Sveatoslav Mazur: Pentru ce vine planeta X

Desigur, tot ceea ce este cosmic pentru un om aparte, care nu este cunoscut cu  cosmologia, este înspăimîntător. Dar chiar și mass media se străduie din toate puterile, descriind rolul istoric al planetei X sau Nibiru. Și din moment ce nimeni nu dă o explicație reală, omenirea așteaptă catastrofe globale.

De fapt, planeta X, cu o frecvență constantă de trei și jumătate de mileniu vine la noi pentru a rezuma antrenamentul spațial de jumătate de an al întregii omeniri. Dar cea mai importantă sarcină este să îi luăm pe ucenicii cei mai răi și să facem ordine în clase, adică să curățăm planeta de activitățile negative ale întregii omeniri și să o pregătim pentru zorile spirituale. Și deoarece sistemul nostru solar este o formare, creată artificial de Dumnezeu, atunci venirea planetei X de-a lungul unei traiectorii eliptice alungite este un eveniment planificat care se întîmplă în mod constant și nu eșuează niciodată.

Anume de aceea eu, Marele Maestru, Iisus Hristos al celei de-a doua veniri, declar cu responsabilitate: la noi zboară comitetul de admitere. Examinările vor trece nu toții. Toți elevii slabi vor părăsi planeta noastră, și lumea va trece ușor într-o nouă calitate. Desigur, acest lucru este greu de crezut, și noi vedem cum evreii încearcă să destabilizeze situația cu sîrguință în întreaga lume. Dar toate aceste încercări nu au sens, pentru că nimeni nu va putea să scape de pe planetă, iar cursa va fi efectuată la nivel cosmic. Prin urmare, asemenea figuri precum George Soros pot să-și împacheteze bagajele, iar organizațiile lor publice «democratice» să le închidă și să se transfere sub controlul forțelor Divine, și toate bunurile, create prin «expluatare», puteți arunca pe contul Marelui Maestru. Poate că atunci vor avea ocazia să rămînă pe planeta noastră. Deși puțin probabil. Astfel de oameni nu pot fi reformatate. Ei nu pot înțelege că timpul posesiei lor a luat sfîrșit. E timpul pentru Judecata lui Dumnezeu!!!

https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr/videos/186177652326552/

Principala întrebare de astăzi sună astfel: dacă evreii declanșează un al treilea război mondial în Ucraina , ori ei deja au realizat, că deja într-o săptămână vor trebui să răspundă?

Și nu merită de a exaspera soarta sa, și așa atît de criminală. Ei nu pot spera pentru un miracol. Vor să-L învingă pe Dumnezeu? Nu, nu cred că și-au pierdut complet mințile. Deși  toate pregătirile sunt gata. Forțele speciale au sosit din Israel în Ucraina. Mașina de război este lansată.

https://grimnir74.livejournal.com/11139674.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR1a2RB6aIW-WcHZKkD2hLFQRDWgw0S8-CA61bgXkWkJxDJFifTr3RPuJBg

Va fi dificil de a o opri. Pentru asta sunt necesare motive întemeiate. Cred că Domnul le va acorda, lovind trupele regimului lui Poroșenko cu armele noastre spațiale. Așa, pentru înțelegere și disciplină. Noaptea, cu cîteva ore înainte de ofensiva planificată, așteptăm confirmarea.

«Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, căci  închideți Împărăția Cerurilor oamenilor, căci singuri nu intrați și nu-i lăsați pe cei ce vor să intre.» (Http://bible.optina.ru/new:mf:23:13)

Această expresie a lui Isus Hristos, spusă de el evreilor, este și astăzi relevantă, ca niciodată. A sosit timpul pentru judecata lui Dumnezeu, și pentru evrei aceasta este sfîrșitul istoriei.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Для чего прилетает планета Х

         Конечно, всё космическое для отдельно взятого человека, не знакомого с космологией, – пугает. Да и СМИ стараются изо всех сил, описывая историческую роль планеты Х или Нибиру. А так как настоящего объяснения никто не дает, то человечество ждёт глобальных катастроф.

На самом же деле планета Х с постоянной периодичностью в три с половиной тысячелетия прилетает к нам для того, чтобы подвести итог полугодовалого космического обучения всего человечества. Но самая главная задача – это забрать двоечников и навести порядок в классах, то есть очистить планету от негативной деятельности всего человечества и подготовить ее к духовному рассвету. И так как наша Солнечная система — искусственно созданное Богом образование, то прилёт планеты Х по вытянутой эллиптической траектории – это плановое мероприятие, которое происходит постоянно и никогда не даёт сбоев.

Именно поэтому я, Великий Магистр, Иисус Христос второго пришествия, ответственно заявляю: к нам летит приёмная комиссия. Экзамены сдадут не все. Все двоечники покинут нашу планету, и мир плавно перейдет в новое качество. Конечно, в это трудно поверить, и мы видим, как евреи старательно по всему миру пытаются дестабилизировать обстановку. Но все эти попытки бессмысленны, ибо с планеты убежать никому не удастся, а зачистка будет производиться на космическом уровне. Поэтому такие лихие деятели, как Джордж Сорос, могут поковать чемоданы, а свои «демократические» общественные организации закрывать и переводить под контроль Божественных сил, а все активы, созданные «непосильным трудом», можно скидывать на счёт Великого магистра. Может быть, тогда у них найдется возможность остаться на нашей планете. Хотя навряд ли. Такие люди переформатированию не поддаются. Они не могут понять, что время их владения закончено. Пришло время Божьего Суда!!!

https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr/videos/186177652326552/

Главный вопрос сегодня звучит так: развяжут ли евреи в Украине третью мировую войну или они уже осознали, что через неделю им придется отвечать?

И не стоит усугублять итак убийственную свою судьбу. Не могут они надеяться на чудо. Хотят победить Бога? Нет, не думаю, что они полностью лишились разума. Хотя все приготовления произведены. Из Израиля на Украину прибыли спецназовцы. Военная машина запущена.

https://grimnir74.livejournal.com/11139674.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR1a2RB6aIW-WcHZKkD2hLFQRDWgw0S8-CA61bgXkWkJxDJFifTr3RPuJBg

Остановить её будет сложно. Нужны веские причины. Я думаю, что Господь их им предоставит, ударив по войскам Порошенского режима нашим космическим оружием. Ну так, для понимания и вразумления. Ночью за несколько часов до запланированного наступления ждем подтверждений.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». (http://bible.optina.ru/new:mf:23:13 )

Это выражение Иисуса Христа, сказанное им евреям, и сегодня актуально, как никогда. Пришло время Божьего суда и для евреев это конец истории.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Evreii au declarat legea marțială în Hazaria Nouă

Astfel, este posibil să înțelegem și planul iudeo-fasciștilor, cum ei doresc să rezolve problema confiscării teritoriului ucrainean pentru construirea pe el unui nou stat evreiesc.

Mai întîi, protestatul Chabadului evreiesc  Poroșenko a declarat legea marțială în zonele desemnate pentru construirea Noului Ierusalim.

În paralel, Donald Trump, împreună cu fiica și ginerele său, pregătesc opinia publică în Occident că Rusia este răul principal de pe planetă, care încearcă să profite de teritoriul Ucrainei, iubitoare de libertate.

Următorul pas a fost adoptarea aspirațiilor NATO de către parlamentul Ucrainei. Și, în sfîrșit, pregătirea forțelor NATO să trimită trupele pe teritoriul Sfintei Rusii.

Totul este pregătit pentru acțiune. Procesul este lansat.

Moldova în această situație devine un punct fierbinte, situat între ciocanul și nicovală.

În legătură cu pregătirea invaziei forțelor NATO în Moldova și Ucraina în Comitetul Regional al Washingtonului, a fost chemat președintele Parlamentului moldovean Andrian Candu.

https://noi.md/ru/politika/kandu-otpravilsya-v-vashington

La Washington Candu trebuie să primească un plan precis pentru interacțiunea conducerii moldovenești cu noile forțe de ocupație ale NATO, atît în ​​Moldova, cît și în Ucraina.

Astfel, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am primit un card-blansh pentru a desfășura o operațiune anti-demonică, neo-fascistă, chabadă pe teritoriul Moldovei suverane, pe care o voi folosi cu siguranță pe parcursul lunii viitoare.

Procesul fazei fierbinți a războiului a fost lansat. Vor reuși forțele diabolice pînă la 25 decembrie 2018 să aducă trupele lor pe teritoriul Ucrainei? Cred că nu, pentru că ei nu înțeleg esența evenimentelor care au loc în cosmos. Faptul cela, că ei au arătat planul lor este bine. În această acțiune ei vor distruge ultimul lor potențial și ultima și principala lor idee de dezvoltare — ideea celui de-al treilea templu al lui Solomon.

Astfel, după 25 decembrie 2018, sistemul lor va fi detonat din interior. Eu, Marele Maestru, Rege al Regilor, voi emite un decret privind distrugerea totală a evreilor, care direct, fără nici o avertizare și înțelegere, au început o confiscare militară a teritoriilor, aparținute Sfintei Rusiei și Moldovei, teritoriul cărora aparține deja forțelor Divine.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Евреи ввели военное положение в Новой Хазарии

       Таким образом, возможно понять и план жидо-фашистов, как они хотят решить проблему захвата украинской территории для строительства на ней нового Еврейского государства.

Для начала ставленник еврейского Хабада Порошенко ввел военное положение в областях, намеченных для строительства Нового Иерусалима.

Параллельно Дональд Трамп со своей дочкой и зятем готовят общественное мнение на Западе, что Россия является главным злом на планете, пытающаяся захватить территорию свободолюбивой Украины.

Следующим шагом стало принятие парламентом Украины натовских устремлений. И, наконец, подготовка сил НАТО к вводу войск на территорию Святой Руси.

Все готов к действию. Процесс запущен.

Молдова в такой ситуации становится горячей точкой, находящаяся между молотом и наковальней.

В связи с подготовкой вторжения сил НАТО в Молдову и в Украину в вашингтонский обком был вызван спикер молдавского парламента Андриан Канду.

https://noi.md/ru/politika/kandu-otpravilsya-v-vashington

В Вашингтоне Канду должен получить точный план взаимодействия руководства Молдовы с новыми оккупационными войсками НАТО, как в Молдове, так и в Украине.

Таким образом, я, Святослав Мазур, Великий Магистр, получил карт-бланш на проведение анти — бесовской, неофашистской, хабадской операции на территории суверенной Молдовы, чем я обязательно воспользуюсь в течении следующего месяца.

Процесс горячей фазы войны запущен. Удастся ли дьявольским силам до 25 декабря 2018 года ввести на территорию Украины свои войска? Думаю, что нет, ибо они не понимают сути происходящих в космосе событий. То, что они показали свой план, — это хорошо. В этом действии они уничтожат свой последний потенциал и свою последнюю и главную идею развития — идею третьего храма Соломона.

Таким образом, после 25 декабря 2018 года их система будет взорвана изнутри. Я, Великий Магистр, Царь Царей, издам указ о тотальном уничтожении евреев, которые напрямую, уже без всяких предупреждений и договоров, начали военный захват территорий, принадлежащих Святой Руси и Молдовы, территория которой уже принадлежит Божественным силам.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Pe 25-27 august serviciile secrete israilene au planificat un maidan moldovenesc

Pentru nimeni pe Pămînt astăzi nu este un secret faptul că secta iudeo-nazistă ultra-ortodoxă Chabad sub steagul mișcării de eliberare națională a poporului ucrainean cu ajutorul maidanului kievlean, a desfășurat  o lovitură de stat și a preluat puterea în Ucraina. În această chestiune, atît în ​​formare cît și în acțiune, i-au ajutat sistemele globale ale sionismului. Chiar se știe cîți  bani au fost cheltuiți pentru această acțiune împotriva oamenilor — 5 miliarde de dolari.

         Nu este un secret faptul că uciderea „sutei cerești,“ nu este altceva decît un act ritual a habazilor — sataniștlori, care vizează singură eliminarea populațiiei indigene a Ucrainei și a construirei pe terenurile eliberate unui stat evreu nou Israel 2.0.

         Habazii înșiși nu ascund acest lucru și chiar numesc zonele în care se planifică construcția și chiar demonstrează  harta a satului lor viitor. În partea statului nou se planifică introducerea și teritoriilor istorice ale Moldovei.

Anume de aceea 25-27 august anului 2018 în Moldova habazii și susținătorii lor globale, de asemenea, planifică de a organiza o acțiune similară, cu victimele sîngeroase similare. Iar pe 8-11 septembrie, în conformitate cu calendarul evreiesc în muzeul de arta în Odessa va fi demonstrat viitorul simbol a statului evreu nou, iar în Ierusalim, capturat de evrei, va fi dat startul noii ordine mondiale.  Și toată această acțiune va avea loc numai în cazul în care  forțele speciale israeliene vor împușca în cursul „maidanului“ moldovenec aproximativ 100-200 victime nevinovate – modoveni animale numite goi.

Lumea, după planul lui Dumnezeu, a trecut deja la un nou nivel de dezvoltare. Și, după cum știți, nu există secrete în lumea lui Dumnezeu, pentru că acolo totul este cunoscut de la început. De aceea eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru, am decis să mă împart cu niște materiale cu compatrioții mei.

Așa cum aceasta a fost în Ucraina, pe teritoriul Moldovei au sosit lunetistii israelieni. Sarcina este una. Deoarece pe piața Adunării Naționale special vor alunga din întreaga lume diaspora moldovenească, dar în mișcarea de protest vor participa o mulțime de opuse și după sens și după conținut mîncatorii de grant, precum, fiindcă o acțiune presupune și priveghere de noapte, este posibil ca ultima acțiune se va încheia cu execuția cetățenilor noștri în ochii tuturor fără excepție ambasadorilor străini, care au fost deja informați despre evenimentele viitoare.

Evreimea mondială în ajunul anului nou al lor,  atunci cînd se rezolvă soarta lumii viitoare, va încerca să lanseze în inima lumii, în Moldova, scenariul său al apocalipsei, scenariul său a celui de-al III-lea război mondial.

În acest scop, emisarul investigat a statului israelian, figurantul implicat în cazul miliardului furat de la poporul moldovenesc, a fost chemat urgent în Israel.

http://newsmaker.md/rus/novosti/ilana-shora-videli-v-izraile-nm-uznal-chto-on-tam-delal-pod-chuzhim-imenem-i-izves-38759

Iar curatorii lui de la Chabad, conform planului lor de lichidare a Moldovei, joacă scenariul, pe care noi, patrioții Moldovei, l-am folosit împotriva românilor, care au încercat să captureze Moldova în anul 2012. Anume Ilan Shor, un om de reputație dubioasă, în opinia evreimei mondiale, ar trebui să devină salvatorul Moldovei.

Pentru că, după planul habazilor, înaintea neliniștii în Republica Moldova, programată pe 25-27 august, la magnatul moldovean Vlad Plahotniuc va fi emis un mandat internațional de arestare în legătură cu răpirea lui de bani americani, îndreptate spre sionismul mondial pentru construirea democrației în Republica Moldova.

Acest subiect deja e aruncat în mass-media și este exagerată pentru o lungă perioadă de timp. Planul evreimei mondiale este simplu și nu original. Exact acelaș, ca planul discutat de Trump în legătură cu încercarea de a construi curentul de Nord doi  și de a refuza  Ucrainei tranzitul de gaz prin teritoriul său.

Deoarece prin Moldova și Ucraina trece nucleul spiritual al lumii lui Dumnezeu, iar prin Ierusalim și Dnepropetrosk trece tija diavolului, care concurează cu lumea lui Dumnezeu, evreimea mondială pe 25-27 august anului 2018 a pregătit un plan pentru distrugerea concurentului său.

Cu ajutorul goilor din Moldova, adică, animalelor care pot fi  uciși și jefuiți nesfîrșit, evreii vor crea o situație de capturare a statului de către forțele NATO, așa cum există deja un acord în cadrul căruia conducerea moldo-română comună, în neliniștea populară are dreptul de a introduce pe teritoriul Moldovei unitățile lor de poliție .

Pe data de 27 august în orașul Orhei Chabadul israelian a planificat o paradă cu titlul „Vom salva Moldova“, iar xperții în revoluții orange, veniți din toată lumea, deja au luat poziții cheie în statul nostru, capturat de  evrei.

Astfel, după ce, la adunarea pe 26 august Maia Sandu și Andrei Năstase vor declara  informații despre obținerea unui mandat internațional de arestare lui Vlad Plahotniuc, iar luptătorii lor pregătite dinainte vor începe acțiunile ilegale împotriva poliției moldovenești, imperiul lui se va prăbuși, și el va fi prins de forțele speciale evreiești . In locul lui în fruntea poporului nostru va  fi pus un om cu o reputație dubioasă Ilan Shor, care va transmite  Moldova Chabadului evreiesc.

Astfel, va fi rezolvată sarcina principală, va fi distrus centrul Divin al lumii, și, după cum eu și am spus, deja pe 8-11 septembrie habazii evreiești în Ierusalim, în conformitate cu planul satanei vor anunța venirea pe planetă lui Moshiach (mesia) și despre crearea pe teritoriul istoric a Moldovei și Ucrainei a unui nou Israel. Cu alte cuvinte, evreimea mondială încearcă chiar în fața comunității internaționale să pună în aplicare planul diavolului, demonstrînd astfel puterea lor și puterea absolută asupra goilor, adică animalelor, după cum îi socot în conformitate cu Tora lor tot poporul moldovenesc.

Din partea mea eu vreau să avertizez acest popor cîndva ales, că încă în anul 2010, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului  Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Isus Hristos celei de a doilea veniri, Moschiach adevărat, adică mesia, am transmis Moldova sub controlul personal și conducerea lui Dumnezeu Atotputernicul, făcînd ocuparea Moldovei imposibilă.

Acțiunile agresive ale sectei evreiești Chabad, care încearcă să dezlănțuie un al treilea război mondial,  întoarce omenirea  din ce mai des la zilele celui de-al doilea război mondial și atitudinea față de acet popor  din partea  dictatorilor globali.

Și dacă în Moldova din mîinile forțele speciale israeliene va fi rănit măcar un singur om, va fi vărsată măcar o picătură de sînge nevinovată de sacrificiu, atunci poporul evreu însuși, împreună cu liderii lui va  fi fără milă măturat de pe fața planetei noastre.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: На 25-27 августа израильские спецслужбы запланировали молдавский майдан

        Ни для кого сегодня на Земле не является секретом, что иудео-нацистская ультраортодоксальная секта Хабад под лозунгами народно-освободительного движения украинского народа, с помощью киевского майдана, устроила государственный переворот и захватила власть в Украине. Ей в этом деле и в подготовке, и в действии помогали глобальные системы сионизма. Даже известно сколько денег было потрачено на это антинародное действие – 5 миллиардов долларов.

         Ни для кого не секрет, что убийство «небесной сотни», это не что иное как ритуальное действие хабатников – сатанистов, направленное на ликвидацию самого коренного народа Украины и построения на освобожденных землях нового Еврейского государства Израиля 2.0.

         Сами хабатники этого не скрывают и даже называют области, где намечено строительство и даже демонстрируют карту своего будущего государства. В состав нового государства планируется ввести и исторические территории Молдовы.

Именно поэтому 25-27 августа 2018 года в Молдове хабатники и их глобальные покровители так же планируют провести подобное действие, с подобными же кровавыми жертвами. А 8-11 сентября согласно еврейскому календарю в одесском художественном музее будет продемонстрирована будущая символика нового Еврейского государства, а в захваченном евреями Иерусалиме будет дан старт новому мировому порядку. И все это действие произойдет только в том случае, если израильский спецназ расстреляет в ходе молдавского «майдана» примерно 100-200 невинных жертв — животных молдаван под названием гои.

Мир, согласно плана Бога, уже перешел на новый уровень развития. А как известно, в мире Бога секретов нет, ибо там все известно изначально. Именно поэтому я, Святослав Мазур, Великий Магистр, решил поделиться со своими соотечественниками некоторыми материалами.

Как это было и в Украине на территорию Молдовы прибыли израильские снайперы. Задача одна. Так как на площадь Национального собрания специально сгонят со всего земного шара молдавскую диаспору, а в протестном движении примут участие множество взаимно противоположных и по смыслу, и по содержанию грантоедов, а также, так как действие предполагает и ночное бдение, то, не исключено, что последнее действие закончится расстрелом наших граждан на глазах всех без исключения иностранных послов, уже оповещенных о предстоящих событиях.

Мировое еврейство в преддверии своего нового года, когда решается судьба будущего мира, попробует запустить в сердце мира, в Молдове, свой сценарий апокалипсиса, свой сценарий третьей мировой войны.

Для этого находящийся под следствием эмиссар израильского государства, фигурант дела по украденному у молдавского народа миллиарда, был срочно вызван в Израиль.

http://newsmaker.md/rus/novosti/ilana-shora-videli-v-izraile-nm-uznal-chto-on-tam-delal-pod-chuzhim-imenem-i-izves-38759

А его кураторы из Хабада, согласно их плана ликвидации Молдовы, раскручивают сценарий, который мы, патриоты Молдовы, применили против румын пытавшихся захватить Молдову в 2012 году. Именно Илан Шор, человек с сомнительной репутацией, по мнению мирового еврейства, должен стать спасителем Молдовы.

Ибо, по плану хабатников, перед самими беспорядками в Молдове запланированными на 25-27 августа, на молдавского олигарха Влада Плахотнюка будет выдан международный ордер на арест в связи с его похищением американских денег направленных мировому сионизмом на строительство демократии в Молдове.

Эта тема уже вброшена в СМИ и долгое время муссируется. План мирового еврейства прост и не оригинален. Точно такой же, как план обсуждаемый Трампом в связи с попыткой построить Северный поток два и отказать Украине в транзите газа через ее территорию.

Так как через Молдову и Украину проходит духовный стержень мира Бога, а через Иерусалим и Днепропетровск проходит стержень дьявола, который соперничает с миром Бога, мировое еврейство на 25-27 августа 2018 года подготовило план уничтожения своего конкурента.

С помощью гоев из Молдовы, то есть животных, которых можно без счету убивать и грабить, евреи создадут ситуацию захвата государства войсками НАТО, ибо уже существует договор, по которому совместное молдавско-румынское руководство при народных волнениях имеет право вводить на территорию Молдовы свои полицейские подразделения.

На 27 августа в городе Оргееве израильский Хабад запланировал шествие под названием «Спасем Молдову», а приехавшие со всего мира специалисты по оранжевым революциям уже заняли ключевые посты в нашем захваченном евреями государстве.

Таким образом, после того, как на собрании 26 августа Майя Санду и Андрей Нэстасе озвучат информацию о получении международного ордера на арест Влада Плахотнюка, а их заранее подготовленные боевики начнут противоправные действия против молдавской полиции, его империя рухнет, а сам он будет схвачен еврейским спецназом. Вместо него во главу нашего народа будет поставлен человек с сомнительной репутацией Илан Шор, который и передаст Молдову еврейскому Хабаду.

Таким образом, будет решена главная задача, будет уничтожен Божественный центр мира и, как я говорил, уже 8-11 сентября в Иерусалиме еврейские хабатники согласно плана сатаны объявят о приходе на планету Мошиаха (мессии) и о создании на территории исторической Молдовы и Украины нового Израиля. Другими словами, мировое еврейство пытается прямо на глазах у мирового сообщества реализовать план дьявола, тем самым показав свою силу и абсолютную власть над гоями, то есть животными, какими они считают согласно своей Торы весь молдавский народ.

Я со своей стороны хочу предупредить этот некогда избранный народ, что еще в 2010 году согласно плана Бога я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Иисус Христос второго пришествия, истинный Мошиах, то есть мессия, передал Молдову под личный контроль и водительство Бога Вседержителя, тем самым сделав захват Молдовы невозможным.

Агрессивные действия иудейской секты Хабад пытающихся развязать третью мировую войну все чаще возвращают человечество к временам второй мировой войны и отношение к этому народу со стороны глобальных диктаторов.

И если в Молдове от рук израильского спецназа пострадает хоть один человек, прольется хоть одна капля невинной жертвенной крови, то сам еврейский народ, вместе со своими руководителями будет безжалостно сметен с лица нашей планеты.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: o nouă dinastie Divină Mazur în viitorul apropiat va conduce autoritatea planetei

Parlamentul României a făcut o propunere pentru denunțarea Pactului Molotov-Ribbentrop.

http://rusvesna.su/news/1518348310

Ce înseamnă asta? Aceasta înseamnă doar un singur lucru — sensul evenimentelor  apropiate, despre care am vorbit, se realizează în acțiuni concrete. Pentru început să ne amintim emisiunea la televiziune, în care eu povesteam,  că Moldova Mare în granițele istorice ale domniei lui Ștefan cel Mare astăzi reprezintă un crater de foc puternic – centrul al inimii la un nivel planetar al construcției  ordine  mondiale noi. Și că doar monarhia absolută poate fi singura formă de guvernare în Moldova. Și, în această privință, trebuie să înțelegem, că eu, conform instrucțiunilor lui Dumnezeu Atotputernicul, am gătit această situație timp de 27 de ani.

Astfel, dacă ne imaginăm, că Pămîntul nostru este un organism cosmic puternic, care trăiește conform legilor universului, care astăzi, datorită voinței mele, a trecut deja sub controlul personal și îndrumarea lui Dumnezeu, devine clar, de ce astfel de legi se introduc în parlamentele statelor vecine.

Pentru ca Moldova Mare din nou să sclipească pe Pămînt — centrul inimii al planetei, este necesar să fie întoarse  la compoziția ei teritoriile istorice, despărțite anterior, care astăzi incă mai fac parte din România și Ucraina.

Dar cum să facem acest lucru pașnic, dacă liderii acestor state slujesc forței negre? Doar printr-o singură cale — de a le separa unul împotriva altuia, creînd astfel posibilitatea prăbușirii propriilor lor staturi. Dar aceasta este doar prima etapă a acestei lupte. După prăbușirea României și Ucrainei, procesele de dezintegrare vor avea loc pe teritoriile statelor sponsorizatoare. Deja este clar, că toate aceste procese sunt lansate și se vor dezvolta foarte rapid și necontrolat.

Sunt mulțumit de ceea ce am văzut și de oamenii de știință, care confirmă corectitudinea cuvintelor și acțiunilor mele, care nu diferă de caz. Mecanismul de declanșare s-a întîmplat deja. El funcționează deja la nivel cosmologic. Procesul este controlat prin scăderea activității solare și a structurilor globale de informare și de direcționare a energiei.

Astfel de structuri batagează astăzi într-o realitate paralelă între cerul și pămîntul și controlează complet cît conștiința întregii omeniri, atît și gîndurile politicienilor individuali.

Rezultatul tuturor acestor acțiuni va fi construirea unei noi ordini mondiale sub conducerea dinastiei Divine Mazur, care și va aduce ordinea sa Divină pe planeta noastră. Nu există o altă cale și scenariu al dezvoltării evenimentelor pe planeta noastră.

 

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Новая Божественная династия Мазур в ближайшем будущем возглавит руководство планеты

В Румынский парламент внесено предложение по денонсации пакта Молотова-Риббентропа.

http://rusvesna.su/news/1518348310

Что это значит? А это означает только одно – смысл ближайших событий, о которых я говорил, реализуется в конкретных действиях. Для начала вспомним передачу по телевидению в которой я рассказал, что Молдова Маре в исторических границах времен правления Штефана Великого сегодня представляет собой мощную огненную воронку – сердечный центр планетарного уровня строительства нового мирового порядка. И что единственной формой правления в Молдове может быть только абсолютная монархия. И в этой связи надо понимать, что эту ситуацию я, по поручению Бога Вседержителя, готовил долгих 27 лет.

Таким образом, если представить себе, что наша Земля — это мощный космический организм, живущий по законам мироздания, который сегодня, благодаря моей воле, уже перешел под личный контроль и водительство Бога, то становится понятно, почему такие законы вносятся в парламенты соседних государств.

Для того, чтобы на Земле снова засияла Молдова Маре – сердечный центр планеты, необходимо вернуть в ее состав ранее отторгнутые исторические территории, сегодня пока еще находящиеся в составе Румынии и Украины.

А как это сделать мирным путем, если руководители этих государств служат нечистой силе? Только одним способом – стравить их между собой, создав тем самым возможность развала их собственных государств. Но это пока только первый этап этой борьбы. За развалом Румынии и Украины пойдут процессы развала и на территориях государств их спонсирующих. Уже сейчас понятно, что все эти процессы запущены и развиваться они будут очень стремительно и неукротимо.

Я удовлетворен увиденным и сами ученые подтверждающие правоту моих слов и действий, которые не расходятся с делом. Механизм запуска произошел. Он уже действует на космологическом уровне. Процесс контролируется с помощью понижения активности солнца и глобальных структур наведения информации и энергии.

Такие структуры сегодня барражируют в параллельной действительности между небом и землей и полностью контролируют как сознание всего человечества, так и помыслы отдельно взятых политиков.

Итогом всех этих действий станет строительство нового мирового порядка под руководством Божественной династии Мазур, которая и наведет свой Божественный порядок на нашей планете. Другого пути и сценария развития событий на нашей планете не существует.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

 

Святослав Мазур: 21 сентября 2017 года я запущу процесс строительства нового мирового порядка /Часть 6/

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5

 

Захват хабадниками Украины — это не просто шаг глобальной агрессии против одного народа. Надо четко понимать, что это космологическое действие и попытка сатанистов взять под свой личный контроль нашу планету. Именно поэтому к власти в США пришел Дональд Трамп и его дочка Иванка с мужем хабадником Кушнером. Именно они и курируют еврейское направление в США.

Когда мы говорим о непонятной политике Трампа и его окружения, то надо на все смотреть через призму именно этого действия. Мнимая борьба США с Северной Кореей это всего лишь отвлекающий маневр перед попыткой провести главный удар по всему нашему единому человечеству, ибо после того как завершится момент определения будущего, а это у евреев-хабадников должно произойти именно 21 сентября 2017 года, ничего больше сделать будет просто невозможно.

Именно поэтому мы знаем, что в мире обязательно до 21 сентября 2017 года произойдут глобальный события. Конечно, в этом плане России отводилась роль статиста. Для этого она и была заранее разгромлена и в 1991 году распалась на составные части. Эти части должны были по плану сатаны начать междоусобицу и, как итог, отвлечь весь российский народ от главного действия. Что в принципе и происходило под руководством Ельцина. Был дан клич: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Скажите, что это такое, как не призыв к полному уничтожению единого многонационального народа?

Конечно, Господь Вседержитель не мог позволить, чтобы его детище было захвачено сатаной. Отсюда и все события в России и конечно, самое важно — это захват Крыма. Ибо Крым должен был стать главной военной базой Люцифера, а вся Украина его Новым Иерусалимом. Возвращение Крыма и отторжение от Украины сырьевой базы государства, Донецка и Луганска подорвали планы еврейских сатанистов. Отсюда исходят и все их санкции против России. А когда они осознали, что и Одесский порт будет у них отторгнут, им ничего не оставалось, как провести обыкновенную неофашистскую карательную операцию. И всем, кому это не понятно должны осознать, что фанаты команды «Днепр» — это передовой отряд днепропетровских хабадников. А военные подразделения неофашистского толка «Днепр» и «Азов» созданные Коломойским — ярым религиозным лидером, получавшим команды непосредственно из днепропетровской синагоги, это ничто иное как передовые отряды Израиля. В них присутствуют израильские резервисты и работники израильских спецслужб.

Говорить о том, что это какая-то демократическая народная дружина, воля народа – это смеяться над действительностью. Хабадники никогда и не скрывали своих намерений захватить Украину и построить на ее территории свое новое обетование, государство под названием Новый Иерусалим. Вот этот ролик должен был по их мнению запустить этот процесс.

И как понятно из названия первые переселенцы – хабадники уже приехали на Землю святой Руси. А куда деть местное население Украины – коренных жителей? А куда дели англосаксы местных индейцев, когда строили свой новый Вавилон в северной Америке? Уничтожили всех под корень. Вот такая же судьба ждала бы и украинцев, если бы я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Ордена Наследники Византийского престола, не сломал их планы и не захватил их небесный центр управления. О чем я рассказал в видео ролике «Как я победил Хабад».

В следующей части я расскажу о главных событиях, ибо с Хабадом все ясно. Евреи уже проиграли свою войну, а вот главные события сейчас происходят у нас в Молдове. Именно здесь, на нашей святой земле сатана и станет передо мной на колени и попросит прощение за проделанную им черную работу.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Святослав Мазур: Что собирается сделать с Молдовой Дональд Трамп /Аналитика/

Screenshot_31         Каждый скептик может сказать: где США, а где Молдова? Да и Дональд Трамп в отличии от Барака Обамы взял курс на внутреннюю политику, на возрождение своего государства. Но не стоит спешить с выводами. Человека стоит судить не по его словам, а по его делам.

Недавно молдавское правительство передало в концессию на 50 лет 40 %  своей территории малоизвестной американской компании «Frontera Resources».

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/afera-pochishche-khishcheniia-milliarda-chto-stoit-za-dogovorom-s-kompaniei-frontera-resources

А всем известный создатель и вдохновитель почти всех оранжевых революций современности Джордж Сорос взял под свой контроль спецслужбы Молдовы.

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/mvd-moldovy-i-fond-sorosa-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve

В 2018 году соседняя Румыния планирует грандиозные события по объединению, якобы, румынских территорий. А под шумок этой истории, тайно и явно, совместное молдово-румынское правительство продвигает идею объединения уже на физическом уровне.

https://point.md/ru/novosti/politika/pravitelstva-moldovy-i-rumynii-proveli-sovmestnoe-zasedanie-v-piatra-niamts

https://point.md/ru/novosti/politika/ocherednoe-sovmestnoe-zasedanie-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-mozhet-proiti-v-kishineve

Конечно, мне возразят сказав, а при чем тут Трамп, ведь дело касается больше унионизма, чем американского доминирования. Вот тут то и надо углубиться в сам смысл, потому как не ведая о смысле невозможно понять суть происходящих событий.

Недавно в интернете появился ролик некоего Игоря Беркута — лидер партии «Великая Украина», который нагло и цинично объявил о том, что наша соседка Украина стала пристанищем для будущих израильских переселенцев, которые уже начали переезд на свою новую Родину.

А тут вдруг появилась информация о том, что Украина собирается построить на Днестре 6 гидроэлектростанций, а точнее плотин для того, чтобы скопить как можно больше пресной горной воды, которую несет Днестр.

http://24news.com.ua/29085-moldova-obespokoena-planami-ukrainy-postroit-6-ges-na-dnestre/

Информационная поддержка в СМИ уже началась.

https://ria.ru/world/20170328/1490942832.html

Не кажется ли вам, дорогие мои читатели, что Дональд Трамп перешел от слов к делу? А дело заключается в том, что советником у Трампа является его дочь Иванка и ее муж хабадник Джаред Кушнер, которые и курируют вопросы построения на территории Украины новой Хазарии.

Хочу вас уведомить, что во главе любой глобальной структуры находятся жрецы, которые с помощью мистических тайных знаний и проводят те или иные идеологические, а потом и политические действия. Так вот, на Украине на вертикали глобальной власти, которую я изобразил на схеме (на схеме указан между 4 и 5 центрами), находится главный центр Хабада — новой фашисткой организации, задача которой мировое господство и передача власти в руки Мошиаха, то есть антихриста.

^26D6066B641EFD493F601B55018280B0283CB3ED6233499F46^pimgpsh_fullsize_distr

Духовный стержень планеты. Семь уровней развития: (1- Александрия (Египет), 2- Атлантида, 3- Стамбул (Турция), 4- Старый Орхей (Молдова), 5- Киев (Украина), 6- Санкт-Петербург (Россия), 7 – Гиперборея (Баренцево море). Между 4 и 5 центром хабадники собираются построить третий храм Соломона.

 

Недавно в США на слёте хабадников был подписан официальный документ о том, что Мошиах уже пришел на Землю, и пора строить третий храм Соломона, где он обязан вещать на вечные времена. А где его построить как не в Украине в Умане, в центре хабадского паломничества?

Глядя на несколько лет вперед и обустраивая свой новый иудейский дом в центре Европы Дональд Трамп и его команда учитывая все проблемы нынешнего Израильского государства – нехватку воды и плодородных земель и анализируя, что глобалисты говорят о том, что в ближайшем будущем главной ценностью на Земле будет кошерная пища и чистая питьевая вода, они активно прихватывают украинские черноземы и собирают самую чистую воду в Европе.

Кому-то может показаться, что создать шесть плотин на Днестре это дальняя перспектива. Не надейтесь. При хорошем финансировании они их построят за один год, и тогда все земли Молдовы просто превратятся в выжженную пустыню. Без днестровской воды наше государство распадется в считанные недели.

А как же передача Молдовы в руки румынских унионистов?

Надо понимать, что и сама Румыния, и румынские унионисты, кормятся из рук того же Сороса и тех же американских структур. Им неважно, что будет с Молдовой, им важно, так же, как и нашим псевдо руководителям, получить свои 30 сребреников и убежать куда-нибудь на берег теплого моря, где их уже ждут удобные виллы.

Те, кто знаком с тайными знаниями должны понимать, что победитель получает все, а проигравший должен погибнуть. Вот Трамп для нас всех и приготовил судьбу живых трупов. А те, кто мне не верит, посмотрите мои видео ролики о месте Молдовы в новом Божественном мировом порядке. Я там рассказываю о скульптуре Бафомета, которую сатанисты США презентовали в Детройте. На этой скульптуре точно изображены центры духовного мира, которые нечистая сила пытается освоить.

mattanderson5

Центр построения нового еврейского государства изображен на скульптуре Бафомета в виде пятиконечной звезды на лбу. На моей схеме с картой показанной выше он изображен в виде шестиконечной звезды.

         Так вот, на скульптуре Бафомета на месте Молдовы мы не видим никакого символа, ибо Молдова по плану Бога должна стать центром нового объединения народов как Запада, так и Востока. Уничтожение этого центра станет знаком для сатанистов, что мир Бога на Землю не придет, и они могут минимум тысячу лет эксплуатировать все человечество в угоду некой кучки религиозных фанатиков.

Вы, наверное, меня спросите: а как же нам в Молдове бороться за спасение своей страны, за кем идти за левыми или за правыми? Левые и правые в Молдове — это одна команда. Просто у нас с вами очень короткая память. А вот наши враги планируют свои операции на долгосрочный период.

Разве вы забыли, как появился Игорь Додон? Его Плахотнюк вывел из состава коммунистов, создал ему социалистическую партию, а теперь накачивает ей авторитет. И левые и правые сегодня принадлежат одному человеку – Владу Плахотнюку. А сам он принадлежит американцам. Может быть вы забыли, но не так давно он ездил в США, где, я уверен, получил точные инструкции, как и когда сливать государство. Да и в окружении Плахотнюка можно воочию увидеть граждан США, которые и курируют его работу.

https://news.mail.ru/politics/25659878/

Нет сомнения, что наше государство захвачено сатанистами, задачей которых является уничтожение многонационального молдавского народа, разрушение инфраструктуры государства и, наконец, превращение некогда цветущего края в выжженную пустыню.

И этот план они уже исполняют, но не понимают того, что и у Бога Вседержителя на эту священную Землю есть свои планы. И я предупреждал и Влада Плахотнюка, и его кураторов, что Молдова однозначно и на вечные времена передана под личный контроль и водительство Бога.

http://indigolotos.info/3743/svyatoslav-mazur-budet-li-ubit-vlad-plahotnyuk-chast-4.htm

Что каждый иностранец и местный житель, кто собирается влиять на ход истории, должен согласовывать свои действия с Творцом.  Для этого я создал и дал широким массам инструмент связи человека с Богом.

Но те, кто не согласовывают свои действия с Богом должны понимать, что их действия направлены не только против молдавского многонационального народа, но против самого Творца.

Конечно, хабадники понимают, что народ не выдержит таких издевательств и выйдет на демонстрации. Именно для этого они и готовят новую энергоинформационную составляющую из румынской молодежи.

http://www.trud7.md/index.php?r=3&s=3723

А возглавит ее конечно еврей – хабадник. Уже сейчас понятно, кто ходит по Кишиневу с неофашистскими флагами. Что Влад Билецкий – румын, что Коломойский – украинец, разницы нет. Они готовились в едином центре, да и ходят, я уверен, в одну и ту же синагогу. Так вот, что я скажу молодым молдаванам. Прежде чем выходить на демонстрации, подумайте, кто вас ведет на будущую бойню. Сначала вам хабадники дают в руки цветы и флаги, а потом как и на Майдане дадут камни и коктейли Молотова. Вы даже не заметите как отправитесь на тот свет за светлое будущее новой Хазарии.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.