Sveatoslav Mazur: Cum autoritățile moldovenești și sponsorii lor din Europa de Vest taie banii alocați pentru reforma justiției

  Eu, Sveatoslav Mazur, mesager al Domnului, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos  celei de a doilea veniri, m-am  născut la Chișinău  19 martie 1952. Toate rudele mele atît după linia femeiască,  atît după linia masculină au fost din familii nobile a  Moldovei cu familia  Mazîlu, a  Poloniei cu familia Mazur, a Rusiei cu familia Mironov. Toți strămoșii sunt la fel ca mine, locuitorii autohtoni ai Chișinăului de mai multe generații.

De aceea  eu voi povesti, cum tai  banii  reprezentanții lumii occidentale, printre care se numără strămoșii mei polonezi și cum împreună cu ei tai banii oficialii moldovenești, fiindcă în  Moldova  s-au  născut  strămoșii mei. Și tot aceasta eu voi povesti prin exemplul propriu, nu din auzite, și nu despre ceea ce  minciunesc autoritățile noastre locale și stăpnii lor marionete ale lumii occidentale.

La mine ca la caduceu, s-au format împreună trei linii de viață, trei destine: cea estică, vestică și centrală, adică linia moldovenească, poloneză și rusă. De aceea, am dreptul moral și spiritual de a vorbi în același timp, pentru aceste părți, diferite în sens, dar unificate în construirea lumii Divine.

Deci, «Acțiunea-2012″ în anul 2012, a încercat să profite de suverana Moldova,  unind sub aripa sa organizațiile  neo-fasciste și unioniste, în mod deschis funcționînd  pentru acțiuni anti-constituționale, îndreptate la distrugerea unui stat suveran numit Republica Moldova, membru al ONU și toate, fără excepție, organizațiile internaționale care vizează libertatea și democrația.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, care eu sunt  obligat s-o onorez și s-o respect, am venit la apărarea ordinii existente. Campania aceasta a mea este  marcată de videoclipuri, care arată în mod clar, că eu, stînd sub steagul istoric al Moldovei suverane, făcînd parte dintr-un grup de oameni curajoși , am interceptat convoiul de neo-fasciști proviniți din Romînia, care au mers cu steaguri romînești în centrul orașului Chișinău, în care  se află toate, fără excepție, simbolurile statului moldovenesc : președinția, casa guvernului și parlamentul lui.

Pentru o asemenea faptă într-un stat normal mi-ar fi trebuit să mi se acorde medalie pentru protejarea Patriei de intervenția străină. Dar nu aici a fost. Autoritatea marionetă, existentă în Moldova  ulterior, peste doi ani după aceste evenimente, a deschis un dosar penal împotriva mea pentru obstrucționarea evenimentelor pre-planificate anti-populare.

Planificate de cine? Toată lumea știe. Și de ce au decis să inițieze urmărirea penală peste doi ani, este de asemenea de înțeles. Pentru că peste doi ani, expiră termenul de limită pentru prescrierea de astfel de infracțiuni, și din moment ce urmărirea penală a mea — este doar o metodă de intimidare și o încercare de a pompa bani. M-au început să mă tragă la diverse instanțe, în primul rînd  la autorităților de anchetă, apoi actul a fost transferat la biroul procurorului, și apoi la judecată.

Și, ca să fie clar tuturor la ce nivel a activităților de investigații se petrece tot acestea, voi spune doar un singur lucru: toate examinările, propuse de mine au fost respinse, și cel mai important, mi-a fost refuzată traducerea lucrurilui  în limba mea rusă maternă, pentru că, așa cum am spus, viața mea și a strămoșii mei a decurs în orașul Chișinău, unde toți oamenii de bunăvoință au vorbit în limba rusă și nu au considerat aceasta o crimă. Ca urmare, instanța a decis să închidă lucrul după trecerea timpului, (a fost inițial înțeles, pentru că singura persecuția a fost începută atunci cînd termenul limită a trecut). Logica de fier.

Dar cel mai important lucru a început după această instanță. Mi sa promis că decizia instanței va fi tradusă în limba rusă și trimisă prin poștă. Și acesta a fost intenționat, pentru că nu avînd în mîini hotărîre a acestei judecăți, cum pot să mă plîng la autoritățile superioare?

Ca urmare, nu am primit nici o decizie. Acesta a avut ca scop ca eu să vin după ea, aparent, la judecător sau la grefierii lui, și, ca urmare, și în aceasta sunt convins, de asemenea, că lucrul meu nu este închis în computer, și eu încă mai consider ca pîrîtul, și, de asemenea pentru aceea, ca, să-i plătesc bani judecătorului, să-i aduc la autoritățile următoare cu o cerere pentru a elimina toate informațiile negative din viața mea, pentru că nu pot părăsi teritoriul Moldovei, chiar dacă doresc să mă relaxez undeva după hotarile ei.

Iată și se primește, că toți acești sponsori occidentali împreună cu elementele locale fasciste, unioniste, care, conform  planului de Vest se luptă cu oamenii din Moldova cu popor multinațional, nimic concret nu  fac, dar numai  ajută la construirea unui lagăr de concentrare în centrul Europei. Și, din moment ce banii alocați de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii undeva dispar, nu aducînd nici un beneficiu pentru oamenii indigeni a Moldovei, este posibil să fei făcută o concluzie fără echivoc, că Moldova este un fel de baie pentru spălarea banilor penale vest-europeane, care sunt tăiate între oficialii moldoveni, romîni și europeni.

Și, din moment ce toată această acțiune se petrece  sub pretextul reformei justiției moldovenești, se poate afirma fără echivoc că aceasta este o operațiune pre-planificată  a structurilor mafiotice internaționale, care au furat de la poporul moldovenesc în fața comunității mondiale un miliard, și continue să-i cojească cu ajutorul unui singur oligarh moldovean, care creează nelegiuirea pe teritoriul Republicii Moldova.

Și toate acestea se petrec sub  cuvintele libertății și democrației, cu aprobarea funcționarilor din Europa de Vest și a celor americani. Cine nu crede cuvintelor mele poate fi convins în acest lucru.

Eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerii Mesei Rotunde, în viitorul apropiat voi merge la un pelerinaj la locurile sfinte. Cu mine va fi un grup de operatori străini anume pentru aceea, ca toți din lume să se  asigure, cum este posibil să treacă frontiera un om, care a devenit la apărarea țării sale, care este, de fapt, esența ordinii constituționale a țării și urmărirea penală a  caruia, conform  justiției moldovenești, trebuia să fie închisă în anul 2014. Contribuabilii din Europa occidentală trebuie să știe exact pentru ce cheltuiesc banii lor  funcționarii Uniunii Europene.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Как молдавские власти и их западноевропейские спонсоры распиливают деньги выделяемые на реформу правосудия

     Я, Святослав Мазур, посланник Господа, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Иисус Христос второго пришествия, родился в Кишиневе 19 марта 1952 года. Все мои родственники и по женской, и по мужской линии являлись представителями знатных родов Молдовы по фамилии Мазылу, Польши под фамилией Мазур, России под фамилией Миронов. Все предки так же, как и я, коренные жители города Кишинева во многих поколениях.

Именно поэтому я расскажу, как пилят деньги представители западного мира, к которым относятся мои польские предки и как пилят деньги вместе с ними молдавские чиновники, ибо в Молдове родились мои молдавские предки. И все это я расскажу на собственном примере, не понаслышке и не о том, о чем врут наши местные власти и их кукловоды из западного мира.

Во мне как в кадуцее, сложились воедино три линии жизни, три судьбы: восточная, западная и центральная, то есть молдавская, польская и российская линии. Именно поэтому я и имею моральное и духовное право выступать одновременно за эти разные по смыслу, но единые по содержанию в Божественном построении мира, части.

Итак, «Acţiunea-2012″в 2012 году предприняла попытку захватить суверенную Молдову объединив под своим крылом неофашистские и унионистские организации, открыто выступающие за антиконституционные действия, направленные на уничтожение суверенного государства под названием Молдова, члена ООН и всех без исключения международных организаций направленных на свободу и демократию.

Таким образом, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, согласно Молдавской Конституции, которую обязан чтить и уважать, встал на защиту существующего строя. Это моя акция отмечена видеосъемками, на которых однозначно видно, что я, стоя под историческими знаменами суверенной Молдовы, в составе группы смельчаков преградил путь колонне неофашистов приехавших из Румынии и идущих с румынскими знаменами к центру города Кишинева, где расположены все без исключения символы молдавского государства: его президентура, дом правительства и парламент.

За такой подвиг в нормальном государстве мне положена была бы медаль за защиту Отечества от иностранной интервенции. Но, не тут то было. Существующая в Молдове марионеточная власть задним числом, через два года после этих событий, возбудила против меня уголовное дело за препятствование проведения заранее запланированных антинародных мероприятий.

Кем запланированных? Всем известно. И почему уголовное преследование они решили возбудить через два года, тоже понятно. Потому, что через два года истекает срок давности таких правонарушений и так как мое уголовное преследование — это всего лишь метод устрашения и попытка выкачивания денег. Меня начали таскать по различным инстанциям, сперва в следственные органы, потом, дело передали в прокуратуру, а затем и в суд.

И чтобы всем было понятно на каком уровне следственных мероприятий все это происходит скажу только одно: все предложенные мной экспертизы были отклонены, а самое главное, мне было отказано в праве перевода дела на мой родной русский язык, ибо, как я уже говорил, жизнь моя и моих предков протекала в городе Кишиневе, где все люди доброй воли разговаривали по-русски и не считали это преступлением. Как итог, суд решил закрыть дело за истечением срока давности, (это было понятно изначально, ибо само преследование было начато тогда, когда этот срок уже прошел). Логика железная.

Но самое главное началось после этого суда. Мне было обещано, что решение суда будет переведено на русский язык и прислано мне по почте. И в этом тоже был свой замысел, ибо не имея на руках решения этого суда, как я могу пожаловаться в вышестоящие инстанции?

В итоге решения я не получил. Все было направленно на то, чтобы за ним я пришел, видимо, к судье или к ее клеркам и как итог, и в этом я тоже уверен, что в главном компьютере мое дело не закрыто, а я до сих пор считаюсь как подследственный и тоже именно для того, чтобы я заплатив деньги судье принес их в следующие инстанции с просьбой убрать всю негативную информацию из моей жизни, ибо я не смогу покинуть территорию Молдовы даже, если захочу отдохнуть где-нибудь за ее пределами.

Вот и получается, что все эти западные спонсоры совместно с местными фашистскими, унионистскими элементами, которые согласно плана Запада борются с молдавским многонациональным народом, ничего конкретного не делают, а лишь помогают строительству концлагеря в центре Европы. А так как деньги, выделяемые Евросоюзом и США куда-то деваются, не принося никакой пользы коренному народу Молдовы, то можно сделать однозначный вывод, что Молдова является своеобразной баней для отмывания криминальных западноевропейских денег, которые распиливаются между молдавскими, румынскими и европейскими чиновниками.

А так как все это действие происходит под вывеской реформы молдавской юстиции, можно однозначно заявить, что это заранее запланированная операция международных мафиозных структур, которые украли у молдавского народа на глазах у мировой общественности, миллиард, и продолжают обдирать его с помощью единственного в Молдове олигарха, который творит на территории Молдовы беззаконие.

И все это происходит под слова о свободе и демократии, под одобрение западноевропейских и американских функционеров. Кто не верит моим словам сможет в этом убедиться.

Я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, в ближайшее время собираюсь отправиться в паломническую поездку по святым местам. Со мной будет группа иностранных операторов именно для того, чтобы все на свете убедились, каким образом можно пересечь границу человеку, ставшему на защиту своей Родины, то есть, по сути, существующего Конституционного строя страны и уголовное преследование которого, согласно молдавского правосудия, должно было закончится еще в 2014 году. Западноевропейские налогоплательщики должны знать, на что именно тратят их деньги функционеры из Евросоюза.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu am început demolarea sistematică a lumii diabolice

Așadar, luni, 5 februarie anului 2018, eu am intrat din nou în confruntare directă cu lumea diavolului. Prima dată a fost în 2012, cînd structura diabolică  «Acţiunea 2012» a îndrăznit să atace statul moldovenesc cu unicul scop — de a distruge viitorul poporului moldovenesc multinaționale prin unirea Moldovei suverene către  România vecină.

Desigur, încercarea lor de a crea condiții sau apariția unirii nu a fost încununată cu succes, căci eu și tovarășii mei am întîlnit acțiunile lor în toate orașele mari ale Moldovei prin confruntare directă. Atacul lor fizic a fost respins. Iar stăpînii lor din lumea lui Satana timp de cinci ani au oprit orice rezistență.

De ce acum, aceeași organizație «Acţiunea 2012» a lansat din nou un atac masiv asupra Moldovei cu scopul de a cuceri teritoriul ei?

http://gordonua.com/news/worldnews/vlasti-10-sel-v-moldove-podpisali-deklaraciyu-o-vossoedinenii-s-rumyniey-230215.html

Faptul este că lumea a trecut de la puterea lui Satana sub controlul total și conducerea lui Dumnezeu Atotputernicul. Dar în împărăția diavolului este o mizerie. Eșaloanele superioare ale puterii sunt distruse. Cu toate acestea, a rămas clasa mijlocie de demoni, care au ieșit din controlul puterii Divine bune și, din nou, așa cum a fost în ultimii 500 de ani, se atrage la puterea absolută pe planetă, la așa-numitul tron al predictorului planetei.

Prevăz obiecțiile, care au dat naștere cu neînțelegerea lor reprezentanții sistemului KOB. Asta ei au povestit  întregii lumi că predictorul nu este o singură persoană, ci un sistem de acțiune alcătuit dintr-o mulțime de oameni uniți printr-o singură idee. Aceasta este o interpretare incorectă a adevărului și creează dificultăți în confruntarea forțelor luminii și a forțelor întunericului la nivelul întregii omeniri.

De fapt, în spațiu nu există nici o responsabilitate colectivă, deoarece în fața judecării lui Dumnezeu toate ființele apar individual și răspund conform faptelor săvîrșite. Și de aceea toate structurile spațiale au liderii lor care personal răspund  pentru acțiunile sale sau pentru deciziile pe care le iau.

Astfel, se poate constata fără echivoc, că atît Dumnezeu, cât și diavolul au un plan de acțiune pe termen lung, și este important să înțelegem că cineva realizează aceste planuri în viața reală.

Deci, cui îi se supun soldații lui Dumnezeu? Desigur, Creatorului, așezat pe cel mai înalt tront al puterii. În acest caz, tronul este panoul de control de la care Creatorul nu coboară niciodată.

Exact același tron ​​îl are și duhul rău. Pe el este așezat de diavolul, care ia anumite decizii. De aceea nu există decizii luate în afara mecanismului acestui tron. Desigur, aceste decizii sunt apoi rupte sau fragmentate în părți și se atribuie interpreților în individualitate.

În cazul nostru, acesta este șeful «Acţiunea 2012» Pavliuchenko.

Singura Pavliuchenko însăși este un loc gol, o funcție. Ea doar execută ordinele conducerii diabolice superioare, reieșite de la tronul puterii diabolice absolute.

Anume de aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Spațiului Sacru al Ordinului Cavalerilor Mesei Rotunde, în video clipurile mele am povestit , că tronul puterii absolute a forțelor diabolce este cucerit de mine, și predictorul global Lucifer, care a încălcat principiul structurii cosmice, este executat. El personal a trimis armata împotriva statului moldovenesc, pe care eu în 2010, în Orheiul Vechi în  Butuceni, a transmis  sub supravegherea și îndrumarea personală a lui Dumnezeu.

Astfel, încălcînd legea Universului, atacînd statul, care se află sub protecția și îndrumarea lui Dumnezeu, Lucifer și-a pierdut și capul, și viața sa nemuritoare.

Același lucru le-a urmat și ierarhii săi, care au indrăznit după moartea lui să atace Moldovei, și despre asta eu tot am povestit în articolele mele.

Acum Pavliuchenko și alți funcționari sunt conduși de demoni mai mici, păstrate  în ad, care  nu înțeleg ce fac. Anume datorită faptului, că fiecare demon care a urcat pe tronul gol al puterii absolute a forțelor răului este primește puterile predictorului, eu,  Sveatoslav Mazur, Mare Maestru, declar, că Moldova Mare în granițele sale istorice  timpului domniei domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare,  în conformitate cu voia lui Dumnezeu, se află sub controlul și conducerea mea personală.

Moldova în limitele timpurilor domniei al domnitorului moldovenesc Ștefan cel Mare

 

 Domnul Atotputernicul mi-a dăruit cel mai înalt titlu al puterii de stat de pe planetă — titlul de Rege al regilor, moștenitorului tronului Bizantin, care îmi dă posibilitatea de a coborî  jos în împărăția dibolică  și de a pedepsi toți reprezentanții puterii diavolului, care îndrăznește împotriva voinței lui Dumnezeu să se așeze pe tronul spiritulu rău, și, prin urmare, să-și asume responsabilitatea pentru viitorul lumii diabolice.

De azi, eu, Sveatoslav Mazur, în fiecare dimineață la 8:00, mă voi coborî în împărăția întunericului și fără milă voi distruge pe oricine, care va urca pe tronul forțelor întunerice. Voi distruge acești diavoli și reptile, atîta timp, pînă cînd acestea nu vor înțelege, că lumea lui Dumnezeu a învins, atît în ​​cer cît și pe Pămînt, și care a venit o nouă realitate, de care știe deja, și oameni de știință, și inițiații. Saltul cuantic a avut deja loc.

Nu sperați de mîntuire. Am l-am preîntîmpinat  de mai multe ori și pe Papa,  și pe evreimea mondială, și pe noblețea neagră, și pe toți ceilalți slujitori ai duhului rău, că va veni timpul răzbunării pentru crimele voastre,  și că fiecare dintre voi va primi ceea ce meritați. Acum, domnilor, timpul judecății lui Dumnezeu a venit. Nici unul dintre voi nu poate deveni la conducerea puterii diavolului. Și atunci, nava voastră plutitoare fără căpitan în curînd va zbura în recife.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Я начал планомерный демонтаж дьявольского мира

         Итак, в понедельник 5 февраля 2018 года я снова вступил в прямое столкновение с дьявольским миром. Первый раз это произошло в 2012 году, когда дьявольская структура «Acţiunea 2012» посмела напасть на Молдавскую государственность с единственной целью — уничтожить будущее многонационального молдавского народа путем присоединения суверенной Молдовы к соседней Румынии.

Конечно, их попытка создать условия или видимость присоединения не увенчались успехом, ибо я и мои товарищи встретили их действия во всех крупных городах Молдовы прямым противостоянием. Физическая их атака была отбита. А их хозяева из мира сатаны на долгие пять лет прекратили всякое сопротивление.

Почему же сейчас та же организация Acţiunea 2012 снова начала массированную атаку на Молдову с целью захвата ее территории?

http://gordonua.com/news/worldnews/vlasti-10-sel-v-moldove-podpisali-deklaraciyu-o-vossoedinenii-s-rumyniey-230215.html

Дело в том, что мир уже перешел из-под власти сатаны под полный контроль и водительство Бога Вседержителя. Но в царствии дьявола творится неразбериха. Верхние эшелоны власти уничтожены. Однако, остался средний класс чертей, который вышел из-под контроля благой Божественной силы и снова, как это было в течении последних 500 лет рвется к абсолютной власти на планете, к так называемому, трону предиктора планеты.

Предвижу возражения, которые породили своим непониманием КОБовцы. Это они рассказали всему миру, что предиктор — это не единый человек, а система действия, состоящая из множества лиц, соединенных между собой единой идеей. Это неверное толкование истины и создает сложности в противостоянии сил света и сил тьмы на уровне всего человечества.

На самом же деле в космосе не бывает коллективной ответственности, ибо перед Божьим судом все существа предстают лично и отвечают согласно содеянного. И именно поэтому все космические структуры имеют своих руководителей, которые лично отвечают за производимые действия или за решения, которые они принимают.

Таким образом, можно однозначно констатировать, что и у Бога, и у дьявола есть долгосрочный план действия и важно понимать, что эти планы кто-то реализует в реальной жизни.

Так, кому подчиняются воины Бога? Конечно, Творцу, сидящему на высшем троне власти. При этом трон — это пульт управления, с которого Творец никогда не сходит.

Точно такой же трон есть и у нечистой силы. На нем восседает дьявол, который и принимает те или иные решения. Именно поэтому не бывает решений, принятых вне механизма этого трона. Конечно, эти решения затем разбиваются или фрагментируются на части и поручаются отдельным исполнителям.

В нашем случае это руководитель Acţiunea 2012 Павлюченко.

Сама Павлюченко — это пустое место, функция. Она лишь исполняет приказы высшего дьявольского руководства, исходящего из трона абсолютной дьявольской власти.

Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, в своих роликах рассказал, что мной захвачен трон абсолютной власти нечистой силы и казнен глобальный предиктор Люцифер, нарушивший принцип космического построения. Он лично направил войска против Молдавского государства, которое я в 2010 году в Старом Орхее, в Бутученах, передал под личный контроль и водительство Бога.

Таким образом, нарушив закон мироздания, напав на государство, которое находится под защитой и водительством Бога Люцифер лишился и своей головы, и своей бессмертной жизни.

То же самое последовало и с его иерархами, которые посмели уже после его гибели снова напасть на Молдову, и об этом я тоже рассказывал в своих статьях.

Теперь Павлюченко и других функционеров ведут более мелкие бесы, сохранившиеся в преисподней и не понимающие, что творят. Именно в связи с тем, что каждый бес взошедший на опустевший трон абсолютной власти нечистой силы получает полномочия предиктора я, Святослав Мазур, Великий Магистр, заявляю, что Молдова Маре в своих исторических границах времен правления молдавского господаря Штефана Великого находится согласно воле Бога под моим личным контролем и водительством.

 

Молдова в границах времен правления молдавского господаря Штефана Великого

Господь Вседержитель даровал мне высший титул государственной власти на планете – титул царя царей, наследника Византийского престола, который дает мне возможность спускаться в царство тьмы и карать всех тех представителей дьявольской власти, кто смеет вопреки воли Бога садиться на трон нечистой силы и, тем самым, брать на себя ответственность за будущее дьявольского мира.

С сегодняшнего дня я, Святослав Мазур, каждое утро в 8-00 буду спускаться в царствие тьмы и безжалостно уничтожать каждого, кто взойдет на трон нечистой силы. Я буду уничтожать этих чертей и гадов до тех пор, пока до них не дойдет, что мир Бога восторжествовал как на небе, так и на Земле и, что пришла новая реальность, о которой уже знают и ученые, и посвященные. Квантовый скачок уже состоялся.

Не надейтесь на спасение.  Я не раз предупреждал и Папу римского, и мировое еврейство, и черную знать, и всех остальных служителей нечистой силы, что придет время возмездия за ваши преступления и, что каждый из вас получит по заслугам. Так вот, господа, время Божьего суда настало. Никто из вас не в силах стать у руля дьявольской власти. А это, значит, ваш корабль плывущий без капитана очень скоро налетит на рифы.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

США готовят в Кишиневе 28 июня кровавые события

ноуэ дряптэНе секрет, что сейчас на территории Украины, США, уже развязали гражданскую войну. Как это происходило, мы помним. И переговоры Нуланд и то, как она отозвалась о руководителях Евросоюза, и как США выбирали руководство Украины, и как они сегодня давят на Путина, принуждая Россию вступить в открытое военное противостояние с Европой и НАТО. Но Путин не поддается на шантаж, а у США вышел лимит времени. Если в ближайшее время США не удастся спровоцировать эту войну и обвинить в ее развязывании Россию, то всем на планете станет понятно, что не Россия агрессор, что это США пытаются развязать войну в центре Европы для того, чтобы не допустить дальнейшего укрепления Российской Федерации, и образования на планете нового центра сил – евразийского пространства. И поскольку, США поставили себе задачу по втягиванию России и ее союзников в новый мировой военный конфликт, они такую задачу постараются выполнить. Ведь спровоцировать конфликт не так уж и сложно. И технологии уже давно отработаны и богатый опыт у США уже есть.
Continue reading  

Крах унионизма в Молдове – очевидный факт

аукциуня«Actiunea 2012» – организация неофашистского толка, задачей которой является ликвидация Молдавской государственности.

Нам доподлинно известной, что эта организация является филиалом ЦРУ на территории Молдавии. В ее состав входят около тридцати активных неофашистских организаций националистического и либерально-экстремистского направления базирующихся в Румынии.

Данная организация призвана выполнять волю западноевропейских государств и США по уничтожению молдавского народа, его истории и культуры и присвоению румынской, а затем и британской короной духовного наследия молдавского многонационального народа, высшего духовного титула православной Византии – короны наследника Византийской империи.

Мы хорошо понимаем, что данная организация не имеет никакой поддержки у многонационального молдавского народа. Все проводимые ею мероприятия готовятся зарубежными имиджмейкерами и кукловодами для создания видимости приверженности молдавского народа к европейской цивилизации.
Continue reading  

Евразийская удавка сжимается на шее молдавского унионизма

Евразийский Народный СоюзМолдавские унионисты уже проиграли свою битву за Молдову. После того, как в 2012 году захлебнулась деятельность неофашистской организации «Acţiunea-2012» и молдавский народ осознал опасность потери своего суверенитета, начался зримый процесс перехода власти в стране из рук молдавских унионистов в руки многонационального молдавского народа.

Мы видим, как в 2013 году процесс ликвидации Молдовы из прорумынского приобрел отрицательный для унионистов народно-освободительный характер борьбы за молдавскую государственность и смену вектора развития страны от европейского в сторону евразийского пространства.

Первой ласточкой этого процесса стало проведение в Гагаузии конференции о необходимости для Молдовы возобновления Евразийского вектора развития.

И, что мы видим сегодня? В Гагаузии активизировался процесс выхода из состава Молдавского унионистского государства и усиление тенденций присоединения к Евразийскому пространству и Таможенному союзу.
Continue reading  

“Acţiunea 2012″ финансируется ЦРУ

 

logo-actiunea-2012Как стало известно из достоверных источников развал Молдавской государственности и захват плацдарма необходимого для создания центра нестабильности на месте бывшего Молдавского государства, направленного против РФ и ее союзников, финансируется непосредственно американским Госдепом через ЦРУ.

Противоправную антигосударственную деятельность, противоречащую духу и букве, как Молдавской Конституции, так и уголовному кодексу Молдовы, осуществляет антинародная сила под названия «Acţiunea 2012».

Эта антимолдавская организация объединила под своим флагом все имеющиеся сегодня, как на территории суверенной Молдовы, так и на территории соседней Румынии неофашистские и экстремистские организации националистического и реваншистского толка.

Организация «Acţiunea 2012» не имеет ничего общего с системой народного сопротивления каким-либо деструктивным процессам. Данная организация («Acţiunea 2012») сама создает и аккумулирует на территории суверенной Молдавии на деньги ЦРУ взрывоопасную обстановку национальной нетерпимости и сексотного произвола.
Continue reading