Sveatoslav Mazur: Preasfînta Fecioara și-a împărțit esența Sa în mulțime de focuri

       Trebuie să ne amintim, că  100 de ani în urmă Preasfînta Fecioara venise pe Pămînt. Și a fost aceasta în orașul Fatima, în Portugalia. În Diveevo Preasfînta Fecioara vine în fiecare zi. Ea își pregătește casa, o nouă planetă, pentru o viață în iubire și bunătate.

Dacă în Moldova acest rol în acțiunea Divină prezintă Irina Cocoș, în Belarus Irina Khmel, în Statele Unite ale Americii Ludmila M., în Rusia Preasfînta Fecioara prezintă Rodoslava. Ea, ca și Ira Cocoș, personifică dragostea poporului rus pentru Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Ne-am întîlnit cu Rodoslava pe calea eternă din Univers. Ea și-a pregătit războinicii pentru o acțiune nouă. Sunt sigur că această acțiune a venit.

Legătura dintre Rodoslava și renumitul compozitor și pianist din Petersburg, Dmitrii O. Jucenko, demonstrează doar cunoștințele mele exacte. Pentru că Dmitri O. Jucenko tocmai a început procesul de spiritualizare a Rusiei și a întreagii lumi împreună cu Katerina Mazur, conectînd Sankt-Petersburg la templul ceresc al lui Dumnezeu Tatăl. În această acțiune Divină un rol deosebit a jucat și Preasfînta Fecioara. De ce anume ea, Maica lumii, astăzi se manifestă în multe centre spirituale fără a-și arăta imaginea într-un singur loc?

Numai  de aceea, că  potențialul ei  spiritual este atît de mare, încît, dacă ea se va manifesta într-un singur loc, poate să apară o explozie de putere fără precedent. Esența ei este încărcată pozitiv, pentru că întotdeauna și-a colectat dragostea ei pentru noi, oamenii. Dar, intrînd în contact cu încărcarea negativă a omenirii, ea o va lovi în bucăți.

Astfel, răspîndind influența sa prin națiunile, apropiate în spirit și conținutul său, prin virginile  spirituale alese de ea,  ea localizează în prezent forțele răului îndreptate într-o încercare de a porni un al treilea război mondial.

Dragostea Preasfintei Fecioare, puterea și bunătatea ei, îmi permite mie, Marelui Maestru, să construiesc o nouă ordine mondială fără împiedicare.

8 august 2018, la 12-00, în Moldova, în Orheiul Vechi, după ce lumea diavolul va cădea complet, și toate părțile lumii lui separate vor fuziona într-o singură esență, Preasfînta Fecioara va dezvălui întregul său potențial, deoarece împreună cu unificarea lumii fragmentate, toate părțile, incendiile, se vor uni într-una și toate părțile ei – focurile, într-o unică flacără  de iubire și bunătate.

Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Пресвятая Богородица разделила свою суть на множество огней

         Надо вспомнить, что ровно 100 лет тому назад на Землю приходила Богородица. И было это в местечке Фатима, в Португалии. В Дивеево Пресвятая Богородица приходит каждый день. Она готовит свой дом, новую планету, к жизни в любви и благости.

Если в Молдове эту роль в Божественном действии исполняет Ирина Кокош, в Белоруссии Ирина Хмель, в США Людмила М., то в России Пресвятую Богородицу исполняет Радослава. Она, как и Ира Кокош олицетворяет собой любовь российского народа к Богу Отцу Вседержителю. Мы встретились с Радославой на вечном пути в мироздании. Она готовила своих воинов для нового действия. Уверен, что это действие настало.

Связь Радославы с известным питерским композитором и пианистом Дмитрием О.Жученко лишь доказывает мои точные знания. Ибо Дмитрий О.Жученко только запустил процесс одухотворения России и всего мира совместно с Катериной Мазур подключив Санкт-Петербург к небесному Храму Бога Отца. В этом Божественном действии особую роль сыграла и Пресвятая Богородица. Почему именно она, Матерь Мира, сегодня проявляет себя во многих духовных центрах не являя свой образ в одном месте?

Только потому, что ее духовный потенциал настолько велик, что если она проявит себя в одном каком-либо месте, может произойти взрыв небывалой мощности. Ее суть заряжена положительно, ибо она все время собирала свою любовь для нас, людей. Но соприкоснувшись с отрицательным зарядом человечества она взорвет его на части.

Таким образом, распространяя свое влияние через близких ей по духу и содержанию народы, через избранных ею духовных девственниц она локализует сейчас заряд нечистой силы направленный на попытку развязать третью мировую войну.

Любовь Пресвятой Богородицы, ее сила и благость дает возможность мне, Великому Магистру, беспрепятственно строить новый мировой порядок.

8 августа 2018 года, в 12-00 дня, в Молдове, в Старом Орхее, после того, как мир дьявола падет окончательно, а все составные части разделенных им мира сольются в единую суть Пресвятая Богородица явит свой потенциал в полной мере, ибо вместе с объединением раздробленного мира, воедино сольются и все его части — огни, в единое пламя любви и благости.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: În mănăstirea Serafim-Diveevsky nu există nici un reprezentant al lui Dumnezeu?

Cu astfel de titlu mi-a fost trimisă o scrisoare de o persoană neindiferentă, aparent pentru prima dată confruntată cu o neînțelegere. Transmit scrisoarea lui în întregime. Cer scuze că  fără acord.

Stimate Sveatoslav Mazur!

Am intrat accidental pe site-ul dvs. și am devenit intrigat de ceea ce se întîmplă. Cine sunteți dvs, Marele mesager al lui Dumnezeu sau marele ispititor. Se zice că și diavolul nu poate minți la o întrebare directă.

D-stră ați anunțat că în mănăstirea Serafim-Diveevsky vă vor numi Regele Regilor lumii, a doua venire a lui Isus Hristos. Mii de pelerine trebuiau să audă această veste bună și să informeze pe toți oamenii de pe Pămînt despre asta.

În cazul absenții d-stră la acest eveniment, oamenii, stabiliți de dvs, trebuiau să îndeplinească această misiune pentru dumneavoastră. De ce ei nu au notificat conducerea mănăstirii despre acest eveniment atît de mare ca a doua venire pe Pămînt a lui Isus Hristos?

Un raport complet asupra a ceea ce se întîmplă este dat pe Internet, dar despre a doua venire a lui Isus Hristos nimeni nu a vorbit printre sute de preoți de rang înalt. Cum poate fi aceasta?

În videoclipul dvs. aduceți un clip video proaspăt al ieromonahului A. Shleahov, dar, din anumite motive, și el nu știe că Isus Hristos este deja pe Pămînt. Cum poate fi aceasta?

De ce nu v-ați declarat oficial guvernatorilor statelor, bisericilor ortodoxe moldovenești și rusești dar distribuiți apeluri și explicații ca persoană privată?

Dacă sunteți un om onest, găsiți posibililitatea să clarificați ce se întîmplă popoarelor Pămîntului. Și nu trebuie să enumerați toate regaliile și titlurile dvs. în fiecare video clip. Nu vă veți ridica prețul în așa mod. Dacă biserica vă va numi Isus Hristos, aceasta va fi suficient pentru a-ți fi considerat o persoană sfîntă și pentru o atîrnare corespunzătoare.

Cu stimă. 

Astfel, oamenii nu înțeleg de ce preoții pe care Dumnezeu însuși ia spus să le spună adevărul nu fac asta. Am spus adesea că toate religiile abraamice nu sunt de la Dumnezeu, ci de la diavol. De ce acum, înaintea întregii omeniri, Biserica Ortodoxă Rusă s-a unit în rugăciune cu bisericile romano-catolice și celelalte biserici creștine? De ce Papa a numit evreii frații săi mai mari? Nu pentru că iudaismul să declare o singură religie și să ia întreaga comunitate mondială sub controlul diavolului?

Евреи создали христианство и ислам для порабощения гоев

Евреи создали христианство и ислам для порабощения гоев

Geplaatst door Религия — Опиум . op Dinsdag 12 december 2017

Religie ( lat. Religie – de a lega, de a conecta). Dacă omenirea într-un impuls religios se conectează cu diavolul, atunci totul, împreună cu păstorii ei, devine sclavii lui.

Anume de aceea, întîi august în Diveevo s-a adunat o delegație atît de puternică de oficiali înalți ortodocși,  pentru a nu lăsa să se întîmple un miracol. Și am spus de mai multe ori că avem mai multe variante pentru dezvoltarea evenimentelor. Și toate vor duce la victorie.

Gazda cerească rusă a fost încarnată pe Pămînt, și  s-a întîmplat aceasta nu cu ajutorul, ci în ciuda Bisericii Ortodoxe. Țara Rusiei nu aparține bisericii. Ea aparține lui Dumnezeu, și Diveevo am ales un loc de interacțiune cu Dumnezeu doar de aceea, că Diveevo este a patra limită a Preasfintei Fecioare, și, fiindcă al patrulea nivel de dezvoltare a lumii este acum legat cu chipul Preasfintei Fecioare, atunci și lucrarea a fost efectuată acolo, în centru, unde Fecioara apare oamenilor în fiecare zi. Eu știu că Monahul Serafim Sarovsky și-a arătat voința preoților ortodocși. Numai ei nu vor spune niciodată acest lucru, pentru că nu slujesc lui Dumnezeu, ci diavolului. Dar, așa cum se întîmplă în lumea lui Dumnezeu, s-au găsit oameni în Rusia care au venit la Diveevo și au îndeplinit sarcina pe care Domnul a pus-o înaintea lor.

Vă propun să urmăriți videoclipul de la slujbă. În timpul liturghiei băieții au conectat cerul și pămîntul într-o singură legătură.

 

O vizualizare clară a privitorului îi va vedea în mulțime, dar după Liturghie ei s-au adunat și au săvîrșit o acțiune, despre care am spus mai devreme. Ei au deschis porțile Rusiei cerești și au lăsat pe toți sfinții ruși și slujitorii lui Dumnezeu să intre pe teritoriul Rusiei. Ascultați ceea ce spune Dmitri unui corespondent care s-a apropiat accidental de el. În acțiunea Divină au participat 12 soldați. Pe cadru vedem doar 10, după cum cei doi au venit mai tîrziu. Acești eroi nu se temeau să vină din diferite părți ale Rusiei, lăsînd afacerile lor seculare, pentru a deschide cu pasiune ușa spre viitor. Slavă pentru lor și laudă.

Vorbind sincer, Biserica Ortodoxă Rusă, la fel ca și evreii, l-ar fi răstignit încă o dată pe Hristos cu mare plăcere, dacă ar fi putut.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: В Серафимо-Диеевском монастыре нет ни одного представителя от Бога?

        Под таким заголовком мне прислал письмо не равнодушный человек, видимо, первый раз столкнувшийся с непониманием. Передаю полностью его письмо. Извините, что без согласования.

Уважаемый Святослав Мазур! 

Случайно вышел на Ваш сайт, и стал заинтригован происходящим.  Кто Вы, Великий посланник Бога или великий искуситель. Говорят, даже дьявол не сможет соврать на прямой вопрос.

Вы объявили, что в Серафимо-Дивеевском монастыре вас назовут Царем-Царей мира, вторым пришествием Иисуса Христа. Тысячи паломников должны были услышать эту радостную весть и сообщить об этом всем людям Земли.

В случае вашего отсутствия на этом мероприятии, за вас должны были выполнить эту миссию назначенные вами люди. Почему они не поставили в известность руководство монастыря о таком великом событии, как о втором пришествии на Землю Иисуса Христа?

Полный отчет о происходящем приведен в Интернете, но о втором пришествии Иисуса Христа никто не говорил среди сотен священников высокого ранга. Как это может быть?

 http://www. ru/114844.html

В своем ролике вы приводите свежий видео клип иеромонаха А.Шляхова, но он почему-то тоже не в курсе, что на Земле уже присутствует Иисус Христос. Как такое может быть?

Почему Вы не заявили о себе официально правителям государств, молдавской и русской православной церкви, а распространяете обращения и разъяснения как частное лицо?

Если вы честный человек, найдите возможным прояснить происходящее народам Земли. И не нужно перечислять все ваши регалии и звания в каждых очередных клипах. Этим цену вы себе не поднимите. Если церковь назовет вас Иисусом Христом, этого вполне будет достаточно, чтобы вас считали святым человеком и относились подобающе.

 С уважением

 

Таким образом, люди не понимают, почему священники, которым сам Бог велел говорить истину не делают этого. Я не раз рассказывал о том, что все авраамические религии не от Бога, а от дьявола. Зачем сейчас перед всем человечеством Русская православная церковь объединилась в молитве с римской католической и другими христианскими церквями? Для чего Папа Римский назвал иудеев своими старшими братьями? Не для того ли, чтобы иудаизм объявить единой религией и взять под контроль дьявола все мировое сообщество?

Евреи создали христианство и ислам для порабощения гоев

Евреи создали христианство и ислам для порабощения гоев

Geplaatst door Религия — Опиум . op Dinsdag 12 december 2017

Религия (лат. religare — связывать, соединять). Если человечество в религиозном порыве связывается с дьяволом, то оно всё, вместе со своими пастырями, становится его рабами.

Именно поэтому первого августа в Дивеево собралась такая мощная делегация высших православных чинов для того, чтобы не дать чуду свершится. И я не раз говорил о том, что у нас несколько вариантов развития событий. И все они приведут к победе.

Российское небесное воинство воплотилось на Земле и произошло это не с помощью, а вопреки Православной церкви. Земля русская не принадлежит церкви. Она принадлежит Богу, а Дивеево мы выбрали местом взаимодействия с Богом только потому, что Дивеево является четвертым пределом Пресвятой Богородицы и так как четвертый уровень развития мира сейчас связан с образом Богородицы, то и работа была произведена там, в центре, в котором Богородица является людям каждый день. Я знаю, что и преподобный Серафим Саровский явил свою волю православным священникам. Только они об это никогда не скажут, ибо они служат не Богу, а дьяволу. Но как это бывает в мире Бога нашлись на Руси люди, которые пришли в Дивеево и выполнили задачу, которую перед ними поставил Господь.

Предлагаю просмотреть ролик со службы. Во время литургии ребята подключили небо и землю в единую связь.

Зоркий взгляд зрителя увидит их в толпе, а вот после литургии они собрались вместе и провели действие, о котором я рассказывал ранее. Они открыли ворота небесной России и впустили на территорию России земной всех русских святых и сподвижников Божьих. Послушайте, что именно говорит Дмитрий случайно подошедшему корреспонденту. В Божественном действии участвовало 12 воинов. На кадре мы видим только 10, так как двое подошли позже. Эти герои не побоялись приехать из разных уголков России, бросив свои мирские дела, чтобы своим усердием лично открыть дверь в будущее. Слава им и хвала.

А если говорить начистоту, то Русская Православная церковь, точно так же как и иудеи, с большим удовольствием еще раз распяло бы Христа, если бы смогла.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: 8 august anului 2018 se va termina procesul de tranziție întregii omeniri la o nouă realitate energetică informațională al patrulea nivel

1 august 2018 în centrul Spiritual al Rusiei, în a patra limită a Preasfintei Fecioare, eu, Sveatoslav Mazur, într-un plan subtil, am transferat Rusia într-o nouă ordine mondială.

A avut loc aceasta astfel. Doisprezece soldați ai Ordinului nostru Divin exact la ora 12-00 după Moscova stăteau în mijlocul Mănăstirii Diveevsky. De la cer la ei a fost pus drumul Dumnezeului Atotputernicului. Între timp, în orașul Chișinău, eu,  Marele Maestru al Spațiului Sacru al Ordinului Cavalerilor Mesei Rotunde stăteam în centul lumii pe Pămînt, adică în singurul punct care leagă cerul și pămîntul într-un singur sens. Astfel, după ce m-am transferat în centrul cercului în Diveevo, am creat posibilitatea interacțiunii dintre cer și pămînt. După ce toți soldații Domnului, aflați în Diveevo, mi-au perceput prezența, am dat porunca să unesc Rusia pămîntească cu Rusia cerească, trimisînd o spirală de timp în cer. În același timp, toți războinicii sfinți ai Domnului, legați de Rusia de un curent puternic, au coborît la mănăstirea Diveevsky. Cercul de cavaleri format din 12 persoane s-a transformat într-un soare, razele căruia s-au răspîndit în toată Rusia, combinînd Manastirea Serafim-Diveevski cu o singură legătură cu toate limitele spirituale ale Sfintei Rusii.

Acum despre lucrul principal. Spiritualizarea Rusiei a devenit evenimentul principal, precursorul tranziției întregii omeniri la o nouă ordine mondială Divină.

Astfel, a fost îndeplinită încă o parte a proiectului Divin pentru tranziția întregii omeniri la un nou nivel de dezvoltare. Acest proces a fost lansat de mine în Moldova, în Orheiul Vechi, exact 10 ani în urmă, la 8 august 2008, cînd s-au adunat trei de opt. Deja peste o  jumătate de lună, în septembrie 2008, lumea luciferului a căzut într-o recesiune ireversibilă. Moartea lui a fost inevitabilă.

Într-o săptămînă, la 8 august 2018, procesul va fi finalizat. De aceea, pe 8 august la ora 12.00 ziua, eu, Sveatoslav Mazur, conform voinței lui Dumnezeu în Orheiul Vechi voi transfera întreaga omenire la un nou nivel de dezvoltare simultan pe întregul glob.

Doriorii să participe la această acțiune Divină pot veni în Moldova și pot verifica personal adevărul acestei acțiuni globale.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: 8 августа 2018 года закончится процесс перехода всего человечества в новую энергоинформационную реальность четвертого уровня

         1 августа 2018 года в Духовном центре России, в четвертом пределе Пресвятой Богородицы я, Святослав Мазур, в тонком плане перевел Россию в новый мировой порядок.

Происходило это так. Двенадцать воинов нашего Божественного ордена ровно в 12-00 по московскому времени встали кругом в центре Дивеевского монастыря. С неба к ним была проложена дорога Бога Вседержителя. Тем временем, в городе Кишиневе, я Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола стал в центре мира на Земле, то есть в единственной точке, соединяющей небо и землю в единую суть. Таким образом, перенеся себя в центр круга в Дивеево я создал возможность взаимодействия неба и земли. После того, как все воины Господа, находящиеся в Дивеево, ощутили мое присутствие, я дал команду на объединение России небесной с Россией земной послав в небо спираль времени. В тот же час, все святые воины Господа, связанные с Россией мощным потоком, спустились в Дивеевский монастырь. Круг рыцарей состоящий из 12 человек превратился в солнце, лучи которого распространились по всей территории России соединив в единую связь Серафимо-Дивеевский монастырь со всеми духовными пределами Святой Руси.

Теперь о главном. Одухотворение России стало главным событием, предтечей перед переходом всего человечества в новый Божественный мировой порядок.

Таким образом, исполнилась еще одна часть Божественного проекта по переходу всего человечества на новый уровень развития. Этот процесс был запущен мной в Молдове, в Старом Орхее, ровно 10 лет тому назад, 8 августа 2008 года, когда воедино собрались три восьмерки. Уже через пол месяца, в сентябре 2008 года мир люцифера впал в необратимую рецессию. Его гибель стала неизбежной.

Через неделю 8 августа уже 2018 года процесс будет завершен. Именно поэтому 8 августа в 12-00 дня я, Святослав Мазур, согласно воле Бога в Старом Орхее переведу все человечество на новый уровень развития одновременно на всем земном шаре.

Желающие поприсутствовать на этом Божественном действии могут приехать в Молдову и самолично убедиться в истинности этого глобального действия.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Lumea s-a schimbat!

Iată și a venit lumea ideală a adevărului. În Diveevo, pe 1 august 2018, cu succes s-a realizat  lucrul planificat de Dumnezeu. Și acum se va începe cel mai important eveniment: separarea boabelor de pleavă. Astăzi am primit o scrisoare de la un abonat activ. O transmit complet.

«Sfîntul Mazur Marele Maestru.

Iată și sfîrșitul povestei frumoase?

Despre ce putem vorbi acum, despre care conexiune a Pămîntului cu Dumnezeu, dacă totul rămîne pe Pămînt ca și înainte. Asupra oamenilor vor continua să bată joc evreii care i-au preluat puterea . Toți bisericii și conducătorul își vor păstra posturile.

Despre ce fel de război cu lucifer poate fi vorba, dacă Tatăl Atotputernic, creatorul tuturor lucrurilor de pe pămînt și în cer, nu a putut să se isprăvească cu o mînă de oameni, și fiului Său, Marelui Maestru, Regelui Regilor nu I sa  dat  hîrtie pentru a pleca în Rusia?

Îmi spuneau, că am fost «condus», dar eu credeam,  îmi  spuneau, că  asta nu poate fi, dar eu  credeam.

Se pare că eu într-adevăr sunt prost sau doar un prost. Deși este obijduitor, dar trebuie să recunosc asta.

Se spune, că poporul rus este naiv, de aceea l-au adus într-o astfel de condiție animalică. În general, și moldovenească, ucraineană și belarusă.

Dacă d-atră nu luați omenirea la Dumnezeu, se primește, că d-atră sunteți Regele Regilor numai pentru 144.000 de persoane, iar pentru restul?

Iar acești 144.000 de aleși acum vor deveni sfinți, care vor avea un dar, sau vor fi aduși în lumea ceea la Dumnezeu?

Simt cu inima mea că sunteți o persoană bună, de aceea mă atîrn cu respect la d-atră. Ați dat speranță oamenilor chiar și pe o jumătate de an și asta este bine.

 Cu respect «.

Este clar că o omul se îngrijorează pentru întreaga lume. Ce se va întîmpla cu omenirea? Însă lui trebuie să-și facă griji nu pentru întreaga lume, ci pentru el unul însuși. Dacă fiecare persoană va aduce în sine ordinea Divină, atunci lumea va fi transformată în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dar oamenii nu se gîndesc la asta.

Uitați-vă ce declară poporul ales.

Ei sunt în așteptare pentru Moshiach al lor, ca el să dea fiecărui evreu o mie de sclavi și să înceapă să conducă această omenire animală cu baston de fier. Astfel  lumea nu poate fi corectată. În filmele și articolele mele eu am vorbit în detaliu despre ce se va întîmpla în continuare. A venit momentul adevărului.

Eu, Marele Maestru, Regele Regilor, din natura mea, din mine însuși am construit o nouă matrice Divină în locul matricei diabolice. Această matrice este lumea mea interioară. Acolo vor intra oameni pregătiți pentru progres, iubitori și buni. De ce am nevoie de acești monștri, care umblă pe planetă și se gîndesc doar la putere și la propriul profit. Acești monștri erau apropiați în spiritul lui lucifer. Dar el a murit, ceea ce înseamnă că și ei vor muri.

Lumea mea va fi de alt nivel. Va fi o lume a bunătății și dreptății, a iubirii și a adevărului. Eu am vrut așa, așa și va fi. Ea va trăi conform legilor unei singure familii, fără războaie și granițe. Vor intra în ea doar cei, pe cine îi voi da drumul, și vor fi doar 144 000. Pe Pămînt mai mult nu există oameni onești, deaceea nu este necesar să vă faceți griji despre ceilalți. Ei au avut destul timp să se gîndească și să asculte despre ce este vorba. Dar timpul este pierdut și nu există nici o cale înapoi.

Ce va fi cu ei în continuare? Desigur, toate acestea erau cunoscute în prealabil. Dumnezeu nu are nici un secret. Citiți Revelațiile lui Ioan, totul este scris acolo.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Мир изменился!

      Вот и настал идеальный мир истины. В Дивеево, 1 августа 2018 года, была успешна проведена запланированная Богом работа. И сейчас начнется самое главное событие – отделение зерен от плевел. Сегодня мне один активный подписчик написал письмо. Передаю его полностью.

«Святой Мазур Великий Магистр. 

Вот и конец красивой сказке?

О чем теперь можно говорить, о каком соединении Земли с Богом, если на Земле все остается как прежде. Над людьми будут по-прежнему издеваться захватившие власть евреи. Все церковники и правитель сохранят свои посты. 

О какой войне с Люцифером можно говорить, если Отец Вседержитель, создатель всего сущего на Земле и на Небе не смог справиться с горсткой людишек, и его Сыну Великому магистру Царю Царей не дали бумажку для выезда в Россию? 

Мне говорили, что я «повелся», а я верил, мне говорили, что такого быть не может, а я верил. 

Получается, что я действительно глупый или попросту дурак. Хоть и обидно, но надо признать это. 

Говорят, что русский народ наивный, поэтому и довели его до такого скотского состояния. В общем-то и молдавский, украинский и белорусский тоже. 

Если вы не берете человечество к Богу, получается, что вы Царь Царей только для 144 000 человек, а для остальных? 

 А эти 144 000 избранных они теперь станут святыми, обладающие даром или вознесутся на тот свет к Богу?  

Чувствую сердцем, что вы хороший человек, поэтому и отношусь к вам с уважением. Дали надежду людям хоть на полгода и то хорошо. 

 С уважением».

          Понятно, что человек переживает за весь мир. Что же будет с человечеством? А ему надо переживать не за весь мир, а за себя одного. Если каждый человек наведет внутри себя Божественный порядок, то и мир приобразится согласно воле Бога. Но люди не думают об этом.

Посмотрите, что заявляет избранный народ.

Они ждут своего Мошиаха, чтобы он каждому еврею дал по тысячи рабов и стал править этим животным человечеством железным посохом. Так мир не исправишь. Я в своих фильмах и статьях подробно рассказывал о том, что будет происходить дальше. Момент истины наступил.

Я Великий Магистр, Царь Царей, из своей сути, из самого себя построил новую Божественную матрицу взамен матрицы дьявольской. Эта матрица является моим внутренним миром. Туда войдут люди готовые к прогрессу, любящие и благие. Зачем мне эти монстры, гуляющие по планете и думающие только о власти и о собственной наживе. Такие монстры были близки по духу люциферу. Но он умер, а это значит умрут и они.

Мой мир будет другого порядка. Это будет мир благости и справедливости, любви и истины. Я так захотел, так и будет. Он будет жить по законам единой семьи, без войн и границ. Войдут в него только те, кого я туда впущу, а всего их будет 144 000. На земле больше порядочных людей не существует, именно поэтому не надо переживать за других. У них было достаточно много времени для того, чтобы одуматься и послушать о чем идет речь. Но время упущено и дороги назад не существует.

Что с ними будет дальше? Ну конечно, все это известно было заранее. У Бога секретов нет. Читайте Откровения Иоанна, там все написано.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Diveevo, salutare din Chișinău

Azi dimineaț nu mi s-a dat pașaportul, din cauza căruia nu voi putea fizic să fiu prezent  la 1 august în Diveevo. Deși mă veți vedea acolo cu viziune spirituală. Dar aceasta nu înseamnă că lucrarea noastră nu va fi îndeplinită conform voinței lui Dumnezeu. Băieții din Diveevo știu ce să facă și ei, sunt sigur, vor împlini datoria lor la un nivel de înaltă calitate. Deși foarte puțini oameni înțeleg semnificația a ceea ce se întîmplă, aș vrea să spun cîteva cuvinte despre viitor în ajunul celor mai importante evenimente.

Viitorul este foarte emoționat, pentru că nu toată lumea va nimeri în el. Căci, cum poate fi într-o instituție de învățămînt pentru Zei, care, conform voinței lui Dumnezeu este Pămîntul?

De multe ori am spus că sunt Iisus Hristos celei de a doua venire și am spus de multe ori că am venit să separ grîul de pleavă.

Dar cum de făcut  asta? Este foarte simplu. Se construiește o nouă matrice în care este posibilă intrarea numai cu ajutorul esenții mele, doar prin mine este posibil de a intra în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că „Eu sunt calea și adevărul și viața; nimeni nu vine la Tatăl, decît prin Mine. »

Dar iată e o nenorocire. Puțin crede în asta. Și ce dacă. De la aceasta semnificația oricum nu se va schimba. Domnul a venit pe Pămînt cu ultima misiune — să primească examene de admitere într-o lume nouă. Doar cei mei unși pot intra acolo si acei in numar limitat, doar 144 de mii de oameni, si nu in funcție de apartenența lor la un popor, ci în funcție de pregătirea și maturitatea lumii lor interioare.

Dar de ce 144 de mii de oameni? Foarte simplu. Trei numere magice: 12 soldați lumei cereștii mesei rotunde înmulțite la 12 soldați ai mesei rotunde a lumii pămîntești și combinate cu capacitatea necesară în o mie.

Astfel, în viitorul apropiat, cînd planeta noastră va termina ieșirea sa din coridorul spațial al eclipselor, se va începe alegerea mea severă. Pregătiți-vă. Numărul de locuri este limitat de semnificație.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Дивеево, привет из Кишинева

         Сегодня утром мне не выдали паспорт, в результате чего я не смогу физически находиться 1 августа в Дивеево. Хотя духовным зрением вы меня там увидите. Но это не значит, что наша работа не будет исполнена согласно воли Бога. Ребята, находящиеся в Дивеево, знают, что сделать и они, я уверен, исполнят свой долг на высоком качественном уровне. Хотя, мало кто понимает смысл происходящего, мне бы хотелось в преддверии важнейших событий сказать пару слов о будущем.

Будущее очень волнительно, ибо в него попадут не все. Ну, а как же может быть в учебном заведении для Богов, которым согласно воле Бога является Земля?

Я не раз говорил о том, что являюсь Иисусом Христом второго пришествия, и не раз говорил, что специально пришел для того, чтобы отделить зерна от плевел.

А как это сделать? Очень просто. Строится новая матрица, в которую вход возможен только с помощью моей сути, только через меня возможно войти в Царствие Бога, ибо «я есмь и путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

Но вот незадача. Мало кто в это верит. Ну и что. От этот смысл все равно не изменится. На Землю пришел Господь с последней миссией — принять вступительные экзамены в новый мир. Войти туда смогут только мои помазанники и то в ограниченном количестве, всего 144 тысяч человек, и не согласно своей принадлежности к какому-либо народу, а согласно готовности и зрелости своего внутреннего мира.

А почему 144 тысячи человек? Очень просто. Три магических числа: 12 воинов круглого стола небесного мира помноженное на 12 воинов круглого стола земного мира и помноженное на необходимый потенциал в одну тысячу.

Таким образом, в ближайшем будущем, когда наша планета закончит свой выход из космического коридора затмений, начнется мой жесткий отбор. Готовьтесь. Количество мест ограничено смыслом.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr