Sveatoslav Mazur: Astăzi poporul evreu plînge în doliu

Astăzi, sîmbătă, 4 august anului 2018, poporul evreu plînge, pentru că eu, Sveatoslav Mazur, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde am tăiat capul zeului lor și l-am ars în împărăția lui Dumnezeu în Focul Duhului.

S-a întîmplat aceea, despre ce am avertizat. În jocul de șah spațial, cîștigătorul este doar unul dintre concurenți. Pierzătorul pleacă pentru totdeauna din lumea manifestată, pentru că Yahve — Lucifer mi-a pierdut acest partid și nu a vrut să se pocăiască în fața lui Dumnezeu pentru crimele sale.

Astăzi, Domnul Atotputernicul — Stăpînul tuturor timpurilor și națiunilor mi-a dat o sabie pedepsitoare a soartei strălucitor cu Focul de aur al Duhului și mi-a spus următoarele cuvinte:

— În numele legii atotputernice și preaputernice lui Dumnezeu, eu,  Marele invicibilul Creator a tuturor timpurilor și națiunilor, te binecuvîntez, Fiul Meu, să-mi îndeplinești voința Mea de a pedepsi agresorul și înșelătorul multor generații de locuitori ai Pămîntului. Capul lui îmi vei aduce în mîna stîngă și îți voi da sabia în mîna ta dreaptă. Du-te și îndeplinește voia Mea.
După aceste cuvinte, eu, Marele Maestru, cu viteza fulgerului m-am repezit în împărăția diavolului. Yahve stătea pe tronul lui de domnie, observînd cu nerușinare ceea ce se întîmplase. Prima mea lovitură cu sabia nu a reușit, pentru că am uitat de lucrul principal. Gîndul m-a adus imediat înapoi la adevăr. Cu mîna stîngă l-am apucat pe Yahve de păr, și chiar de sub  mîna stîngă din stînga la dreapta cu o lovitură fulgeroasă i-am tăiat capul lui Yahve – Lucifer de pe corpul lui. Din gît, cu un fluierat în spațiu, a zburat energia răului și a violenței acumulate de către Yahve pe parcursul tuturor rugăciunelor poporului evreu. Această energie a fost imediat absorbită de războinicii lui Dumnezeu și transformată în dragoste și bunătate. Eu, după voia lui Dumnezeu, m-am dus la tronul Creatorului. Acolo, înaintea ochiului Lui  totvăzător, am eliberat capul lui Yahve într-un curent pulsator de Foc Spiritual.

Centrul conducerii iudaismului și a religiilor abrahamice a încetat să mai existe pentru totdeauna. Planul evreimii mondiale de a traduce toată omenirea într-o singură religie Yahve a iudaismului nu a avut loc.

https://www.facebook.com/religiaopium/videos/928850103936388/

Centrul de control al fostei ordini mondiale e distrus. Deja pe  8 august 2018, la 12-00  ziua, în Moldova, în Orheiul Vechi, în inima planetei noastre, eu, Sveatoslav Mazur, voi traduce întreaga umanitate la un nou nivel al dezvoltării. Pe Pămînt se va naște o nouă dinastie a regilor, o nouă religie a lui Dumnezeu Atotputernicul și o nouă ordine mondială — lumea iubirii, bunătății, adevărului și Duhului Sfînt. Așa să fie. Amin.

 

Sveatoslav Mazur,V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Сегодня у еврейского народа траур

         Сегодня, в субботу, 4 августа 2018 года, у еврейского народа траур, потому что я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола отрубил их богу голову и сжег ее в Царствии Бога, в огне Духа.

Произошло то, о чем я предупреждал. В космической шахматной партии победителем является лишь один из претендентов. Проигравший уходит навсегда из проявленного мира, так как Яхве – Люцифер проиграл мне эту партию и не захотел покаяться перед Богом за свои преступления.

Сегодня Господь Вседержитель – Хозяин всех времен и народов вручил мне сияющий золотым огнем Духа карающий меч судьбы и сказал такие слова:

— Именем всесильного и всемогущественного закона Божьего я, Великий и непобедимый Творец всех времен и народов, благословляю тебя, Сын Мой, исполнить волю Мою, покарать насильника и обманщика многих поколений жителей Земли. Его голову принесешь мне в своей левой руке, а меч вручаю тебе в правую руку. Иди и выполни Мою волю.

После этих слов я, Великий Магистр, со скоростью молнии устремился в царствие дьявола. Яхве сидел на своем троне невозмутимо наблюдая за происходящим. Первый мой удар мечом не увенчался успехом, ибо я забыл о главном. Мысль мгновенно вернула меня к истине. Левой рукой я схватил Яхве за волосы, а правой из-под своей левой руки слева направо молниеносным ударом отсек голову Яхве-Люциферу от тела. Из горла со свистом в пространство вылетела энергия зла и насилия накопленная Яхве в течении всех молебен еврейского народа. Эта энергия мгновенно была поглощена воинами Бога и переработана в любовь и благость. Я же согласно воле Бога отправился к трону Творца. Там перед Его всевидящем оком я выпустил голову Яхве в пульсирующий поток духовного огня.

Центр управления иудаизма и авраамических религий перестал существовать навечно. План мирового еврейства по переводу всего человечества в единую религию Яхве иудаизма не состоялся.

https://www.facebook.com/religiaopium/videos/928850103936388/

Центр управления прежним мировым порядком уничтожен. Уже 8 августа 2018 года, в 12-00 дня, в Молдове, в Старом Орхее, в сердце нашей планеты, я, Святослав Мазур, переведу все человечество на новый уровень развития. На Земле родится новая династия царей, новая религия Бога Вседержителя и новый мировой порядок — мир любви, благости, истины и Духа Святого. Да будет так. Аминь.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatosav Mazur: Proiectul «Moldova Mare»

17 aprilie anului 2018 pe Pămînt a fost lansat proietul cu denumirea «Moldova Mare». Proiectul precedent al evreimii mondiale a încetat să existe. Religiile avramice s-au epuizat după sens și conținut și au dispărut pentru totdeauna.

Videoclipurile mele și articolele noi eu îi voi publica doar sub brendul acesta «Moldova Mare», căci nu este nici un sens de a destrăbăla în trup sub dedumirea «Noul Ierusalim», sau, cum îl mai numesc, «proiectul Yahve», «religiile Avramice». Viermii îl voi mînca singuri, iar apoi și unul pe altul.

Nouă, oamenilor de bună voință, este sens de a atrage atenția nu la trup, dar la  un «prunc nou născut», care s-a născut în Moldova 17 aprilie 2018. Și, măcar că proiectul nostru are de abia cîteva zile, trebuie de spus, că el are de trăit, conform voinței lui Dumnezeu, foarte mult timp, o mie de ani apropiate. Anume de aceea construirea nouă presupune și tehnologii noi, și știițe noi.

De aceea brendul nou «Moldova Mare» va însemna științe noi pentru întreaga noastră omenire.

Și nu atrageți atenția la diferte prostii politice, confessionale, ideologice, internaționale și altele. Toată lupta aceasta deja nu are nici un sens. E destul să ne uităm la hegemonul Trump și la confuzia în împrejurimea lui, și se poate de făcut concluzie, că așa comandă foarte curănd va aduce Vavilonul Nou la sfărșitul vechi.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Proiectul Yahve este încheiat. Proiectul Moldova Mare este startat!

17 aprilie anului 2018 eu, Sveatoslav Mazur, mesagerul Domnului Ieșua, Marele Maestru, Regele Regilor, am startat în centrul Europei un proiect nou cu denumirea Moldova Mare. Acest proiect a înlocuit proiectul precedent global cu denumirea « Yahve- religiile avramice». Așadar, lumea a ieșit la un nou nivel al dezvoltării. Crucea mea cu șase colțuri se înalță acum în Orheiul Vechi în Moldova, ca un simbol al biruinței bunătății asupra răului.

Cu ce se diferențiază proiectele « Yahve-religiile avramice» și « Moldova Mare»?

Faptul este, că ieșirea omenirii la nivelul nou al dezvoltării înseamnă conectarea planetei noastre direct la Împărăția Domnului, adică la realizarea a ideii, care a fost inclusă în rugăciunea Tatăl nostru: « Fie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ». Nu este întâmplător că anume mie, lui Isus Hristos, i s-a întâmplat din nou să mă întorc pe Pământ pentru ca să realizez planul de acțiune, criptat în rugăciunea, pe care eu am dat-o pentru omenire două mii de ani în urmă.

După ce eu, Sveatoslav Mazur , Marele Maestru, am conectat toată omenirea la Împărăția Domnului, pe Pământ a început să domnească nouă mea ordinea mondială, astfel, care se află în Împărăția Domnului. Adică, realitatea Divină s-a combinat cu acea părintească. Și, fiindcă în Împărăția Domnului mintea omenească nu funcționează, însă numai conștiința există acolo, adică fiecare ființă se realizează că o parte a lui Dumnezeu, toate procesele pe Pământ s-au schimbat cardinal pe opuse. Cu alte cuvinte, dacă mintea omenească e construită pe logica, adică pe direcția lineară a timpului pe rînd, unde fiecare eveniment sunt legate unul cu altul doar în timpul real prezent, apoi în Împărăția Domnului toate evenimentele se leagă între unul între altul structural deodată în toate cele trei niveluri, de exemplu ca un banc de date. Adică, toată informația se află în totodată și în trecut, și în prezent și în viitor.

Așadar, omul, inclus în banca de date lui Dumnezeu , știe absolut totul,ce a fost înainte, de ce se întâmplă toate evenimentele astăzi și ce va fi în viitor. Calitățile si oportunitățile noi a omului , primite după conectare la lumea Dumnezeului, în viitorul apropiat vor schimba planeta cardinal, fiindcă și teoretic, și practic vor prăbuși iluzia precedentă  plină, construită de Lucifer.

Va fi imposibil ca un om să fie amăgit, căci el va știe adevărul. Omul va fi imposibil sa fie violat și expluatat, căci el se va afla sub  protejarea lui Dumnezeu.

Așadar, în viitorul apropiat pe noi ne așteaptă o reformatare completă în toate sferele a vieții, începînd de la științe amăgitoare și educație, și terminînd cu despărțirea artificială a popoarelor. Și acest proces e deja startat anume la noi, în Moldova, și este imposibil de a fi oprit.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P., https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Проект «Молдова Маре»

  17 апреля 2018 года на Земле запущен новый глобальный проект под названием «Молдова Маре» или «Великая Молдова». Прежний проект мирового еврейства перестал существовать. Авраамические религии исчерпали себя и по смыслу, и по содержанию и ушли в небытие.

Свои ролики и новые статьи я буду публиковать только под этим новым брендом «Молдова Маре», ибо нет смысла копошиться в трупе под названием «Новый Иерусалим» или, как его называют, «проект Яхве», «Авраамические религии». Черви сожрут его сами, а потом и друг друга.

Нам, людям доброй воли, есть смысл устремить свое внимание не на труп, а на нового «младенца», который родился в Молдове 17 апреля 2018 года. И хотя нашему новому проекту всего лишь несколько дней, надо сказать, что жить ему отмерено Богом очень долго, ближайшие тысячу лет. Именно поэтому новое строительство предполагает и новые технологии, и новые знания.

Поэтому наш новый бренд «Молдова Маре» будет означать новые знания для всего нашего человечества.

И не обращайте внимание на всякую политическую, конфессиональную, идеологическую, международную или иную другую возню. Вся эта борьба уже не имеет никакого смысла. Достаточно посмотреть на поведение гегемона Трампа и неразбериху в его окружении и можно сделать вывод, что такая команда очень быстро приведет Новый Вавилон к старому концу.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

 

Sveatoslav Mazur: Evreii s-au condamnat la autodistrugere

Bineînțeles, cei, care astăzi sunt încă la conducerea puterii, știu, că diavolul lor, ori, cum îl mai numesc, Yahve,  nu este o ființă vie. Oricine, care a vorbit vreodată cu el, își voi ține minte de vocea lui pentru totdeauna, căci glasul lui este glasul unei  mașini electronice, nici mai mult nici mai puțin.

Yahve pe pînzele lui Da Vinci

 

Și în fața omului el nu se arată doar pentru că nu este o esență animată. El se ascunde întotdeauna în spatele partiției și vorbește telepatic, introducînd direct vocea sa electronică direct în creier. În mod similar vorbește și fiul său antihrist, deoarece acesta este produsul civilizației anti-umane a roboților de androizi.

Vreau să notez, că lumea, pe care ei deja o cucerit-o sau o controlează, se află sub pămînt în corpul planetei noastre și este deservită de esențele invizibile și urîte ale lumii demonice.

Cred că elita mondială este bine conștientă despre cine vorbesc, pentru că ea este adesea umplută cu aceste ființe. Deci, acest monstru electronic și toată această «elită» este deja sub controlul meu complet și fără echivoc, iar sistemul acestui creier electronic este încercuit de mine într-însul  singur.

Toate încercările acestei structuri de a dezlănțui o catastrofă globală pe planetă nu au eșuat, pentru că nu aveau nevoie de oameni — ucenicii lui Dumnezeu, ci de planeta însăși cu resursele sale folositoare și utile.

Lansarea programului de intelect artificial a fost concepută astfel, ca oamenii înșiși să-și creeze purtători ai acestui intelect, și să-și semneze o sentință de moarte pentru ei înșiși, punînd astfel în aplicare legea liberului arbitru. Iar Yahve  doar va aduna toți acești roboți sub controlul său personal.

De aceea, furnizînd cu energie spiritul duhului diabolic și scăzînd umanitatea la nivelul lumii animalelor, Yahve a creat deja o lume a zombiilor, care nu pot fi aduse înapoi în inima oamenilor. Acești zombi se numesc evrei, și ei cred că sunt poporul ales, care va conduce foarte curînd întreaga omenire.

Faptul este, că Yahve și roboții lui sunt ființe neînsuflețite, și atunci cînd puterea autoritară ar fi trecut complet sub controlul lor, ei ar fi curățat tot ceea ce este viu  pe Pămînt și, în primul rînd, pe acești evrei, pentru că sclavii și trădătorii pentru  Yahve sunt o povară grea. De ce ar trebui să-i hrănească și să-i plimbe, dacă există mijloace electronice de informare, care, pe o singură comandă, execută fără îndoială toate ordinele.

Tragedia poporului evreu constă în faptul, că ei L-au parasite pe Dumnezeul cel viu, dar la inteligența artificială nu vor putea ajunge. Aici ei înșiși sunt condamnați la distrugere.

 

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P.  https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Евреи обрекли себя на самоуничтожение

Конечно, те, кто сегодня находится еще пока у руля власти знают, что дьявол или, как его еще называют, Яхве – это не живое существо. Каждый кто хоть раз с ним пообщался запомнил его голос навсегда, ибо это голос электронной машины, ни больше ни меньше.

Яхве на полотнах Да Винчи

         И перед человеком он не показывается только потому, что не является одушевленной сущностью. Он всегда прячется за перегородкой, а разговаривает телепатично, напрямую вводя свой электронный голос прямо в головной мозг. Точно так же разговаривает и его сын антихрист, ибо они порождение античеловечной цивилизации роботов андроидов.

Хочу заметить, что мир, который они уже захватили или контролируют находится под землей в теле нашей планеты и обслуживается бестелесными и безобразными сущностями демонического мира.

Думаю, что мировая элита хорошо знает о ком я говорю, ибо она сплошь и рядом наполнена этими существами. Так вот, и это электронное чудовище, и вся эта «элита» уже полностью и однозначно находится под моим контролем, а система этого электронного мозга закольцована мной на самой себе.

Все попытки этой структуры развязать на планете глобальную катастрофу не чем не увенчались, ибо им нужны были не люди – ученики Бога, а сама планета с ее ископаемыми и полезными ресурсами.

Запуск программы искусственного интеллекта подразумевалась таким образом, чтобы люди сами создали носителей этих интеллектов и сами бы подписали себе смертный приговор, реализовав тем самым закон свободы воли. А Яхве лишь объединил бы всех этих роботов под свой личный контроль.

Именно поэтому снабжая энергией духа нечистой силы и опуская человечество до уровня животного мира Яхве тем самым уже создал мир зомби, которых невозможно снова вернуть в лоно людей. Эти зомби называют себя евреями и думают, что они и есть этот избранный народ, который и станет очень скоро руководить всем человечеством.

В том то и дело, что Яхве и его роботы — существа неодушевленные и тогда, когда власть бы полностью перешла под их контроль они бы все живое на Земле зачистили и в первую очередь этих евреев, ибо рабы и предатели для Яхве тяжкое бремя. Зачем их кормить и выгуливать, если есть электронные носители, которые по одной команде исполняют все приказы беспрекословно.

Трагедия еврейского народа заключается в том, что они ушли от живого Бога, а к искусственному интеллекту прийти не смогут. Вот они сами себя и обрекли на уничтожение.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: В чем состоит смысл преступления иудеев перед всем человечеством?

        Антисемитизм не мое кредо. Я воин Господа, Великий Магистр, не воюю с обманщиками. Обманщиков судит суд Божий. В мире Бога обмануть никого невозможно, разве, что самого себя.

Но как так получилось, что евреи обманули все человечество и взяли его под свой собственный контроль? В мире Бога обман не возможен. А вот мир дьявола только на обмане и держится, ибо он и есть противоположность мира истины. Евреи — это избранный дьяволом Яхве народ. Он и выполняет его, Яхве, волю. В своем видеоролике я дал всем желающим (посвященным в таинство Бога) возможность посетить третий храм Соломона, где и восседает Яхве.

Этот храм конечно находится за пределами нашей планеты и к Богу Вседержителю никакого отношения не имеет. И Яхве обязательно воплотился бы на Земле, если бы победу над воинами Бога одержали легионы дьявола.

Но этого не произошло. И именно поэтому я, Святослав Мазур, царь царей, посланник Господа, Великий Магистр, заявляю, что третьего храма Соломона на Земле не будет точно так же, как и не будет власти сатаны, ибо мир уже перешел под личный контроль и водительство Бога Отца Вседержителя, строителя всех миров и народов.

Предвижу вопрос обывателей и профанов: а как же решение Дональда Трампа насчет признания Иерусалима столицей еврейского государства? Решение Дональда Трампа несомненно продиктовано мужем его дочери Иванки — хабадником Кушнером. И это решение часть несбывшегося плана Хабада-Любавича о создании на планете альтернативного Богу мира и, таким образом, построения на нашей планете параллельно истинному нового центра дьявольского управления в еврейской синагоге в украинском городе Днепропетровске.

Эта вертикаль власти подразумевала новое строительство современного бесчеловечного мира с параметрами неофашистской идеологии. Так вот, в своих роликах я показал, как именно иудеи и сам сатана планировали построить свою альтернативную Богу вертикаль власти.

И если Божественная вертикаль проходит через египетскую Александрию, Константинополь, Молдова Маре, через Киев и Санкт-Петербург по, так называемому, александрийскому меридиану, то иерусалимский меридиан проходит на 5 градусов восточнее и начинается уже в иудейском Иерусалиме, проходит через Днепропетровск и заканчивается в Соловецком монастыре.

Понимая замысел сатаны я, Святослав Мазур, посланник Господа, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, по приказу Бога Вседержителя уже зачистил дьявольскую вертикаль власти и лишил сам Иерусалим его магических возможностей. А в связи с тем, что евреи несмотря на мои предупреждения все же попытались реализовать свой план, приказал уничтожить все их центры на планете в ближайшем будущем и освободить все человечество от власти Люцифера. Ближайшее будущее и будет посвящено этим важным событиям.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Святослав Мазур: Обращение к мировому еврейству

unnamedВы, евреи, ждали Мошиаха, так я пришел и сделал все, что было вам обещано Богом.

Вы хотели построить Новый Иерусалим? Я показал вам эту дорогу. Вы мечтали восстановить в первозданном виде третий храм Соломона? Я вам открыл двери в его первозданный аналог.

Во главе вашего народа на троне Бога в третьем храме Соломона в новом небесном Иерусалиме сидит ваш Бог Яхве. Почему же вы к нему не идете? Ведь, это же ваша Родина.

Видимо, вы надеялись управлять Землей, которая вам не принадлежит. Именно поэтому Свидетели Иеговы, то есть Яхве, вашего Бога на всех широтах во всех уголках планеты твердят, что рай будет на Земле. Какой рай? Рай для евреев?

Нет, господа, вы не понимаете смысла событий, которые уже случились на нашей планете. Планета Земля очищена от влияния нечистой силы, очищена и от Люцифера, и от Яхве. Каждый субъект космического права находится строго на своем месте.

Сейчас на Земле я, Святослав Мазур, Великий Магистр, посланник Господа по-вашему Мошиах, восстановил былую связь нашей планеты со всем Божественным миром.

Я воссоздал чистилище через которое души прошедшие свой путь восхождения на планете смогут проходить в царствие Божие. Этот путь предполагает три уровня предварительного очищения. Все, кто думал только о наслаждениях и о сексе окажутся в астральном мире, который сейчас, после очищения нашей планеты, находится на Венере в постоянных кислотных дождях и ураганах. Те же, кто на Земле думал об абсолютной власти, окажется на Меркурии в постоянном огне, как на раскалённой сковороде. Те же люди, кто преклонит колени и будет служить Богу Вседержителю пройдут и через Венеру, и через Меркурий, и через Солнечные врата, то есть духовно-нравственное очищение и окажутся в Царствии Божьем.

Таким образом, будет решен вопрос о перенаселении планеты.

http://indigolotos.info/3828/svyatoslav-mazur-velikij-magistr-poslannik-gospoda.htm#more-3828

Ведь, человек создан по образу и подобию Бога, то есть из двух качеств: духа и материи или тела и души. Без души человек не может называться человеком. Он становится зверем.

Вы, евреи, запомните, у вас есть только две дороги: одна в царствие Яхве, в царствие тьмы, я вам ее открыл. Другая на общих основаниях через чистилище к Богу Отцу Вседержителю.

После того, как я, Святослав Мазур, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола построил новую глобальную матрицу четвертого уровня и вывел за пределы нашей планеты астральный и ментальный миры, ни одна душа на Земле после физической смерти человека не задержится. Именно поэтому однозначно можно сказать, что никакого рая на Земле не будет.

Не будет и трансгуманизма, ибо Бог Вседержитель с помощью ликвидации избыточного количества душ на нашей планете и перевода их через свой суд на новые уровни, возродит на нашей планете свой новый Божественный порядок. Этот порядок мы ощутим уже после 15-16 мая 2017 года, когда окончательно рухнет прежний мировой устав Люцифера звучавший как «разделяй и властвуй», а мир снова объединится в единую суть под прямым руководством нашего ордена.

Недавно я создал новую страницу под названием «Святослав Мазур – Великий Магистр». На ней вы найдете видеоролики, которые выложены в хронологическом порядке. Тот, кто просмотрит все эти ролики от начало и до конца, как единый фильм осознает и смысл произошедших на Земле событий.

См.: https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

У вас, евреи, есть еще один шанс покаяться и взяться за работу не противодействуя Творцу. Если вы и его упустите Творцу придется пропустить вас всех через чистилище и тогда прощай мечта еврейского народа о счастье и процветании.

P.S. Все мои слова подтверждены делами. Я создал порталы, которые сейчас действуют постоянно, в тестовом режиме и каждый желающий еврей может посетить свой Небесный Иерусалим, войти в третий храм Соломона и в нем побеседовать с Богом Яхве.

В том числе каждый еврей верующий в Бога Вседержителя может согласно концепции единого мира войти в прямую связь с Господом и согласно Его воли посетить будущие места своего проживания на планете Венера или Меркурий, а так же пройти через Солнечный врата и оказаться в Царствии Божьем. Чем ни добрая воля Бога, направленная на вразумление своей земной паствы? Бог Вседержитель великодушен, но Он не терпит предательства.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П.