Sveatoslav Mazur: Cifra 666 – este cifra lui Dumnezeu Atotputernicul!!!

Așadar, cifra 666 – este cifra animalului sau cifra lui Dumnezeu? Desigur, că cifra lui Dumnezeu. Și eu acuș vă voi dovedi aceasta.

De către mine este construit cristalul conștiinței —  piatra de temelie a ordinului nou mondial. Acest cristal – este un cub trunchiat cu șase părți, formate din pătrate.

În inima construcției acestui cristal se află patru planuri, în centrui cărora – un lotus auriu cu șase petale. Așa numita ștampila lui Dumnezeu.

Și, în sfîrșit, trecerea omenirii la noua realitate – este ieșirea la nivelul al șaselea al existenței, la nivelul Focului spiritual.  Evreii au o bună mascare să-l numească pe Dumnezeu animal, atribuindu-I cifra stelei, care este simbolul național al Israelului, nu-i așa?

Păi în ce constă această crimă? În aceea, că diabolul spera să păstreze puterea sa pe Pămînt, înțelegînd din timp, că codul cosmic principal al viitorului se află în cifra șase. Iată și a făcut el din cifra aceasta o momîie pentru toată omenirea noasră. Dar a venit timpul să demitizăm singurul animalul.

Eu am creat cristalul conștiinței, și în baza acestui cristal se află anume acest adevăr sub numărul 666, care și va dărîma acest regim diabolic de pe pedistalul său.

Procesul reformatării a planetei noastre deja este pornit, și nimeni nu poate să-l oprească.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, am creat cristalul conștiinței și l-am pus în baza noului ordin mondial. Autoritatea mea asupra planetei noastre a aprobat oficial cu scălitura sa organul superior a lumii manifestate Divine Canciliu Cosmic Universal.

Și acuma el este o lege pentru toate lumile Divine manifestate. Aceasta înseamnă, că pe partea mea se află și puterea lui Dumnezeu, și armata Lui invicibilă, și tot așa legea nemuritoare a Universului, de care strict se folosesc toate structurile lumii manifestate.

Domnilor, aceasta este biruința totală și finală bunului asupra răului.

 

 

Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Число 666 – это число Бога Вседержителя!!!

         Итак, число 666 – это число зверя или число Бога? Конечно, число Бога. И я вам сейчас это докажу.

Мной построен новый кристалл сознания – краеугольный камень нового мирового порядка. Этот кристалл — усеченный куб с шестью сторонами состоящими из квадратов.

В основе построения этого кристалла лежит четыре плоскости, в основе которых золотой шестилепестковый лотос. Так называемая печать Бога.

И наконец, переход человечества к новой реальности — это выход на шестой уровень бытия, на уровень Духовного огня. Неправда ли, хорошая маскировка у евреев называть Бога зверем, присваивая Ему число звезды, которая является государственным символом Израиля.

Так в чем же заключается это преступление? А в том, что дьявол надеялся сохранить свою власть на Земле заранее понимая, что главный космический код будущего заложен в цифре 6. Вот он и сделал эту цифру пугалом для всего нашего человечества. Но пришло время развенчать самого зверя.

Я создал кристалл сознания и в основе этого кристалла лежит как раз истина под номером 666, которая и свергнет этот дьявольский режим с его пьедестала.

Процесс переформатирования нашей планеты уже запущен и остановить его не может никто.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола создал кристалл сознания и положил его в основу нового мирового порядка. Мое верховенство над нашей планетой официально своей подписью утвердил высший орган проявленного Божественного мира Вселенский Космический Собор.

И теперь оно является законом для всех проявленных Божественных миров. Это значит, что на моей стороне и сила Бога, и Его непобедимое воинство, а также нетленный закон мироздания, который используется всеми структурами проявленного мира неукоснительно.

Господа – это полная и окончательная победа добра над злом.

 

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr