Sveatoslav Mazur: Moldova Mare /Partea 6/

Partea 1, Partea 2, Partea 3, Partea 4, Partea 5

Moartea vrăjitoarei principale

 

Astăzi eu pot vorbi despre lucrul principal, deoarece transferul puterii din mîinile morții în mîinile dragostei a avut loc. Știu că cuvintele mele sună ciudat pentru oamenii neinițiați, dar lumea Pămîntului nu este supusă oamenilor. Lumea Pămîntului este guvernată din Spațiu, și, prin urmare, atunci cînd există o tranziție la o calitate nouă, oamenii foarte tare se  uimesc, și, fie că le place sau nu, dar oricum se supun noilor realități, pentru că ei nu au nici o oportunitate de a scăpa de pe această planetă.

Dar vom continua conversația noastră. În loc de ură, pe Pămînt a venit Iubirea. În locul puterii diavolului de pe Pămînt a  preluat autoritatea absolută a lui Dumnezeu. Și cuiva poate să i se pară că aceste concepte nu sunt materiale, ci spirituale. Nu, aceste concepte sunt chiar materiale, deoarece în spatele fiecărei astfel de calități se află fiecare  persoană luat aparte, care ar trebui să personifice această calitate. Și alți oameni deja în funcție de rezonanță sunt reglați la sursa radiației globale. Și de aceea după 17 aprilie anul 2018, cînd pe tronul puterii absolute în lume a prevalat iubirea – începutul feminin (și intruchipeaza iubirea aceasta pe lume Maica Lumii, Preasfînta Fecioara, întrupată în Moldova în reprezentantul poporului multinațional moldovenesc Irina Cocoș), opusul ei, în același moment, care locuiește în SUA, principala vrăjitoare incarnată a universului, Barbara Bush, a părăsit planeta noastră.

Ea a fost reîncărcată  în matricea diavolului și, împreună cu el, a fost trimisă în împărăția lui Dumnezeu pentru judecată. Fiind complet ignoranți astăzi, toată omenirea așteaptă răspunsuri la întrebările pe care le pune viața însăși. Ce va fi în continuare cu noi? Iar în continuare funcționezaă legea universului, legea rezonanței.

26 mai, e  ziua incarnării Preasfintei Fecioare Irinei Cocoș pe planetă. Această zi noi, toți oamenii de bună voință, ar trebui să sărbătorim acolo, în Butuceni în Moldova, așa, cum Preasfînta Fecioara și a povestit în mesajul său spiritual. Noi trebuie să se unim în hora moldovenească și să declarăm cu această acțiune întregii lumi, că timpul lui Bush, timpul vrăjitorilor și stafiilor s-a sfîrșit. E timpul să construim o lume nouă, o lume a iubirii, a bunătății și a progresului. Este timpul pentru a sparge ecranul de iluzii artificiale create de Lucifer și a trece la noua realitate la a patrulea nivel, legat cu unitatea Pămîntului și cerului împreună cu spiritul  Divin al lui Dumnezeu.

Va continua.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Молдова Маре /Часть 6/

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5

Смерть главной ведьмы

 

Сегодня я могу говорить о главном, ибо переход власти из рук смерти в руки любви состоялся. Я знаю, что мои слова звучат странно для непосвященных людей, но мир Земли не подвластен людям. Мир Земли управляется из космоса и поэтому, когда происходит переход в новое качество люди очень удивляются и, хотят они этого или нет, но все равно подчиняются новым реалиям, ибо скрыться с этой планеты у них нет никакой возможности.

Но продолжим наш разговор. Вместо ненависти на Землю пришла Любовь. Вместо власти дьявола на Земле воцарилась абсолютная власть Бога. И кому-то может показаться, что эти понятия не материальные, а духовные. Нет, эти понятия как раз материальные, потому что за каждым таким качеством стоит отдельно взятый человек, которому и полагается олицетворять это качество. А другие люди уже согласно резонансу настраиваются на источник глобального излучения. И поэтому после того как 17 апреля 2018 года на троне абсолютной власти на Земле воцарилась любовь – женское начало, (и олицетворяет эту любовь Матерь мира Пресвятая Богородица, воплотившаяся в Молдове в теле представительницы молдавского многонационального народа Ирины Кокош), ее противоположность в тот же момент, живущая в США, главная воплощенная ведьма мироздания, Барбара Буш, покинула нашу планету.

Ее перезагрузили в матрицу дьявола и вместе с ним отправили в царствие Бога на суд. Оказавшись в полном неведении сегодня все человечество ждет ответы на поставленные самой жизнью вопросы. Что же будет с нами дальше? А дальше работает закон мироздания, закон резонанса.

26 мая у Пресвятой Богородицы Ирины Кокош день ее воплощения на планете. Этот день мы все, люди доброй воли, должны отметить там, в Бутученах, в Молдове, таким образом, как Пресвятая Богородица рассказала в своем духовном послании. Мы должны объединиться в Молдавском хороводе, в хоре, и этим действием объявить всему земному шару, что время Бушей, время ведьм и вурдалаков закончено. Пришло время строить новый мир, мир любви, благости и прогресса. Пора разорвать экран искусственных иллюзий, созданный Люцифером и перейти к новой реальности четвертого уровня связанного с единством Земли и неба скрепленных святым Божественным духом.

Продолжение следует

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr