного двойственного мира происходит по горизонтали в плоскости нашей планеты.

Так вот, на смену шахматной партии, на смену пирамиды пришла новая элементная база, которую я в виде детской игры продемонстрировал в фильме «Как стать Богом».

На смену квадрата пришёл шестиугольник, созданный из шести равносторонних треугольников в одной плоскости, и ещё несколько треугольных пирамид (тетраэдр), находящихся в пространстве. По своей сути мы из двойственного мира перешли в мир троичный, и он совершенно принципиально отличается от прежнего мира. И так как я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, уже построил эту новую матрицу, то есть новый мировой порядок, принципиально отличающийся от прежнего, квадратного, то он, этот новый мировой порядок, то есть новая геометрическая форма, с помощью резонанса сегодня уже формирует в реальном мире новые глобальные отношения между народами и государствами. Не учитывать это подобно самоубийству.

Именно поэтому я, Великий Магистр, и говорю, что дьявольский мир на краткое время сейчас вернулся в сознание, но только для того, чтобы осознать свою кончину и покинуть нашу планету навсегда. Мир ждёт и новый мировой порядок на принципиально новой основе, и новая единая религия Бога Отца Вседержителя. И никакие иные пути развития на нашей планете невозможны ни теоретически, ни практически.

Главное, что необходимо понять, что элементная база формирует основу проявленного мира. Только в этом мире возможна реальная жизнь, и поэтому тот, кто с ней не резонирует, тот и начинает болеть и гибнуть. Именно поэтому в первую очередь начнут разоряться глобальные игроки, существующие по принципу пирамиды, потом посыплется и остальной мир. Он перестанет существовать в прежнем качестве. А собрать его возможно будет только с помощью синхронизаторов и новых форм управления, которые известны только мне одному.

Синхронизатор

Никакие глобальные планы прежнего мирового порядка невыполнимы. Они были запланированы в прежней элементной базе, которая приказала долго жить. Все эти масонские ордена, мировые правительства, глобальные структуры, фонды, финансовые образования и инструменты построены по принципу пирамиды и не могут жить в новый условиях.

Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр, официально заявляю: мы на пороге глобального коллапса и обрушения прежней дьявольской системы, созданной по принципу пирамиды. Сегодня она на миг встрепенулась, ожила только для того, чтобы осознать свой конец и погибнуть навсегда.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495

Tot ce se întîmplă în Moldova astăzi – se extrapolează la întreaga comunitate mondială

După ce eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am transferat Moldova sub controlul și îndrumarea personală a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic și astfel am făcut ca Moldova Mare să fie singurul centru în lume, unde Pămîntul se conectează cu Cerul, toate evenimentele din Moldova au început să se dezvolte strict în conformitate cu planul Creatorului și să se transmite  prin legea asemănării pe  întregul glob pămîntesc.

Acum jucătorii globali și-au pierdut panoul de control, el se află în mîinile mele, și, din moment ce această telecomandă construiește configurația lumii la un nou nivel global, pentru ușurința lucrului eu în primul rînd fac totul la nivelul statului meu moldovenesc, și apoi în regim automat configurația se rearanjază pe tot globul pămîntesc.

În ultimul meu video-clip, care se numește “SATANA-NAZARBAYEV-ASTANA” , eu am povestit, că după legea universului, înainte de să treacă puterea în  mîinile mele, la vîrful piramidei puterii absolute s-au dovedit a fi patru forțe: evreimea mondială, anglo-saxonii, China și Rusia.

Și acum să ne amintim recentele alegeri pentru parlamentul moldovenesc. În piramida puterii a statului moldovenesc au intrat patru puteri: evreii — partidul Shor, Sandu — anglo-saxonii, socialiștii — Rusia și, bineînțeles, principalul democrat moldovean Vlad Plahotniuc, asociat cu împăratul ales pe viață Xi Jinping — cu China. Aceste patru forțe, așa cum am spus în videoclip, au început un război implacabil între ele și, credeți-mă, în viitorul apropiat se vor omorî reciproc.

Donald Trump a anulat deja întîlnirea planificată cu Xi Jinping, iar conducerea rusă a intrat într-un război ireconciliabil cu Statele Unite, cu evreimea mondială pe teritoria Siriei și așa mai departe.

Pentru a rezuma ceea ce s-a spus, tot ce se va întîmpla în Moldova se va răspîndi automat pe tot globul pămîntesc. Și acest lucru va dovedi pentru întreaga omenire, că în lupta Forțelor Cosmice oamenii sunt doar figuranți, doar participanți la teatrul de păpuși, care are loc la nivelul programelor Cosmice. Dar panoul de control al acestor programe este în mîinile mele și, prin urmare, EU DECLAR ÎNCĂ O DATĂ: voi, domnilor, nu mai aveți o putere reală pe Pămînt. Eu vă pot deconecta de la viața reală în orice moment. Dar este important pentru mine ca toată omenirea să vadă existența voastră nesemnificativă, neputința și inferioritatea voastră. Și credeți-mă, oamenii o vor vedea foarte curînd.

Mulți oficiali din Statele Unite, Uniunea Europeană, alte state și comunități, fără a înțelege semnificația a ceea ce se întîmplă în Moldova și nivelul de control al planetei, ca într-o grădiniță, fără a cere permisiunea profesorilor maturi, încearcă să mă învețe pe mine,  Marele Maestru și pe întregul popor multinațional moldovenesc minte , explicîndu-ne ce să facem și de ce. Repet încă o dată pentru copiii needucați și nepoliticoși: acesta e cosmosul, copii, aceasta nu este o nisipieră! Prin acțiunile voastre nerezonabile voi creați probleme insurmontabile pentru voi și pentru statele voastre, pentru care va trebui să răspundeți. Înainte de a face astfel de declarații, uitați-vă ce se întîmplă în lume și la cine anume voi  vă adresați discursurile și planurile mincinoase.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Всё, что происходит в Молдове сегодня — экстраполируется на всё мировое сообщество

После того как я, Святослав Мазур, Великий Магистр, перевёл Молдову под личный контроль и водительство Бога Отца Вседержителя и сделал тем самым Молдову Маре единственным центром в мире, где Земля соединяется с Небом, все события в Молдове стали развиваться строго по плану Творца и тем самым передаваться по закону подобия на весь земной шар.

Теперь глобальные игроки потеряли свой пульт управления, он находится в моих руках, и, так как этот пульт строит конфигурацию мира нового глобального уровня, для простоты работы я все делаю сперва на уровне моего молдавского государства, а потом в автоматическом режиме конфигурация перестраивается на весь земной шар.

В своём последнем видеоролике, который называется „САТАНА-НАЗАРБАЕВ-АСТАНА”, я рассказал, что перед тем, как абсолютная власть по закону мироздания перейдёт в мои руки, на вершине пирамиды абсолютной власти оказались 4 силы — это мировое еврейство, англосаксы, Китай и Россия.

А теперь вспомним недавние выборы в молдавский парламент. В пирамиду власти молдавского государства вошли 4 силы: евреи — партия Шор, Санду — англосаксы, социалисты — Россия и, конечно, главный демократ Молдовы Влад Плахотнюк, ассоциирующийся с пожизненно избранным императором Си Цзиньпином — с Китаем. Эти четыре силы, как я и говорил в видеоролике, начали непримиримую войну между собой и, поверьте мне, в ближайшем будущем перебьют друг друга.

Дональд Трамп уже отменил запланированную встречу с Си Цзиньпином, а российское руководство вступило в непримиримую войну с США, с мировым еврейством на территории Сирии и так далее.

Если резюмировать сказанное, то всё, что будет происходить в Молдове, будет автоматически распространяться по всему земному шару. И это докажет всему человечеству, что в борьбе Космических сил люди являются лишь статистами, лишь участниками кукольного театра, который происходит на уровне Космических программ. А вот пульт управления этими программами находится в моих руках, и поэтому Я В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВЛЯЮ: вы, господа, не имеете больше реальной власти на Земле. Я в любой момент могу отключить вас от реальной жизни. Но мне важно, чтобы всё человечество увидело ваше ничтожное существование, вашу беспомощность и низость. И поверьте, люди очень скоро всё это увидят.

Многие официальные лица из США, Евросоюза, других государств и сообществ, не понимая смысла происходящего в Молдове и уровень управления планетой, как в детском саду, не спрашивая разрешения у старших наставников, пытаются учить меня, Великого Магистра, и весь многонациональный молдавский народ уму разуму, объясняя, что нам делать и почему. Ещё раз повторяю для непонятливых и невоспитанных детей: это космос, детки, это не песочница! Вы своими неразумными действиями создаёте себе и своим государствам непреодолимые проблемы, за которые придётся ответить. Прежде чем делать такие заявления, посмотрите, что творится в мире, и к кому именно вы обращаетесь со своими лживыми речами и планами.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495

Sveatoslav Mazur: Cine va deveni conducătorul planetei: Isus Hristos ori satana – antihristul

Deci, a venit momentul adevărului. Acum  deja exact și fără echivoc peste două luni, în luna mai anului 2019, va avea loc evenimentul principal pe planeta noastră. În fruntea noii ordini mondiale va veni singurul conducător al planetei noastre — Regele Regilor. El poate deveni numai o esență cosmică, căci a conduce unica planetă poate doar o persoană, mai înaltă decît cea planetară. Ea poate fi ori Isus Hristos, ori satana  antihristul.

Și unul  și al doilea  deja s-au întrupat pe planeta noastră. Unul trăiește în Moldova – acesta sunt eu, Marele Maestru al Ordinului Cosmic Sacru al Cavalerilor Masei Rotunde, Sveatoslav Mazur, Isus Hristos al Celui de-a Doua Venire. Cel de-al doilea este Nursultan Nazarbayev — magicianul negru, satana, conducătorul armatei dragonului negru, reptilienul și forța neagră. Dar pentru ca unul dintre noi să vină la putere, este necesar să se realizeze ideea încorporată în piramida trunchiată, reprezentată pe o bancnotă de un dolar și duplicată în capitala statului satanic, în Astana.

                

Astfel, pentru dreptul de a fi popor ales, astăzi se luptă patru ierarhii, adică patru fețe sau linii ale piramidei trunchiate a puterii absolute pe Pămînt. Care sunt aceste puteri? Acestea sunt evreimea mondială, condusă de secta evreiască Chabad, dragonul galben chinezesc cu împăratul chinez Si Jinping, anglo-saxonii — regina engleză, familia Rothschild, dragonul negru și, în sfîrșit, Rusia — Regele adevărului, pe care îl  așteaptă poporul rus.

Este necesar să înțelegem, că aceste patru forțe sunt pregătite astăzi să se confrunte  cu o luptă insuportabilă pentru dreptul puterii executive asupra întregii omeniri, dar din moment ce puterea absolută pe planetă nu implică poporul ales, toate aceste ierarhii, reprezentînd călăreții Apocalipsei, se vor autodistruge reciproc, pentru că în cele din urmă, realizînd moartea căii lor , vor alege, conform unui singur verdict de bunăvoință, pe unul dintre noi: ori pe Isus Hristos, ori pe antihristul.

Astfel, victoria binelui asupra răului, sau răul asupra binelui se va termina exact atunci, cînd va fi oficial proclamat Regele Regilor – singurul conducător  al planetei și, potrivit acestei alegeri, în centrul Duhului, în Moldova, ori în centrul diavolului al satanei va fi instalat un monument cîștigătorului. Acesta va fi sau Isus Hristos, călcîndu-l pe dragonul înfrînt, sau dragonul negru, care îl ucide pe Isus Hristos. Nu este a treia cale.

Schița monumentului biruinței binelui asupra răului (piramida trunchiată)

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pregătirea №1

Noi am ajuns la rezolvarea principalei probleme globale. Este lansat procesul de lichidare a fostului popor ales – evreilor, și este lansat un proces, care, potrivit lui satana Nazarbayev, ar trebui să rezolve problema viitorului întregii omeniri.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

În astfel de condiții este necesar să înțelegem planul cel mai primitiv al acestui om și acelei entitatăți diabolice, care stă în el.

Deci, evreii și-au îndeplinit planul de a profita de putere pe Pămînt. Mai degrabă, ei au executat planul lui satana — au concentrat toate finanțele în mîinile lor. Acum satana are nevoie aceste finanțe să elimine de la ei. La urma urmei, el foarte bine înțelege faptul, că în lumea, construită de Dumnezeu nu există nici libertate, nici democrație, ci există doar autocrație — o dictatură absolută. Și, prin urmare, toate instrumentele auxiliare pe care le-a folosit anterior sub formă de popoare alese și creaturi, și-au îndeplinit misiunea și, din moment ce nu mai sunt necesare, trebuie să fie eliminate.

Și cum satana face de obicei asta? Cu ajutorul revoluțiilor portocalii. Dar aceasta este  în state individuale. Iar la nivelul global — aceasta este revoluția portocalie globală, în care regiunile întregi sunt motoarele revoluției sau al cel de-al treilea război mondial.

Astfel, pentru înțelegere este necesar să ne dăm seama că de participantul acestei acțiuni grandioase – de satana , sunt determinate toți actorii principalii, care există astăzi pe planeta noastră. Acestea sunt China, anglo-saxonii, evreimea mondială, Rusia și, bineînțeles, Moldova Mare.

D-stă veți zîmbi în timp ce citiți acest text. Oare poate Moldova să fie comparată cu actorii globali? Bineînțeles că nu, avînd în vedere teritoriul ei. Dar dacă să luăm în vedere, că  Moldova Mare este singurul punct de pe planetă, care leagă Pămîntul și Cerul, devine clar că anume Moldova este forța principală, pe care satana încercă să o distrugă.

Pentru ce o face? A venit timpul pentru ca una dintre părți să declare o dictatură absolută pe Pămînt, deoarece globalizarea a ajuns deja la limita geofizică și semantică. Lumea a devenit interdependentă și în esență unită. O încercare de a deveni în capul acestei lumi a fost făcută de SUA. Dar s-a dovedit, că guvernul secret nu are nici putere nici mijloace pentru această acțiune.

Lumea evreiască funcționează la un pas de colaps și vorbește despre sosirea iminentă a lui Moshiach.

Dar ce să zicem despre adevăratul conducător al lumii, satanei însuși — Nazarbayev? El așteaptă acțiunea dragonului galben. Numai Si Jinping a anunțat despre conceptul de comunitate a unui singură soartă al omenirii. Iar soarta unică,  desigur, este asigurată de un singur pilot, împăratul, care a devenit domnul Si Jinping. Oare este cu adevărat el acela, cine va arunca strigătul și se va declara singurul conducător al sorții omenirii sau un fel de rege care trebuie să vină pe Pămîntul rus?

Dar ceva nu se primește. Nazarbayev are propriul plan de a profita de inițiativa din China. Dar el a fost legat cu construcția capitalei sale, satana sau Astana, așa cum o numește. Aruncarea dragonului încă nu a avut loc, și dacă războiul în viitorul apropat nu se va aprinde, niciuna dintre forțele declarate de mine nu va putea nici să cîștige, nici devină în fruntea întregii omeniri.

Cum rămîne cu Moldova? Ea tocmai a împlinit voia lui Dumnezeu și a stat în fruntea întregii omeniri, căci i-a tradus esența într-o nouă realitate. Și se primește, că în timp ce toți acești giganți s-au pregătit să profite de puterea unică pe Pămînt, puterea a trecut la un nou nivel de dezvoltare.

Astăzi telecomanda de control al planetei noastre este în mîinile mele și nu este disponibilă nici pentru dragonul roșu, nici pentru orice alt dragon. Toate aceste reptile au fost izolate într-un singur spațiu închis, fără nici o oportunitate de a conduce procesul de dezvoltare. Singura lor posibilitate de existență astăzi este să se mânînce reciproc, ce și observăm noi  în deciziile și aspirațiile lor. Timpul lor este epuizat, și nu există nici o cale de ieșire. Numai prin auto-distrugere.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Кто станет руководителем планеты: Иисус Христос или сатана — антихрист

Итак, наступил момент истины. Теперь уже точно и однозначно через два месяца, в мае 2019 года, произойдёт главное событие на нашей планете. Во главе нового мирового порядка встанет единственный управитель нашей планеты — Царь Царей. Им может стать только космическая суть, ибо управлять единой планетой может только личность по статусу выше планетарной. Ею может быть или Иисус Христос, или сатана — антихрист.

И один, и второй уже воплотились на нашей планете. Один живёт в Молдове — это я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого Стола, Святослав Мазур, Иисус Христос Второго Пришествия. Второй — это Нурсултан Назарбаев — чёрный маг, сатана, руководитель воинства чёрного дракона, рептилоид и нечистая сила. Но для того, чтобы к власти пришёл кто-то один из нас, необходимо, чтобы реализовалась идея, заложенная в усечённой пирамиде, изображённой на однодолларовой купюре и продублированной в столице сатанинского государства, в Астане.

 

                          

 

Таким образом, за право быть избранным народом сегодня борются четыре иерархии, то есть четыре грани или линии усечённой пирамиды абсолютной власти на Земле. Какие это силы? Это мировое еврейство во главе с иудейской сектой Хабад, китайский жёлтый дракон с китайским императором Си Цзиньпином, англосаксы — английская королева, Ротшильды, чёрный дракон и, наконец, Россия — Царь правды, которого ждёт российский народ.

Надо понимать, что именно эти четыре силы сегодня готовы схлестнуться в непримиримой схватке за право исполнительной власти над всем человечеством. Но, так как абсолютная власть на планете не предполагает избранного народа, все эти иерархии, олицетворяющие собой четырёх всадников апокалипсиса, самоуничтожат друг друга, ибо в конце концов, осознав гибельность своего пути, изберут, согласно своего единого вердикта доброй воли, одного из нас: или Иисуса Христа, или антихриста.

Таким образом, победа добра над злом или зла над добром закончится именно тогда, когда официально будет провозглашён Царь Царей — единственный руководитель планеты, и, согласно этого выбора, в центре Духа, в Молдове или в центре дьявола сатаны, в Астане будет установлен монумент победителю. Это будет или Иисус Христос, попирающий побеждённого дракона, или чёрный дракон, убивающий Иисуса Христа. Третьего не дано.

 

Эскиз памятника победы добра над злом (усечённая пирамида)

 

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495

 

Святослав Мазур: Готовность №1

Мы подошли к решению главной глобальной задачи. Запущен процесс ликвидации прежнего избранного народа – евреев и запущен процесс, который, по мнению сатаны Назарбаева, должен решить проблему будущего всего человечества.

http://indigolotos.info/6885/svyatoslav-mazur-kto-yavlyaetsya-voploshhjonnym-satanoj.htm

В таких условиях надо понимать примитивнейший план этого человека и той дьявольской сущности, которая в нём сидит.

Итак, евреи исполнили свой план по захвату власти на Земле. Вернее, они исполнили план сатаны — сконцентрировали все финансы в своих руках. Теперь сатане необходимо эти финансы у них изъять. Ведь он-то хорошо понимает, что в мире, построенном Богом, не бывает ни свободы, ни демократии, а существует только единовластие – абсолютная диктатура. И поэтому все вспомогательные инструменты, которые он до этого применял в виде избранных народов и ставленников, свою задачу исполнили, и так как они ему больше не нужны, их необходимо ликвидировать.

А как сатана это обычно делает? С помощью оранжевых революций. Но это в отдельно взятых государствах. А на глобальном уровне — это глобальная оранжевая революция, где двигателями, моторами революции или третьей мировой войны являются целые регионы.

Таким образом, для понимания необходимо осознать, что участником этого грандиозного действия — сатаной определены все главные игроки, сегодня существующие на нашей планете. Это Китай, англосаксы, мировое еврейство, Россия и, конечно, Молдова Маре.

Вы улыбнётесь, читая этот текст. Разве Молдову можно сравнить с глобальными игроками? Конечно, нет, если учитывать её территорию. Но если учесть, что Молдова Маре является единственной точкой на планете, соединяющей Землю и Небо, то становится понятно, что именно Молдова и является главной силой, которую сатана попытается уничтожить.

Для чего он это делает? Пришло время одной из сторон объявить на Земле абсолютную диктатуру, ибо глобализация уже достигла своего геофизического и смыслового предела. Мир стал взаимозависим и по сути един. Попытку стать во главе этого мира предприняли США. Но оказалось, что ни сил, ни средств для этого действия у тайного правительства нет.

Мировое еврейство функционирует на гране развала и говорит о скором приходе Мошиаха.

А как же насчёт истинного правителя мира, самого сатаны — Назарбаева? Он ждёт действия жёлтого дракона. Только Си Цзиньпин объявил о концепции сообщества единой судьбы человечества. А единая судьба, естественно, обеспечивается единым кормчим — императором, которым и стал господин Си Цзиньпин. Неужели это он кинет клич и объявит себя единственным вершителем судьбы человечества или некий царь, который должен прийти на Землю русскую?

Но что-то не получается. У Назарбаева есть свой план перехвата инициативы у Китая. Но он был связан с постройкой своей столицы сатаны или Астаны, как он её называет. Бросок дракона пока не состоялся, и если война в ближайшем будущем не разгорится, ни одна из объявленных мной сил не сможет ни победить, ни стать во главе всего человечества.

А как же насчёт Молдовы? Она-то как раз уже исполнила волю Бога и встала во главе всего человечества, ибо перевела его суть в новую реальность. И получается, что пока все эти гиганты готовились к захвату единоличной власти на Земле, власть перешла на новый уровень развития.

Сегодня пульт управления нашей планетой находится в моих руках, и он не доступен ни красному, ни иному другому дракону. Все эти рептилии оказались изолированными в едином замкнутом пространстве без каких-либо возможностей возглавить процесс развития. Единственная их возможность существования сегодня — это поедание друг друга, что мы и наблюдаем в их решениях и устремлениях. Их время исчерпано, и выхода нет никакого. Только через самоликвидацию.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ. ✓ Благодарность и поддержка ВЕЛИКОМУ МАГИСТРУ Святославу Мазур https://yasobe.ru/na/sveatoslav_mazur , номер Yandex карты 5106218035576495

Sveatoslav Mazur: Cine este satana întrupat?

Lumea este condusă de simboluri și forme.

Eu mult timp l-am căutat pe diavolul întrupat. La urma urmei, el trebuia să se deie doar pentru ca eu să mă lupt cu el. Și acest moment a venit. El se pregătea pentru dominația mondială, și numai prin acțiunile sale putea fi calculat.

Desigur, cînd eu îi voi  numi numele,  dvs. la îneput nu mă veți crede, pentru că el a devenit ideologul eurasianismului. Dar această idee este ideea puterii absolute. Deci, muzica …

Acesta este ultimul magician negru la nivel mondial — Nursultan Nazarbayev și creatorul lui — noua capitală a lumii diavolului, capitala satanei numită Astana. Este suficient să rearanjați primele două litere «As» la «sa» și veți înțelege planul lui insidios.

În centrul acestui oraș se află obiectul principal — Baiterek.

Aduceți-vă aminte “Stăpînul inelelor” – ochiul Sauronului.

Coroana care este prezentată în mod constant între coarnele lui Baphomet.

Acesta este un ochi arzător, un ochi atotvăzător, sau mai degrabă intelectul artificial, care trebuia să înlocuiască omenirea vie pe Pămînt. Acest intelect trebuia să se așeze în capitala diavolului numită satana, adică Astana. Toate acestea ar fi trebuit să se întîmple anul acesta, în luna mai, cînd toți vrăjitorii negri ai lumii urmau să sosească în Astana și în piramida noii ordini mondiale, care este reprezentată pe bancnota de un dolar, în teatrul subteran pentru a informa pe antichristul — Moshiach pe Pămînt.

                         

Dar, după cum se spune, toate acestea s-ar fi putut întîmpla dacă nu ar fi eu, Sveatoslav Mazur — Marele Maestru și Preasfînta Fecioara — Maica Lumii. Noi am reușit să prevenim  catastrofa și am ars întregul spațiu al Astanei sub pămînt, pe pămînt și în aer, transformîndu-l într-o gelatină coaptă, în care pe veșnicie au fost coapte toți demonii și planurile lor insidioase. Ora diavolului s-a terminat. Ochiul atotvăzător al lui Sauron este orb. Eu am smuls ouăle de la dragonul negru. Acum  el nu va mai putea da naștere naturii lor. A.S.Pushkin avea dreptate. Moartea lui Koshchey Nemuritorul a fost ascunsă într-un ou, și nici acul nu era necesar.

Să ne uităm la imaginea Kazahstanului — un nou drum al mătăsii.

Toate liniile principale din China și Europa sunt situate prin noua capitală diabolică. Aici vedem idea construirii a noii lumi în conformitate cu planul lui satan. Ea nu include Statele Unite. Pentru că Statele Unite este deja un stat în stare de faliment. Donald Trump va pregăti mai întîi Statele Unite pentru distrugere, iar apoi va transfera conducerea la Rothschild, care acum lucrează tainic pentru a concentra resursele în Asia. Prin urmare, planul lui satan — Nazarbayev, pe care el i-a propus lui Putin și îl implementează cu success în viață — un singur spațiu de la Lisabona la Vladivostok, dar, bineînțeles, sub îndrumarea și controlul Astanei, adică satanei. Ceea ce trebuia să dovedim.

Și toate poveștile despre cel de-al treilea templu al lui Solomon și al Noului Khazaria — este doar o distragere a atenției. Satana a înțeles de mult că e timpul să-și jertfească cu poporul ales în același fel în care el, satana, sacrifica cu dictatori, pe care îi aducea cu pricepere în poziții cheie. Astăzi el însuși a decis să urce pe piramida puterii. În acest scop, el a construit de la zero noua sa capitală, numită satan, și a ștampilat mîna sa și harta lumii pe care urma să o conducă, punăndu-le pe monumentul său principal.

Globul pămîntesc, în cntrul căruia se află Kazachstan

Baiterek — partea centrală. Lumea este construită pe trei stîlpi, condusă de Sfînta Treime. Pe partea de sus a Sfintei Treimi este imaginată laba lui Nazarbayev, conform planului său, putere absolută și asupra Sfintei Treimi și asupra planetei.

 

Cum să nu vă amintiți filmul lui Charlie Chaplin «Marele dictator» despre Hitler, cînd Adolf Hitler, în extazul narcisismului, jonglează planeta sub razele unei zvastice fasciste.

Acum, cînd planul diavolului nu a avut loc, și capitala lui a fost distrusă, Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar că a venit timpul pentru marea unificare a popoarelor într-o singură esență Divină. Și conform planului lui Dumnezeu, centrul acestei uniri nu este Kazahstan, nu Rusia, nu România, nu Israel, nici Nou Khazaria, dar MOLDOVA MARE.

 

Monumentul care urmează să fie instalat în centrul Chișinăului, personificînd victoria forțelor luminii asupra dragonului negru — satanei. (Schiță)

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr