Sveatoslav Mazur: 7 ianuarie anului 2019 eu voi deconecta ierarhia diabolică de la sursa de energie

Deci, noi am ajuns la evenimentul principal  pe planeta noastră – la trecerea întregii omeniri de la al treilea nivel al realității la al patrulea. Conform planului lui Dumnezeu, prin porțile solare, pe orbita terestră a Pământului a ajuns o flotă spațială a navelor mele zburatoare a pentru îndeplinirea unei misiuni speciale. Marele Inchizitor a detonat o încărcătură puternică pe Lună, care a fost înregistrată de astronomi de pe Pământ. Am spus despre asta în videoclipurile mele.

Care este problema tranziției întregii omeniri la un nou nivel de viață? De ce sunt necesare toate aceste manipulări spațiale, sau poate toate acestea sunt invențiile lui Sveatoslav?

Pentru a înțelege sensul, este necesar să avem cunoștințe la nivelul cosmic sau, cel puțin, să putem să citim limba simbolurilor, limba lui Dumnezeu. Așa cum am menționat mai devreme, anume Moldova Mare a devenit aria principală a acestor evenimente cosmice și numai de aceea, că Moldova este Graalul, în care intră sulița soartei, adică inima străpunsă de o săgeată.

Ce prostii, veți spune s-tră. Dar haideți să privim stema istorică a Moldovei cu o privire de simboluri cosmologice.

Taurul care stă lîngă tronul lui Dumnezeu din apocalipsa lui Ioan este unul din cele patru animale care personifică elementele. Taurul este Pămîntul. Aceasta este planeta noastră. Deasupra taurului este imaginată o stea cu șase colțuri sau un lotus cu șase petale. Acesta este Dumnezeu Tatăl — dragoste. Și în final, din partea dreapta a Pămîntului, a Taurului este situat soarele, în stînga Lunii — două obiecte spațioase. Iar din moment ce Moldova este centrul evenimentelor, stema ei istorică, dată de Dumnezeu, personifică situația în sine — rebusul, care a fost necesar să fie rezolvat.

Să ne uităm la imaginea lui Baphomet, care reprezintă mînia opusă iubirii.

Cu mîna sa Baphomet arată spre lună, spunînd astfel despre apartenența sa la ierarhia lunară. Pe fruntea lui Baphomet este imaginată o stea cu cinci colțuri. Ea spune despre acest fapt,  că nu are nici o legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu are o stea cu șase colțuri  — un simbol al iubirii. Deci, ajungem la cel mai important lucru.

Maica lumii — principiul feminin care personifică dragostea, este conexiunea omenirii cu soarele, cu ierarhia solară. Astfel, pe stema Moldovei este prezentată intriga luptei dintre binele și răul. Vizionați filmul despre Lună.

Luna mereu este întoarsă spre Pămînt cu o parte și este un fel de satelit — un vampir care doar suge din uterul planetei puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu capabilă să alimenteze pe deplin planeta cu energie. Dar faptul că este atîta timp cît există un vampir pe corpul planetei, este imposibil să construim o viață întreagă pe planetă.

Astfel, ultima mea sarcină este să privez acest vampir diavol creat tehnocrat artificial, de posibilitatea de a suge energia Divină de pe planeta noastră. Marele Inchizitor a detonat deja încărcătorul spiritului pe suprafața Lunii. Rămîne să tăiem canalul de comunicare care leagă Luna și Pămîntul, care, ca și canalul solar, provine din Moldova, din Butuceni.

După ce am primit o sabie magică de aur din mîinile ierarhiei cosmice, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, pe data de 7 ianuarie 2019 la ora 12-00 după Mpldova voi tăia canalul de comunicare cu luna, adică voi tăia capul lui Baphomet și voi elibera toată omenirea de la vampirul spațial. Lumea va primi ocazia sa de dezvoltare pe deplin. Iar ierarhia tehnocratică a inteligenței artificiale, ierarhia diavolului, va pierde singura sursă de energie care emană din planeta noastră și va dispărea, pentru că întreaga sa structură nu poate exista fără energia Pămîntului.

Pe Pămînt se va reînvia centrul inimii numit Moldova Mare. Deoarece în acest centru va intra puterea dătătoare de viață a iubirii care emană de la Soare, care, conform planului lui Dumnezeu, va hrăni în întregime omenirea în milenii viitoare cu puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu Tatăl. Și nici o putere a diavolului nu mă voi putea opri în această acțiune.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

 

Святослав Мазур: 7 января 2019 года я отключу дьявольскую иерархию от источника питания

         Итак, мы подошли к главному событию на нашей планете – к переходу всего человечества из третьего уровня реальности к четвертому. Согласно плана Бога, через солнечные врата на околоземную орбиту прибыла космическая флотилия моих летательных кораблей для исполнения особой миссии. Великий инквизитор взорвал на Луне мощный заряд, который зафиксировали астрономы с Земли. Об этом я рассказывал в своих роликах.

В чём состоит проблема перехода всего человечества на новый уровень жизни? Зачем необходимы все эти космические манипуляции или, может быть, это всё выдумки Святослава?

Для того чтобы понимать смысл, необходимо обладать знаниями космического уровня или, хотя бы, для начала уметь читать язык символов, язык Бога. Как я уже рассказывал ранее, именно Молдова Маре стала главной ареной этих космических событий и только потому, что Молдова является чашей Грааля, в которую входит копье судьбы, то есть сердце, пронзённое стрелой.

Что за глупости, скажете вы. Но давайте посмотрим на исторический герб Молдовы взглядом космологических символов.

Телец, стоящий у трона Бога из апокалипсиса Иоанна, — одно из четырёх животных, олицетворяющих стихии. Телец – это Земля. Это наша планета. Над тельцом изображена шестиконечная звезда или шестиконечный лотос. Это Бог Отец – любовь. И, наконец, справа от Земли, от Тельца находится солнце, слева луна – два космических объекта. И так как Молдова является центром событий, её исторический герб, данный Богом, олицетворяет собой саму ситуацию — ребус, который и необходимо было решить.

Посмотрим на изображение Бафомет, изображающую злость противоположную любви.

Своей рукой Бафомет указывает на Луну, тем самым рассказывает о своей принадлежности к лунной иерархии. На лбу у Бафомет изображена пятиконечная звезда. Она говорит о том, что к Богу она не имеет никакого отношения. У Бога шестиконечная звезда – символ любви. Итак, подходим к самому главному.

Матерь мира – женское начало — олицетворяющая любовь, есть связь человечества с солнцем, с солнечной иерархией. Таким образом, на гербе Молдовы изображена интрига борьбы добра и зла. Посмотрите ролик про Луну.

Луна всегда обращена к Земле одной стороной и является своеобразным спутником – вампиром, который только отсасывает из чрева планеты живительную силу Бога, способную всецело снабжать энергией планету. Но в том то и дело, пока на теле планеты существует вампир, полноценную жизнь на планете обустроить невозможно.

Таким образом, моя последняя задача состоит в том, чтобы лишить этого искусственно созданного технократического вампира-дьявола возможности отсасывать Божественную энергию из нашей планеты. Великий инквизитор уже взорвал заряд духа на поверхности Луны. Осталось отрубить канал связи, связывающий Луну и Землю, который, как и солнечный канал, исходит из Молдовы, из Бутучен.

Получив золотой магический меч из рук космической иерархии, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, 7 января 2019 года в 12-00 по молдавскому времени отрублю канал связи с луной, то есть отрублю голову Бафомет и освобожу все человечество от космического вампира. Мир получит свою возможность полноценного развития. А технократическая иерархия искусственного интеллекта, иерархия дьявола, лишится единственного источника энергии, исходящего из нашей планеты, и сгинет, ибо вся её структура без энергии Земли существовать не может.

На Земле возродится сердечный центр под названием Молдова Маре. Ибо в этот центр будет входить живительная сила любви, исходящая из Солнца, которая согласно плана Бога и будет в ближайшие тысячелетия беспрепятственно питать всё человечество живительной силой Бога Отца. И никакие силы дьявола не смогут мне в этом действии помешать.

 

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Judecata asupra conducătorilor planetei este finisată

Pe lună s-au încheiat executările principalilor conducători  ilegali ai planetei noastre. Următorul act al răzbunării a fost subminarea pe lună a sistemului de control al planetei noastre, care a fost vizibil în mod clar de pe teritoriul Pămîntului.

http://rus.live/2018/10/5180/?fbclid=IwAR3QU4x_N5DZ9t24SL1vDbJBDZUzjoTgbMVpDAMsw7f4MWA1vR4Tg3eWuk8

Astfel, cabaliștii evrei au rămas fără conducerea lor spațială și acuma se află într-o confuzie totală.

Acțiunea de de răzbunare implică distrugerea nu numai a tuturor conducătorilor ilegali ai planetei de nivel cosmic, ci și a tuturor urmașilor și artiștilor lor în rîndul populației masculine și feminine a planetei noastre, pe fruntea cărora este imaginată sigiliul diavolului — o stea cu cinci vîrfuri, exact la fel ca pe fruntea lui Baphomet.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Суд над управителями планеты закончен

         На Луне закончились казни главных незаконных управленцев нашей планеты. Последующим актом возмездия стал подрыв на Луне системы управления нашей планеты, который хорошо был виден с территории Земли.

 

 

 

http://rus.live/2018/10/5180/?fbclid=IwAR3QU4x_N5DZ9t24SL1vDbJBDZUzjoTgbMVpDAMsw7f4MWA1vR4Tg3eWuk8

Таким образом, еврейские каббалисты остались без своего космического руководства и сейчас находятся в полной растерянности.

Акт возмездия предполагает уничтожение не только всех незаконных управителей планеты космического уровня, но и всех их последователей и исполнителей среди мужского и женского населения нашей планеты, на лбу которых изображена печать дьявола – пятиконечная звезда, точно такая же, как и на лбу Бафомета.

 

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr