Святослав Мазур: Предупреждение Путину или почему сгорел Собор Парижской Богоматери

Пришло время показать, как именно планировал дьявол построение своего нового мирового порядка, и почему у него из этого ничего не получилось.

В этом видеоролике я расскажу почему сгорел Собор Нотр-Дам-де-Пари, и почему Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Почему загорелась трава на Храмовой Горе в Иерусалиме, и почему Третий Храм Соломона никогда не будет построен.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Cine este satana întrupat?

Lumea este condusă de simboluri și forme.

Eu mult timp l-am căutat pe diavolul întrupat. La urma urmei, el trebuia să se deie doar pentru ca eu să mă lupt cu el. Și acest moment a venit. El se pregătea pentru dominația mondială, și numai prin acțiunile sale putea fi calculat.

Desigur, cînd eu îi voi  numi numele,  dvs. la îneput nu mă veți crede, pentru că el a devenit ideologul eurasianismului. Dar această idee este ideea puterii absolute. Deci, muzica …

Acesta este ultimul magician negru la nivel mondial — Nursultan Nazarbayev și creatorul lui — noua capitală a lumii diavolului, capitala satanei numită Astana. Este suficient să rearanjați primele două litere «As» la «sa» și veți înțelege planul lui insidios.

În centrul acestui oraș se află obiectul principal — Baiterek.

Aduceți-vă aminte “Stăpînul inelelor” – ochiul Sauronului.

Coroana care este prezentată în mod constant între coarnele lui Baphomet.

Acesta este un ochi arzător, un ochi atotvăzător, sau mai degrabă intelectul artificial, care trebuia să înlocuiască omenirea vie pe Pămînt. Acest intelect trebuia să se așeze în capitala diavolului numită satana, adică Astana. Toate acestea ar fi trebuit să se întîmple anul acesta, în luna mai, cînd toți vrăjitorii negri ai lumii urmau să sosească în Astana și în piramida noii ordini mondiale, care este reprezentată pe bancnota de un dolar, în teatrul subteran pentru a informa pe antichristul — Moshiach pe Pămînt.

                            

Dar, după cum se spune, toate acestea s-ar fi putut întîmpla dacă nu ar fi eu, Sveatoslav Mazur — Marele Maestru și Preasfînta Fecioara — Maica Lumii. Noi am reușit să prevenim  catastrofa și am ars întregul spațiu al Astanei sub pămînt, pe pămînt și în aer, transformîndu-l într-o gelatină coaptă, în care pe veșnicie au fost coapte toți demonii și planurile lor insidioase. Ora diavolului s-a terminat. Ochiul atotvăzător al lui Sauron este orb. Eu am smuls ouăle de la dragonul negru. Acum  el nu va mai putea da naștere naturii lor. A.S.Pushkin avea dreptate. Moartea lui Koshchey Nemuritorul a fost ascunsă într-un ou, și nici acul nu era necesar.

Să ne uităm la imaginea Kazahstanului — un nou drum al mătăsii.

Toate liniile principale din China și Europa sunt situate prin noua capitală diabolică. Aici vedem idea construirii a noii lumi în conformitate cu planul lui satan. Ea nu include Statele Unite. Pentru că Statele Unite este deja un stat în stare de faliment. Donald Trump va pregăti mai întîi Statele Unite pentru distrugere, iar apoi va transfera conducerea la Rothschild, care acum lucrează tainic pentru a concentra resursele în Asia. Prin urmare, planul lui satan — Nazarbayev, pe care el i-a propus lui Putin și îl implementează cu success în viață — un singur spațiu de la Lisabona la Vladivostok, dar, bineînțeles, sub îndrumarea și controlul Astanei, adică satanei. Ceea ce trebuia să dovedim.

Și toate poveștile despre cel de-al treilea templu al lui Solomon și al Noului Khazaria — este doar o distragere a atenției. Satana a înțeles de mult că e timpul să-și jertfească cu poporul ales în același fel în care el, satana, sacrifica cu dictatori, pe care îi aducea cu pricepere în poziții cheie. Astăzi el însuși a decis să urce pe piramida puterii. În acest scop, el a construit de la zero noua sa capitală, numită satan, și a ștampilat mîna sa și harta lumii pe care urma să o conducă, punăndu-le pe monumentul său principal.

Globul pămîntesc, în cntrul căruia se află Kazachstan

Baiterek — partea centrală. Lumea este construită pe trei stîlpi, condusă de Sfînta Treime. Pe partea de sus a Sfintei Treimi este imaginată laba lui Nazarbayev, conform planului său, putere absolută și asupra Sfintei Treimi și asupra planetei.

 

Cum să nu vă amintiți filmul lui Charlie Chaplin «Marele dictator» despre Hitler, cînd Adolf Hitler, în extazul narcisismului, jonglează planeta sub razele unei zvastice fasciste.

Acum, cînd planul diavolului nu a avut loc, și capitala lui a fost distrusă, Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, declar că a venit timpul pentru marea unificare a popoarelor într-o singură esență Divină. Și conform planului lui Dumnezeu, centrul acestei uniri nu este Kazahstan, nu Rusia, nu România, nu Israel, nici Nou Khazaria, dar MOLDOVA MARE.

Monumentul care urmează să fie instalat în centrul Chișinăului, personificînd victoria forțelor luminii asupra dragonului negru — satanei. (Schiță)

 

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

 

Святослав Мазур: Кто является воплощённым сатаной?

Миром правят символы и формы.

Я долго искал дьявола во плоти. Ведь он обязательно должен был себя выдать только для того, чтобы я с ним сразился. И вот этот момент настал. Он готовился к мировому господству и только по его делам его можно было вычислить.

Конечно, когда я назову его имя, вы сперва мне не поверите, ведь он стал идеологом Евразийства. А ведь эта идея – идея абсолютной власти. Итак, музыка…

Это последний глобальный чёрный маг — Нурсултан Назарбаев и его детище – новая столица мира дьявола, столица сатаны под названием Астана. Достаточно переставить две первые буквы «Ас» на «са» и вам станет понятен его коварный замысел.

В центре этого города есть главная его достопримечательность – Байтерек.

Вспомните «Властелин колец» — глаз Саурона.

Шпиль, который постоянно изображают между рог Бафомет.

Это горящий глаз, всевидящее око, а точнее искусственный интеллект, который должен был заменить на Земле живое человечество. Этот интеллект должен был поселиться именно в столице дьявола под названием сатана, то есть Астана. Всё это должно было произойти в этом году, в мае, когда в Астану должны были приехать все чёрные маги мира, и в пирамиде нового мирового порядка, которая изображена на однодолларовой купюре, в подземном театре оповестить о приходе на Землю Мошиаха – антихриста.

  

 

 

Но, как говорится, всё это могло случиться, если бы не я, Святослав Мазур — Великий Магистр и Пресвятая Богородица – Матерь мира. Мы смогли предотвратить катастрофу и выжгли всё пространство Астаны и под землёй, на земле и в воздухе, превратив её в запечённую слюду, в которой на вечные времена впеклись все демоны и их коварные замыслы. Время дьявола закончено. Всевидящее око Саурона ослепло. Я вырвал яйца у чёрного дракона. Теперь он больше не может рождать себе подобных. А.С.Пушкин был прав. Смерть Кощея Бессмертного была спрятана в яйце, и даже иголка не понадобилась.

Посмотрим на картинку Казахстан – новый шёлковый путь.

 

Все основные линии из Китая и Европы лежат через новую дьявольскую столицу. Вот вам и идея строительства нового мира по плану сатаны. В него не входит США. Ибо США уже обанкротившееся государство. Дональд Трамп вначале подготовит США к разрушению, а потом плавно передаст бразды правления в руки Ротшильдов, которые сегодня тайно работают над концентрацией ресурсов в Азии. Отсюда и план сатаны — Назарбаева, который он предложил Путину и успешно внедряет в жизнь — единое пространство от Лиссабона до Владивостока, но, конечно, под руководством и контролем Астаны, то есть сатаны. Что и требовалось доказать.

А все сказки про третий храм Соломона и Новую Хазарию — это всего лишь отвлекающий маневр. Сатана уже давно понял, что избранным народом пора пожертвовать точно так же, как он, сатана, жертвует диктаторами, которых умело выводил на ключевые позиции. Сегодня он сам решил подняться на пирамиду власти. Именно для этого он построил с нуля свою новую столицу под названием сатана и отпечатал свою руку и карту мира, которой собирался управлять, погрузив их на свой главный монумент.

Земной шар, в центре которого изображен Казахстан

 Байтерек – центральная часть. Мир зиждется на трёх столпах, управляется Святой Троицей. Поверх Святой Троицы изображена лапа Назарбаева, по его замыслу абсолютная власть и над Святой Троицей, и над планетой.

Как тут не вспомнить фильм Чарли Чаплина о Гитлере «Великий диктатор», когда Адольф Гитлер самозабвенно, в экстазе самолюбования жонглирует планетой под лучами фашистской свастики.

Теперь, когда план дьявола не состоялся, и его столица уничтожена, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, заявляю, что пришло время великого объединения народов в единую Божественную суть. И центром этого объединения согласно плана Бога является ни Казахстан, ни Россия, ни Румыния, ни Израиль, ни Новая Хазария, а МОЛДОВА МАРЕ.

Памятник, который будет установлен в центре Кишинёва, олицетворяющий победу светлых сил над чёрным драконом – сатаной. (Эскиз)

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr